Stärk det förebyggande arbetet

Det finns en nu samstämmighet i världen kring att i så långt det är möjligt hålla skolor öppna under pandemin, men att förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning behöver vidtas. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i sin senaste kunskapssammanställning att beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg. Närundervisning, alltså undervisning i skolans lokaler, ger de bästa förutsättningarna för lärande. Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara konsekvenser. Den personal som arbetar inom skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken.

Skolan som arbetsplats

Det viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Förebygg smittspridning i skolan

Skolans huvudmän kan genom planering av förebyggande åtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19. Inför terminsstart 2021 finns det därför ett behov av att ytterligare se över hur skolan kan arbeta med att:

  • förbättra inomhusmiljön gällande exempelvis möjlighet till fysiska avstånd
  • se över möjligheter att använda alternativa lokaler för att minska trängsel
  • undvika aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag
  • säkerställa möjligheter till god handhygien
  • säkerställa att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna
  • genomföra lokala riskbedömningar i syfte att stärka det förebyggande arbetet

Läs mer under Förebyggande åtgärder för gymnasieskolan

Ansvarsfördelning under pandemin

Utgångspunkten i skollagen är att undervisningen sker på plats, så kallad närundervisning.

Regeringen kan besluta förordningar om att skolor tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå för att motverka spridning av covid-19. Några sådana förordningar är inte beslutade i dagsläget.

Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder både i grundskolan och i gymnasieskolan. Om antalet elever som är närvarande samtidigt i skollokalerna måste begränsas för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller rekommendationer får huvudmannen för högstadiet och gymnasiet besluta om hel eller delvis fjärr- eller distansundervisning, förlägga undervisning på helger med mera. Se förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande att landets gymnasieskolor bedriver delvis fjärr- eller distansundervisning (PDF, 146 kB). Detta möjliggör för huvudmannen att anpassa andelen elever i skolan för att begränsa spridningen av covid-19. Beslutet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och vilken andel elever man då har närvarande i skolan är huvudmannens. Rekommendationen kan inte användas för att ha mer fjärr- eller distansundervisning än vad som anges i denna. Mer närundervisning är dock möjligt.

Huvudmannen kan också besluta om hel eller delvis stängning baserat på ett samråd med smittskyddsläkaren eller på grund av att så många i personalen är frånvarande med anledning av covid-19 att det inte går att bedriva verksamhet. Se 2 § första stycket 1 och 2 förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen. Skolverket.se. Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen.

De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder, bland annat smittspårning.

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Läs mer om deras stöd i arbetet på Skolverket.se.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Läs mer om deras stöd under pandemin på Skolinspektionen.se.

Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att eleven snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod, och att förhindra vidare smittspridning. Mer information om testning finns på 1177.se.

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på skolan kommer dessa att kontaktas i smittspårning och få information av smittspårningsteam i regionen. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i gymnasieskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 kan hen i de flesta fall följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Läs mer