Att särskilt tänka på vid terminsstarten

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till närundervisning, det vill säga för skolorna ordinarie klassrumsundervisning, i höst. I samband med terminsstarten är det vanligt med ökad spridning av infektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittspridning uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i förskolan, skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt.

Smittskyddsåtgärderna ska stå i proportion till att barn drabbas milt av covid-19, utifrån dagens kunskapsläge. Proportionerliga åtgärder är anpassningar som minskar riskerna för trängsel och smittspridning samt ökar möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, utan att i någon större utsträckning påverka huvudprincipen om närundervisning i skolans lokaler. Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av hur smittläget utvecklas.

Exempel på proportionerliga förebyggande åtgärder är:

 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien
 • Undvik större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
 • Förlägg möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
 • Arbeta om möjligt i mindre grupper
 • Möjliggör för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
 • Fortsätt att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.
 • Påminn elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
 • Påminn om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Allmänt sjukdomsförebyggande åtgärder i skolan

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö:

 • Se till att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.
 • Ändamålet med att städa i förskolor och skolor är att minska en rad föroreningar från inomhusmiljön t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen eller virus, ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.
 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor och tangentbord regelbundet.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsal.

Läs mer

Prata med barn och unga om covid-19

På vår webbplats har vi samlat information till barn och unga, om coronaviruset. Den informationen är bra att utgå från när man pratar med barn och elever om coronaviruset. Den tar bland annat upp vad man kan göra för att hindra att smittan sprids. Den tar också upp den oro man kan känna i samband med covid-19.

 • Informera barnen och eleverna om viruset och om de åtgärder, så som vaccinationer, som samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med barnen och eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de barn och elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.
 • Informera om värdet av att ha en god handhygien för att minska risken av spridning av infektionssjukdomar och påminn barnen och eleverna om att tvätta händerna med tvål och vatten. Yngre barn kan behöva instrueras om hur de ska tvätta händerna.
 • Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan personalen utgå från vår samlade information om covid-19 för barn och unga, Krisinformation och Skolverkets webbplats.
 • Något som också är viktigt att ta upp är kränkande kommentarer eller mobbning som kan förekomma på grund av den aktuella situationen.

Läs mer

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial som kan laddas ner eller skrivas ut och användas i verksamheten.

Läs mer