Alla som bor i Sverige och som fyllt 12 år eller är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19

Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen

När vaccinationsinsatsen startade i Sverige följdes en prioritetsordning där den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 erbjöds vaccinet först. Prioriteringsordningen innefattade fyra faser.

Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med personlig omvårdnad enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande grupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.
  Förtydligande angående vaccination av personal inom vård och omsorg [Länk borttagen 2022-05-11]

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan) samt gravida som är över 35 år eller har ett BMI över 30.
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18-59 år och som inte prioriterats i de tidigare faserna. I genomförandet av vaccinationer i fas fyra ska ålder fortsatt beaktas, det betyder att de äldsta bör vaccineras först.

Covid-19, liksom många andra sjukdomar, är vanligare bland personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. I vaccinationsinsatsen bör särskild hänsyn till grupper med låg socioekonomisk position och andra utsatta grupper. Därför ska även socioekonomi beaktas i vaccinationsinsatsen.

Barn under 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 till 15 år erbjuds vaccination mot covid-19 i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds under hösten 2021.

Barn från fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd, erbjuds vaccin mot covid-19 sedan juni 2021. Sedan december 2021 rekommenderas vaccination mot covid-19 barn med vissa medicinska tillstånd från 5 års ålder. Beroende på det enskilda barnets grundproblematik kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Ungdomar som är 16-17 år erbjuds vaccination mot covid-19 sedan augusti 2021.

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19

Läs mer

Delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19 (nyhet 2020-08-31)