Stärk det förebyggande arbetet

Det finns en nu samstämmighet i världen kring att i så långt det är möjligt hålla skolor öppna under pandemin, men att förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning behöver vidtas. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i sin senaste kunskapssammanställning att beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg. Närundervisning, alltså undervisning i skolans lokaler, ger de bästa förutsättningarna för lärande. Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara konsekvenser.

Skolan som arbetsplats

Det viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Förebygg smittspridning i skolan

Skolans huvudmän kan genom planering av förebyggande åtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19. Inför terminsstart 2021 finns det därför ett behov av att ytterligare se över hur skolan kan arbeta med att:

  • förbättra inomhusmiljön gällande exempelvis möjlighet till fysiska avstånd
  • se över möjligheter att använda alternativa lokaler för att minska trängsel
  • undvika aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag
  • säkerställa möjligheter till god handhygien
  • säkerställa att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna
  • genomföra lokala riskbedömningar i syfte att stärka det förebyggande arbetet

Läs mer under Förebyggande åtgärder för gymnasieskolan

Ansvarsfördelning under pandemin

Regeringen kan besluta förordningar om att skolans lokaler ska stänga på nationell, regional eller kommunal nivå för att motverka spridning av covid-19. Därutöver har huvudmän för gymnasieskolan möjligheter att på olika grunder besluta att hålla sina skollokaler helt eller delvis stängda för eleverna. Huvudmännen kan då en skolenhet helt eller delvis har stängts övergå till fjärr- eller distansundervisning, förlägga undervisning på helger m.m. Läs mer på Skolverket.se.

Folkhälsomyndigheten följer det epidemiologiska läget nationellt och samverkar med de regionala smittskyddsenheterna. Baserat på det epidemiologiska läget kan Folkhälsomyndigheten, som en smittskyddsåtgärd, utfärda rekommendationer om att skolor helt eller delvis ska stänga sina lokaler och övergå till distans- eller fjärrundervisning. En sådan rekommendation gäller generellt men kan avgränsas till att exempelvis gälla vissa årskurser eller vissa geografiska områden. Huvudmannen bör följa en sådan rekommendation från Folkhälsomyndigheten eftersom den baseras på en analys av det epidemiologiska läget.

De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra lokala smittskyddsåtgärder, bland annat smittspårning. Huvudmannen för en gymnasieskola kan, efter samråd med regionens smittskyddsläkare, besluta att stänga enstaka skolor vid lokala utbrott om det anses nödvändigt för att motverka spridning av covid-19.

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Läs mer om deras stöd i arbetet på Skolverket.se.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Läs mer om deras stöd under pandemin på Skolinspektionen.se.

Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att eleven snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod, och att förhindra vidare smittspridning. Mer information om testning finns på 1177.se.

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på skolan kommer dessa att kontaktas i smittspårning och få information av smittspårningsteam i regionen. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i gymnasieskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 kan hen i de flesta fall följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Läs mer