Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19 och även om du har tagit ett självtest som är negativt.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 

Det är också viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19 och att alla vuxna tar sin påfyllnadsdos så snart som regionen erbjuder den.

Bra att veta om din vaccination mot covid-19

Verksamheter har ett generellt ansvar att förebygga smittspridning

Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Förskolans och skolans förebyggande arbete bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten bedrivs inte påverkar människors hälsa negativt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att fortsatt vidta särskilda försiktighetsåtgärder vilket innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Förskoleverksamhet och skolor har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet till personal och anhöriga som är ovaccinerade.

Förebyggande arbete är alltid viktigt

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan även motverka spridningen av andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Nedan följer förslag på åtgärder som förskolan och skolan alltid kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera barn, elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Främja utevistelse då det främjar hälsan och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i förskole- och skolmiljö. Ändamålet med att städa i förskolor och skolor är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt. På våra sidor om tillsynsvägledning inom hälsoskydd finns information om vilka krav som finns och vad man kan göra för att uppfylla dessa.

Tillsynsvägledning förskolor

Tillsynsvägledning skolor

Åtgärder ska vara proportionerliga

Barn och ungdomar har varit med om stora omställningar av sina liv under pandemin. Därför behöver förebyggande åtgärder som genomförs vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridningen. Förebyggande åtgärder ska även stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Undervisning ska bedrivas på plats

Den 1 april 2022 togs huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning med stöd av förordning (2020:115) bort. Eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar, och all undervisning ska bedrivas på plats.

Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin (skolverket.se)

Förskolan och skolan är också arbetsplatser

Arbetsplatser behöver även fortsättningsvis genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken att utsättas för smitta. Det är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket.se)

Kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19

Ansvarsfördelning

Det är förskolans eller skolans huvudman som är ytterst ansvarig för att verksamheten följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder i förskolan eller skolan samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för sina förskolor och skolor. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om den inre organisationen, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen.

Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen. De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder. Regionerna ansvarar även för att genomföra smittspårning.

Elevhälsan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien. De följer råd från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Vid oro och frågor från barn, elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisar vi därför till förskolans och skolans ordinarie kontaktvägar.

Skolverket

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen: Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin (skolverket.se)

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket hanterar frågor kring arbetsmiljöansvar: Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket.se)

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö: Skolinspektionen.se