Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Det är viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19. Vuxna och barn som blir sjuka med symtom som kan bero på covid-19 bör stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Mer information om vilka rekommendationer som gäller för var och en vid sjukdom: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Förebyggande åtgärder

Skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, t.ex. genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förebyggande åtgärder ska stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 samt till den höga vaccinationstäckningen i befolkningen.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder i skolan

Nedan följer några förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

 • Informera elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien:
  • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
 • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
 • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö. Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna. Ändamålet med att städa i förskolor och skolor är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

Mer om vår tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnderna: Tillsynsvägledning hälsoskydd

Prata med barn och unga om covid-19

På vår webbplats har vi samlat information till barn och unga, om coronaviruset. Den informationen är bra att utgå från när man pratar med barn och elever om coronaviruset. Den tar bland annat upp vad man kan göra för att hindra att smittan sprids. Den tar också upp den oro man kan känna i samband med covid-19.

 • Informera barnen och eleverna om viruset och om de åtgärder, så som vaccinationer, som samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med barnen och eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de barn och elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.
 • Informera om värdet av att ha en god handhygien för att minska risken av spridning av infektionssjukdomar och påminn barnen och eleverna om att tvätta händerna med tvål och vatten. Yngre barn kan behöva instrueras om hur de ska tvätta händerna.
 • Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan personalen utgå från vår samlade information om covid-19 för barn och unga, Krisinformation och Skolverkets webbplats.
 • Något som också är viktigt att ta upp är kränkande kommentarer eller mobbning som kan förekomma på grund av den aktuella situationen.

Läs mer