Nya råd och föreskrifter den 1 december

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ytterligare verksamheter och omfattar miljöer där många människor träffas.

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december

Skolans ordinarie pedagogiska verksamhet för sina elever omfattas inte av dessa föreskrifter och råd. Skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Mer information avseende vad som betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning kopplat till skolverksamhet så som avslutningar och öppna hus finns på polisens webbplats.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisen.se)

Mer information finns även på Skolverkets webbplats om vad som gäller under hösten (skolverket.se).

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

I de allmänna råden som gäller från och med 29 september 2021 ges rekommendationer till enskilda, det vill säga till var och en av oss, för att förhindra smittspridning av covid-19. De allmänna råden utgår från bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168). Det innebär till exempel att elever, vårdnadshavare och skolpersonal ska stanna hemma när de är sjuka med symtom på covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen gäller från förskoleklass och uppåt. Läs mer här om hur var och en bör bete sig för att motverka smittspridning.

Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

I de allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till personer som inte har vaccinerat sig. Dessa råd innebär att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt och att undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Råden till personer som inte har vaccinerat sig gäller dock inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Skolan har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för personer som inte har vaccinerat sig.

Verksamheter har ett generellt ansvar att förebygga smittspridning

Skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen.

Barn och ungdomar har varit med om stora omställningar av sina liv under pandemin. Därför behöver de förebyggande åtgärder som genomförs i skolverksamheterna vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Förslag till allmänt förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är upp till verksamhetsansvariga att avgöra vilka anpassningar av verksamheten som är lämpliga och som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten. Det kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad, storleken på lokaler och verksamhet samt åldern på eleverna. Om verksamheter har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Skolan är också en arbetsplats

Arbetsplatser kommer även fortsättningsvis att behöva genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risk för att utsättas för smitta. Det är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)

Fortsatt beredskap behövs för att hantera fall och utbrott av covid-19

Skolans huvudmän behöver även fortsättningsvis ha en beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolmiljöerna. Regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning. Åtgärder i skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Om ett barn, en elev eller någon i skolans personal har symtom på luftvägsinfektion, som kan orsakas av till exempel covid-19, ska hen stanna hemma från skolan. Det finns ingen skyldighet att informera skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på skolan kommer dessa att kontaktas i en smittspårning. Om någon i skolans personal eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistas i skolans lokaler under den fas då de varit smittsamma, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

Mer information om hantering av fall av covid-19 i skolmiljö samt om testning och screening finns i nedanstående avsnitt.

Aktuella kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19

Ansvarsfördelning

Det är skolans huvudman som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder i skolan samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning i skolan när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen.

Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen. De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder, bland annat smittspårning.

Elevhälsan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råd från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till de ordinarie kontaktvägarna till förskolan eller skolan.

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen: Regler för förskolor och skolor under coronapandemin (Skolverket.se)

Arbetsmiljöverket hanterar frågor kring arbetsmiljöansvar: Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket.se)

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö: Frågor och svar om covid-19 (Skolinspektionen.se)

För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.