Information till skola och förskola om covid-19

Här presenteras information och rekommendationer som rör förskolan och skolan med koppling till covid-19. Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Informationen är framtagen tillsammans med Skolverket och vänder sig till förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan. Kunskapen om covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar.

Underliggande innehåll:

Förskolor och skolor hålls i nuläget öppna

Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte har någon eller mycket liten effekt på smittspridningen i samhället att stänga skolor. I dagsläget bedömer vi inte heller finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Elever i grundskolan och motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Rätten till kunskap är central och skolan fyller också en viktig social funktion. Rätten till en likvärdig utbildning kan också påverkas om grundskolans undervisning sker helt på distans eftersom eleverna har olika förutsättningar att klara detta.

Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor ska till exempel kunna erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Läs mer på Skolverkets hemsida

Yngre barn har dessutom ett omsorgsbehov. Många föräldrar, som arbetar inom vården och andra samhällsviktiga funktioner, skulle behöva stanna hemma med sina barn om förskolor och skolor stängs. Det skulle i sin tur kunna leda till att sårbara grupper, som mor- och farföräldrar, hjälper till att ta hand om barnen och därmed riskerar att smittas.

Råd för att minska risken för smittspridningen

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Den tillgängliga kunskapen om covid-19 visar att de allra flesta barn och ungdomar som blir smittade får milda sjukdomssymtom. De kan bli förkylda och få hosta och feber, och blir friska igen efter några dagar.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. Barn kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skola eller förskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och skolan

Förskolan och skolan ska följa de allmänt förebyggande åtgärder som gäller vid spridning av luftvägsinfektioner som covid-19. Förskolan och skolan bör också vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning, nedan följer mer specifika åtgärdsförslag.

Prata med barn och unga om covid-19

På vår webbplats har vi samlat information till barn och unga, om coronaviruset . Den informationen är bra att utgå från när man pratar med barn och elever om coronaviruset. Den tar bland annat upp hur viktigt det är att tvätta händerna ofta, och vad man kan göra för att hindra att smittan sprids. Den tar också upp den oro man kan känna i samband med covid-19.

 • Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna.
 • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan personalen utgå från vår samlade information om covid-19, krisinformation.se och Skolverkets webbplats.

Något som också kan vara viktigt att ta upp är de kränkande kommentarer eller mobbning som kan förekomma på grund av den aktuella situationen.

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och matsalar.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av barn och elever. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora samlingar av elever.
 • Minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan genomföras utomhus. Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt.

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord varje dag.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19

FAQ About COVID-19

Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket)

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala förskolor och skolor och styrelsen för fristående förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor.

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från oss på Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.

Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till de ordinarie kontaktvägarna till förskolan eller skolan.

När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisar vi till Arbetsmiljöverket.

För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial som kan laddas ner eller skrivas ut och användas i verksamheten.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk

Informationsblad på olika språk

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april 2020)

Undvik att bli smittad och att smitta andra - affisch
Affischer om god handhygien och affischen finns på olika språk

Informationsmaterial till barn och unga
Affischer riktade till barn och unga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt tips på vad du kan göra för att må bra under den här tiden.

Gå till toppen av sidan