Läs mer om allmänt förebyggande åtgärder.

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd finns ingen meterangivelse att förhålla sig till utan anpassningar görs utifrån de förutsättningar som finns.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av barn och elever. Det kan gälla i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora samlingar av elever.
 • Minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan genomföras utomhus.
 • Undvik i möjligaste mån aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn vid omsorgsbehov i förskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
 • Barn smittar i låg utsträckning andra barn och vuxna, därför är det inte lika viktigt att hålla avstånd mellan barn och mellan barn och vuxna i förskolan.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.

Läs hur man ska tänka kring ventilation och spridningen av covid-19

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor och tangentbord regelbundet.

Prata med barn och unga om covid-19

På vår webbplats har vi samlat information till barn och unga, om coronaviruset. Den informationen är bra att utgå från när man pratar med barn och elever om coronaviruset. Den tar bland annat upp hur viktigt det är att tvätta händerna ofta och vad man kan göra för att hindra att smittan sprids. Den tar också upp den oro man kan känna i samband med covid-19.

 • Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna.
 • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det

Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan personalen utgå från vår samlade information om covid-19 för barn och unga, krisinformation.se och Skolverkets webbplats.

Något som också kan vara viktigt att ta upp är de kränkande kommentarer eller mobbning som kan förekomma på grund av den aktuella situationen.

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial som kan laddas ner eller skrivas ut och användas i verksamheten.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk

Informationsblad på olika språk

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april 2020)

Undvik att bli smittad och att smitta andra - affisch
Affischer om god handhygien och affischen finns på olika språk

Informationsmaterial till barn och unga
Affischer riktade till barn och unga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt tips på vad du kan göra för att må bra under den här tiden.