Barn och unga drabbas i lägre utsträckning av covid-19

Få barn och unga drabbas allvarligt av covid-19. Barn och unga får ofta mildare symtom än vuxna och har mycket liten risk att behöva vårdas på sjukhus till följd av covid-19. Då de får mildare symtom smittar de sannolikt i lägre utsträckning än vuxna. Skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen utanför skolan, oftast i hemmet.

Läs mer

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering (ålder och region)

Kunskapssammanställning om barn, unga och covid-19

Covid-19 hos förskole- och skolbarn – En jämförelse mellan Finland och Sverige

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper

Förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Förebyggande åtgärder i gymnasieskola

Förskolor

Förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande. Det är viktigt att beakta barns behov av förskola sammanvägt med ett smittskyddsperspektiv. Skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar inom förskolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barnens behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan tungt. Att barn går i förskolan under pandemin bör alltså vara den generella huvudregeln.

Små barn i förskolan bygger upp sitt immunsystem genom att ha förkylningsepisoder oftare än vuxna. Det kan därmed vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn.

Ofta har barn i förskoleåldern lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att man varit ute. Därför kan man som personal avvakta och se om besvären försvinner innan man skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har till exempel allergi och astma inte drabbas av frånvaro mer än andra barn.

Vid sjukdom är den allmänna rekommendationen att barn i förskoleålder stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka, kan gå till förskolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Trots att små barn oftast får milda symtom av covid-19 är det centralt att huvudmannen följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning, och då särskilt bland personalen.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Kunskapssammanställning om barn, unga och covid-19

Skolverkets webbplats

Om testning (samt graf om testning )

Förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Grundskolor

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktig för barn och ungas hälsa. Det är därför centralt att beakta barn och ungas behov av, och rätt till, utbildning sammanvägt med ett smittskyddsperspektiv. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 samt att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Närvaro i skolan är viktigt för barn och ungas hälsa och den samlade bedömningen är därför att grundskolan ska vara öppen som vanligt under pandemin.

Regeringen har beslutat att skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Huvudmannen ansvarar för att möjliggöra att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer följs i så stor utsträckning som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskolan med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Trots att barn oftast får milda symtom av covid-19 är det centralt att huvudmannen följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning, också bland personalen.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Kunskapssammanställning om barn, unga och covid-19

Skolverkets webbplats

Om testning (samt graf om testning)

Förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är viktigt för barn och ungas hälsa. Det är därför angeläget att beakta ungas behov av, samt rätt till, utbildning sammanvägt med ett smittskyddsperspektiv. Den aktuella kunskapen visar att ungdomar oftast får milda symtom samt att olika skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Närvaro i skolan är viktigt för ungas hälsa och den samlade bedömningen är därför att gymnasieskolan ska vara öppen under pandemin.

Gymnasieskolan återgick vid höstterminen 2020 till närundervisning. Regeringen har beslutat om att skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever i gymnasieutbildning med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att elever snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om en elev blir sjuk och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Det är centralt att skolans huvudman följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt för att minska riskerna för smittspridning bland elever och personal.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Kunskapssammanställning om barn, unga och covid-19

Skolverkets webbplats

Om testning (samt matris om testning )

Förebyggande åtgärder i gymnasieskola

Vuxenutbildning

Det är angeläget att beakta elevernas behov av, samt rätt till, utbildning sammanvägt med ett smittskyddsperspektiv. Vuxenutbildningen ges som både närundervisning och distansundervisning beroende på olika kommuners förutsättningar.

Det är centralt att skolans huvudman följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska riskerna för smittspridning bland elever och personal.

För att undvika smittspridning bör elever inom vuxenutbildningen följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Idag finns en väl utbyggd testning för covid-19 vilken elever som är sjuka kan använda sig av. Om en elev blir sjuk och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se.

Elever som har andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till vuxenutbildningen som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Kunskapssammanställning om barn, unga och covid-19

Skolverkets webbplats

Om testning (samt matris om testning )

När kan förskolebarn vara i förskolan och när bör de vara hemma vid misstänkt covid-19?

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Råd för att minska risken för smittspridningen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter de 7 dygnen, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Läs mer om rekommendationer för testning av barn

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Förebyggande åtgärder i för- och grundskola

Förebyggande åtgärder för gymnasieskolan

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala förskolor och skolor och styrelsen för fristående förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor.

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från oss på Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.

Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till de ordinarie kontaktvägarna till förskolan eller skolan.

När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisar vi till Arbetsmiljöverket.

För att ställa frågor om covid-19 kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial som kan laddas ner eller skrivas ut och användas i verksamheten.

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk

Informationsblad på olika språk

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april 2020)

Undvik att bli smittad och att smitta andra - affisch
Affischer om god handhygien och affischen finns på olika språk

Informationsmaterial till barn och unga
Affischer riktade till barn och unga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt tips på vad du kan göra för att må bra under den här tiden.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19

FAQ About COVID-19

Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket)