Läs om prioritetsordningen på andra språk på krisinformation.se

Alla som bor i Sverige och som är 16 år och äldre (födda 2005 eller tidigare), rekommenderas vaccination mot covid-19.

Barn som är 15 år eller yngre (födda 2006 eller senare) erbjuds inte vaccin. Barn från 12 år med vissa medicinska tillstånd kan dock erbjudas dock vaccin. Läget kan ändras allt eftersom kunskapen om covid-19 och vaccinernas effekt ökar.

Vaccinerna mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till olika riskgrupper och olika åldersgrupper.

Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Det är utgångspunkten i rekommendationerna till regionerna och kommunerna för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Prioritetsordningen är ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser. Ålder och socioekonomi ska beaktas i samtliga fyra faser.

Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med personlig omvårdnad enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande grupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.
  Läs Förtydligande angående vaccination av personal inom vård och omsorg

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan) samt gravida som är över 35 år eller har ett BMI över 30.
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18-59 år och som inte prioriterats i de tidigare faserna. I genomförandet av vaccinationer i fas fyra ska ålder fortsatt beaktas, det betyder att de äldsta bör vaccineras först.

Covid-19, liksom många andra sjukdomar, är vanligare bland personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. I vaccinationsinsatsen bör särskild hänsyn till grupper med låg socioekonomisk position och andra utsatta grupper. Därför ska även socioekonomi beaktas i vaccinationsinsatsen.

Vaccination i fas tre och fas fyra kan ske parallellt utifrån regionala förutsättningar.

Barn under 18 år:

När alla personer som är 18 år och äldre har erbjudits en första dos vaccin mot covid-19, erbjuds vaccination även till ungdomar som är födda 2005 och tidigare. Denna vaccination startar under augusti 2021.

Barn från fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd erbjuds vaccin från juni 2021.

Barn yngre än 12 år erbjuds ej vaccin, här gäller 12 år fyllda, ej födelseår. Beroende på det enskilda barnets grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Myndigheten rekommenderar att vaccinationer av 16 och 17-åringar (födda 2005 och äldre) påbörjas under vecka 31-32. Då finns förutsättningarna för genomförande på nationell nivå, med bland annat möjligheten för sjuksköterskor, att ordinera vaccinet. Förutsättningarna skiljer sig dock åt mellan olika regioner, vilket i praktiken innebär att starten kommer att variera något, liksom hur man i praktiken genomför vaccinationerna. Det är viktigt att man inför starten nått en hög vaccinationstäckning i grupperna 18 år och äldre som är fortsatt prioriterade.

För de regioner som redan innan dess har en större kapacitet än efterfrågan rekommenderas att man tidigarelägger dos 2 inom de intervall som myndigheten rekommenderat. Ett alternativ är också att avstå vaccin till förmån för de regioner som har större behov inom de veckor som återstår innan vaccinationerna av 16 och 17-åringar startar.

Läs mer

Delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19