Inför skolstart hösten 2021

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel i alla skolformer för barn och unga.

Inför skolstart hösten 2021 - information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Barn, unga och covid-19

Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att det är väldigt ovanligt att barn blir svårt sjuka av covid-19. Barn har hittills inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken. Smittspårningar och utbrottsrapporteringar indikerar att lärare i många fall smittat andra lärare, och att det verkar vara mindre vanligt att elever smittar lärare.

Symtom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga

Under våren ökar besvär hos barn och unga kring pollenallergi. Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi på grund av pollen inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola.

Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland trötthet. Typiskt för pollenallergi är också att besvären avklingar av medicin mot allergin som t.ex. antihistamin.

Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar på medicinering för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet/ungdomen återgår till skolan som vid fall av förkylningssymtom.

Det är viktigt med en öppen dialog med föräldrar kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi.

Stärk det förebyggande arbetet

Det finns en nu samstämmighet i världen kring att så långt det är möjligt hålla skolor öppna under pandemin, men att förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning kontinuerligt behöver vidtas. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i sin senaste kunskapssammanställning att beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg.

Det är alltså viktigt att så långt som det är möjligt hålla grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara konsekvenser.

Skolan som arbetsplats

Det viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, delta i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Läs mer under Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg

Förebygg smittspridning i skolan

Skolans huvudmän kan genom planering av förebyggande åtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19. Inför terminsstart 2021 är det lämpligt att se över hur skolan kan arbeta med att:

  • förbättra inomhusmiljön gällande exempelvis möjlighet till fysiska avstånd
  • se över möjligheter att använda alternativa lokaler för att minska trängsel
  • säkerställa möjligheter till god handhygien
  • undvika aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag
  • säkerställa att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna
  • genomföra lokala riskbedömningar i syfte att stärka det förebyggande arbetet.

Läs mer om förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier

Ansvarsfördelning under pandemin

Utgångspunkten i skollagen är att undervisningen sker på plats, så kallad närundervisning.

Regeringen kan besluta förordningar om att skolor tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå för att motverka spridning av covid-19. Några sådana förordningar är inte beslutade i dagsläget.

Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder både i grundskolan och i gymnasieskolan. Om antalet elever som är närvarande samtidigt i skollokalerna behöver begränsas för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller rekommendationer kan huvudmannen för högstadiet och gymnasiet besluta om hel eller delvis fjärr- eller distansundervisning, förlägga undervisning på helger med mera. Huvudmannen kan också besluta om hel eller delvis stängning baserat på ett samråd med smittskyddsläkaren eller på grund av att så många i personalen är frånvarande med anledning av covid-19 att det inte går att bedriva verksamhet.

Se förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen. Skolverket.se. Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen.

De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder, bland annat smittspårning.

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Läs mer om deras stöd i arbetet på Skolverket.se.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Läs mer om deras stöd under pandemin på Skolinspektionen.se.

Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass, det vill säga cirka 6 års ålder, med symtom på covid-19 testas. Även symtomfria elever från högstadieålder ska testas om de inom en smittspårning identifieras som en nära kontakt. Läs mer under Testa dig för covid-19.

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på skolan kommer dessa att kontaktas i en smittspårning. Om en skolpersonal och/eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistas i skolans lokaler under smittsam fas, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen få förhållningsregler och stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i grundskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 kan bör hen utifrån elevens och skolans förutsättningar följa undervisningen på distans så lång det är möjligt. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid, och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Läs mer