Vuxna och barn som blir sjuka med symtom som kan bero på covid-19 bör stanna hemma för att undvika att smitta andra. När det gäller skolan är undervisning på plats återigen huvudregeln för grundskola och gymnasium från och med höstterminen 2021. Då pandemin inte är över är det fortsatt mycket viktigt med det förebyggande arbetet för att minska risken för smittspridning och utbrott i skolan.

Viktigt att ta hänsyn till barnens bästa och proportionalitet inför beslut

Alla aktörer behöver kontinuerligt göra proportionerliga avvägningar kring barns rätt och behov av skolundervisning och socialt sammanhang i skolan, samtidigt som skolan vidtar anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott. Skolhuvudmännen behöver också fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott i skolmiljön och regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning.

Grundstrategin i skolan är att tillämpa förebyggande åtgärder och vid fall och utbrott av covid-19 tillämpa bred testning tillsammans med smittspårning. I normalfallet kan symtomfria elever vara i skolan i väntan på provsvar. Information om vad som gäller ges i samband med testning och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till smittskyddsläkarna om olika situationer när elever behöver stanna hemma från skolan utifrån smittskyddsskäl samt den grund som olika beslut kan fattas på och vem som fattar besluten.

Vägledning till smittskyddsläkarna om olika situationer när elever behöver stanna hemma från skolan utifrån smittskyddsskäl covid-19

Skolhuvudmannen kan fatta beslut om att begränsa sin verksamhet, allt ifrån att skicka hem enstaka elever till att helt eller delvis stänga skollokalerna. Dessa beslut fattas utifrån skolans allmänna ansvar för den verksamhet den bedriver och syftar till att snabbt ha möjlighet att hantera och undvika smittspridning. Inför ett sådant beslut samråder skolhuvudmannen med smittskyddsläkaren i regionen. Beslut om att erbjuda fjärr- och distansundervisning beslutas enligt förordning 2020:115.

Undantag från huvudprincipen om närundervisning

När även symtomfria elever behöver stanna hemma kan det exempelvis gälla nedanstående situationer. Situationerna 1 till 3 ska ses som exempel. De är inte uttömmande och inbegriper inte alla de scenarier som kan uppstå i skolmiljön. Bedömning om att göra undantag från huvudprincipen om närundervisning ska göras utifrån ett bredare folkhälso- och barnperspektiv.

  1. Att några elever eller en klass får stanna hemma under utredning av smitta
    Detta kan gälla under särskilda omständigheter, exempelvis där förloppet med smittspridning är utdraget eller är svårt att få kontroll över. Det kan då vara motiverat att även symtomfria elever i en klass eller grupp där smittspridning konstaterats stannar hemma under några dagar.
  2. Att skolan fortfarande är öppen men fjärr- eller distansundervisning ges till en del av skolans elever
    Detta kan gälla när det till exempel är fråga om smittspridning i en och samma åldersgrupp i en kommun eller i en region under en längre tid. Smittskyddsläkaren kan ta initiativ och ge förslag om att Folkhälsomyndigheten tar fram en rekommendation om fjärr- eller distansundervisning när det är fråga om att motverka regional eller lokal spridning i en kommun. Skolan har möjlighet att besluta om fjärr- och distansundervisning om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  3. Att skolan är helt eller delvis stängd för eleverna
    Stängning och delvis stängning bör endast tillämpas i yttersta undantagsfall och kan vidtas om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. Syftet kan vara att snabbt hantera en pågående smittspridning. Det kan exempelvis avse en situation med många fall över en längre tid där ett flertal fall inte har klar koppling eller om smittspridningen av annan anledning är okontrollerad och omfattande.

Överväg konsekvenser för barn vid fjärr- eller distansundervisning

Fjärr- eller distansundervisning på grund av regional eller lokal smittspridning enligt situation 2 i ovan punktlista är en ingripande åtgärd som riskerar att påverka barn och unga negativt. Därför bör smittskyddsläkaren analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga inför att ett sådant förslag om en rekommendation läggs fram till Folkhälsomyndigheten. Det innebär att en bedömning ska göras av om åtgärden är proportionerlig utifrån riskerna för barns hälsa och utveckling i förhållande till de risker som det epidemiologiska läget innebär.

Myndigheten har tagit fram ett stödmaterial som kan användas vid genomförandet av en barnkonsekvensanalys:

Barnkonsekvensanalys innan övergång till fjärr- och distansundervisning – Stödmaterial till Smittskyddsenheter (version 1)

Skolverket: Undervisning på plats i skolan i höst.