Höstterminen 2021

Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19 men det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö.

Höstterminen 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Skolan bör bedriva närundervisning

Det finns en nu samstämmighet i världen kring att i så långt det är möjligt hålla skolor öppna under pandemin, och att förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning behöver vidtas. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i sin senaste kunskapssammanställning att beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg. Närundervisning, alltså undervisning i skolans lokaler, ger de bästa förutsättningarna för lärande. Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som konsekvenser. Den personal som arbetar inom skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken.

Skolan som arbetsplats

Det viktigt att se skolan som en arbetsplats och det är huvudmannen som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Detta innebär att personalen behöver ges förutsättningar att följa de allmänna råden, till exempel att hålla avstånd på arbetsplatsen, i möten digitalt och utföra annat arbete hemifrån där det är möjligt.

Förebygg smittspridning i skolan

Skolans huvudmän kan genom planering av förebyggande åtgärder bidra till minskad risk för smittspridning av covid-19. Inför terminsstart hösten 2021 är det lämpligt att se över hur skolan kan arbeta för att undvika lokala utbrott av covid-19.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier

Ansvarsfördelning under pandemin

Utgångspunkten i skollagen är att undervisningen sker på plats, så kallad närundervisning.

Regeringen kan besluta förordningar om att skolor tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå för att motverka spridning av covid-19. Några sådana förordningar är inte beslutade i dagsläget.

Huvudmannen har ansvaret att vidta förebyggande åtgärder både i grundskolan och i gymnasieskolan.

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen, se Skolverkets webbplats. Smittskyddsläkaren kan bidra med en bedömning av smittskyddsläget i regionen.

De regionala smittskyddsenheterna ansvarar för det operativa smittskyddet i regionen genom att genomföra regionala och lokala smittskyddsåtgärder, bland annat smittspårning.

Skolverket har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Skolverket: Stöd i arbetet

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolinspektionen: Frågor och svar om covid-19

Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass, det vill säga cirka 6 års ålder, med symtom på covid-19 testas. Även symtomfria elever från högstadieålder ska testas om de inom en smittspårning identifieras som en nära kontakt.

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på skolan kommer dessa att kontaktas i en smittspårning. Om en skolpersonal och/eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistas i skolans lokaler under smittsam fas, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

Mer om hantering av covid-19 i skolmiljö.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i gymnasieskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 kan hen i de flesta fall följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Läs mer