Nya rekommendationer från 23 december

Från och med 23 december gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

Förskolors och skolors pedagogiska verksamhet omfattas inte av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån. Det innebär att undervisning kan bedrivas som närundervisning på plats. Verksamhetsansvariga bör dock göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Det allmänna rådet att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för barn och elever (även vuxna elever) att åka i kollektivtrafiken till och från sin skola.

Barn och elever behöver möjligheten att vistas i sociala sammanhang samt att ha en trygg och stabil vardag.

Verksamhetsansvariga bör göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i personalutrymmen och omklädningsrum. Verksamheten bör i möjligaste mån undvika större samlingar inomhus.

Verksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i förskole- och skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder.

Inför skolstart vårterminen 2022

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Aktiviteter så som vägledning inför skolvalet (exempelvis öppet hus) kan genomföras med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Förskolans och skolans ordinarie pedagogiska verksamhet omfattas normalt inte av de föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mer information avseende vad som betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning så som avslutningar och öppet hus finns på polisens webbplats.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

I de allmänna råden som riktar sig till enskild, det vill säga till var och en av oss, ges rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. De allmänna råden utgår från bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168). Det innebär till exempel att barn, elever, vårdnadshavare och personal ska stanna hemma när de är sjuka med symtom på covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen gäller för barn från förskoleklass och äldre. Läs mer om hur var och en bör bete sig för att motverka smittspridning: Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

Vaccination av vuxna bidrar till att skydda även ovaccinerade barn från att smittas. I de allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till vuxna som är ovaccinerade mot covid-19. Dessa råd innebär att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt samt att undvika nära fysiska kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Råden till personer som är ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Verksamhetsansvariga har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för vuxna som inte har vaccinerat sig.

Verksamheter har ett generellt ansvar att förebygga smittspridning

Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Förskolans och skolans förebyggande arbete bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen.

Barn och ungdomar har varit med om stora omställningar av sina liv under pandemin. Därför behöver de förebyggande åtgärder som genomförs vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Förslag till allmänt förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är upp till verksamhetsansvariga att avgöra vilka anpassningar av verksamheten som är lämpliga och som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten. Anpassningar kan bland annat utgå från hur verksamheten är utformad, storleken på lokaler och verksamhet samt ålder på eleverna. Om verksamheter har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Förskolan och skolan är också arbetsplatser

Arbetsplatser behöver även fortsättningsvis genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risk för att utsättas för smitta. Det är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)

Fortsatt beredskap behövs för att hantera fall och utbrott av covid-19

Förskolans och skolans huvudmän behöver även fortsättningsvis ha en beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i sina verksamheter. Regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning. Smittskyddsåtgärder i förskolan och skolan kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Om ett barn, en elev eller någon i förskolan eller skolans personal har symtom på luftvägsinfektion, som kan orsakas av till exempel covid-19, ska hen stanna hemma. Det finns ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på förskolan eller skolan kommer dessa att kontaktas av smittskyddsansvariga i regionen då de kan komma att ingå i en smittspårning. Om någon i förskolan, skolans personal eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistats i förskolan eller skolans lokaler under den fas då hen varit smittsam, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

Läs mer

Mer information om hantering av fall av covid-19 i skolmiljö samt om testning och screening finns på nedanstående sidor.

Aktuella kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19

Ansvarsfördelning

Det är förskolans eller skolans huvudman som är ytterst ansvarig för att verksamheten följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder i förskolan eller skolan samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om den inre organisationen, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen.

Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen. De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder. Regionerna ansvarar även för att genomföra smittspårning.

Elevhälsan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien. De följer råd från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Vid oro och frågor från barn, elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till de ordinarie kontaktvägarna för förskolan och skolan.

Skolverket

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen: Regler för förskolor och skolor under coronapandemin (Skolverket.se)

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket hanterar frågor kring arbetsmiljöansvar: Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket.se)

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö: Skolinspektionen.se

Läs mer

Riskbedömning av sammankomster och evenemang