Förskolan är viktig

Barns behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan väger tungt. Därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin. Barn driver inte smitta på samma sätt som vuxna gör. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken.

Små barn är ofta förkylda

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna. Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter att de varit ute. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet. Det är också viktigt att barn som har exempelvis allergi eller astma inte drabbas av mer frånvaro än andra barn. Så länge bör förskolebarn stanna hemma.

Symtom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga

Under våren ökar besvär hos barn och unga kring pollenallergi. Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi på grund av pollen inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola.

Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland trötthet. Typiskt för pollenallergi är också att besvären avklingar av medicin mot allergin som t.ex. antihistamin.

Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar på medicinering för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet/ungdomen återgår till skolan som vid fall av förkylningssymtom.

Det är viktigt med en öppen dialog med föräldrar kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi.

Förskolan som arbetsplats

Det viktigt att komma ihåg att förskolan också är en arbetsplats där huvudmannen ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs. Det innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Läs mer