Barn, unga och covid-19

Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att det är väldigt ovanligt att barn blir svårt sjuka av covid-19. Barn har hittills inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken. Smittspårningar och utbrottsrapporteringar indikerar att lärare i många fall smittat andra lärare, och att det verkar vara mindre vanligt att elever smittar lärare.

Stärk det förebyggande arbetet

Det finns en nu samstämmighet i världen kring att så långt det är möjligt hålla skolor öppna under pandemin, men att förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning kontinuerligt behöver vidtas. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i sin senaste kunskapssammanställning att beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg.

Det är alltså viktigt att så långt som det är möjligt hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara konsekvenser.

Skolan som arbetsplats

Det viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Läs mer under Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg

Förebygg smittspridning i skolan

Skolans huvudmän kan genom planering av förebyggande åtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19. Inför terminsstart 2021 är det lämpligt att se över hur skolan kan arbeta med att:

  • förbättra inomhusmiljön gällande exempelvis möjlighet till fysiska avstånd
  • se över möjligheter att använda alternativa lokaler för att minska trängsel
  • säkerställa möjligheter till god handhygien
  • undvika aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag
  • säkerställa att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna
  • genomföra lokala riskbedömningar i syfte att stärka det förebyggande arbetet.

Läs mer om förebyggande åtgärder i förskola och grundskola

Ansvarsfördelning under pandemin

Utgångspunkten i skollagen är att undervisningen sker på plats, så kallad närundervisning.

Regeringen kan besluta förordningar om att skolor tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå för att motverka spridning av covid-19. Några sådana förordningar är inte beslutade i dagsläget.

Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder både i grundskolan och i gymnasieskolan. Om antalet elever som är närvarande samtidigt i skollokalerna behöver begränsas för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller rekommendationer kan huvudmannen för högstadiet och gymnasiet besluta om hel eller delvis fjärr- eller distansundervisning, förlägga undervisning på helger med mera. Huvudmannen kan också besluta om hel eller delvis stängning baserat på ett samråd med smittskyddsläkaren eller på grund av att så många i personalen är frånvarande med anledning av covid-19 att det inte går att bedriva verksamhet.

Se förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen. Skolverket.se. Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen.

De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder, bland annat smittspårning.

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Läs mer om deras stöd i arbetet på Skolverket.se.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Läs mer om deras stöd under pandemin på Skolinspektionen.se.

Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod och att förhindra vidare smittspridning. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer information om testning på 1177.se.

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på skolan kommer dessa att kontaktas i smittspårningen och få information om hur det ska hanteras av smittspårningsteam i regionen. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen få förhållningsregler och stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i grundskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 kan bör hen utifrån elevens och skolans förutsättningar följa undervisningen på distans så lång det är möjligt. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid, och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Läs mer