Förskolan är viktig

Skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barnens behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin.

Små barn är ofta förkylda

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna. Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att de varit ute. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har exempelvis allergi eller astma inte drabbas av mer frånvaro än andra barn.

Sjuka barn ska stanna hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177.se eller ordinarie vårdcentral. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem. Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan eller dagbarnvårdaren även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.

Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från förskolan. Det finns dock ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på förskolan kommer dessa att kontaktas i smittspårningen, som sköts av regionen.

Förskolan som arbetsplats

Det viktigt att komma ihåg att förskolan också är en arbetsplats där huvudmannen ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs. Det innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Faktablad: Förskolan är viktig under pandemin

Läs mer om hur länge du bör stanna hemma

Läs mer om smittspårning

Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Folkhälsomyndigheten allmänna råd

Skolverkets webbplats