Att särskilt tänka på vid terminsstarten

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till närundervisning, det vill säga för skolorna ordinarie klassrumsundervisning, i höst. Beroende på det aktuella smittläget i regionen kan det vid terminsstarten vara relevant att särskilt beakta förebyggande åtgärder för vissa aktiviteter i skolan, några förslag finns nedan. Eftersom olika virussjukdomar ofta sprids efter skollov är det bra att undvika stora samlingar i början av terminen. Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av hur smittläget utvecklas:

 • Undvik större samlingar av barn, elever och personal. Det kan gälla samlingar i till exempel aula och andra liknande utrymmen.
 • Riskbedöm och anpassa aktiviteter som kan innebära en risk för smittspridning.
 • Se över möjligheterna att förlägga viss verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och på fritidshemmet, men även viss undervisning som exempelvis idrott och hälsa, kan genomföras utomhus.
 • Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.

Allmänt sjukdomsförebyggande åtgärder i skolan

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö:

 • Se till att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.
 • Ändamålet med att städa i förskolor och skolor är att minska en rad föroreningar från inomhusmiljön t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen eller virus, ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.
 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor och tangentbord regelbundet.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsal

Allmänt om ventilation och risk för spridning av covid-19 via ventilation

Städning i skolor

Så tvättar du händerna (affisch)

Prata med barn och unga om covid-19

På vår webbplats har vi samlat information till barn och unga, om coronaviruset. Den informationen är bra att utgå från när man pratar med barn och elever om coronaviruset. Den tar bland annat upp vad man kan göra för att hindra att smittan sprids. Den tar också upp den oro man kan känna i samband med covid-19.

 • Informera barnen och eleverna om viruset och om de åtgärder, så som vaccinationer, som samhället sätter in för att hindra spridningen.
 • Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med barnen och eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Säkerställ att de barn och elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.
 • Informera om värdet av att ha en god handhygien för att minska risken av spridning av infektionssjukdomar och påminn barnen och eleverna om att tvätta händerna med tvål och vatten. Yngre barn kan behöva instrueras om hur de ska tvätta händerna.
 • Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan personalen utgå från vår samlade information om covid-19 för barn och unga, Krisinformation och Skolverkets webbplats.
 • Något som också är viktigt att ta upp är kränkande kommentarer eller mobbning som kan förekomma på grund av den aktuella situationen.

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom

Skydda dig och andra från smittspridning

krisinformation.se

Skolverkets webbplats

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial som kan laddas ner eller skrivas ut och användas i verksamheten.

Om covid-19 på olika språk

Informationsblad på olika språk

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april 2020)

Undvik att bli smittad och att smitta andra - affisch
Affischer om god handhygien - finns på olika språk

Informationsmaterial till barn och unga
Affischer riktade till barn och unga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning samt tips på vad du kan göra för att må bra under den här ovanliga perioden

Läs mer

Skydda dig och andra från smittspridning