Närundervisning på plats i skolan är återigen huvudregeln för grundskolor och gymnasieskolor från och med höstterminen 2021. Vuxna och barn som blir sjuka med symtom som kan bero på covid-19 bör stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen gäller från förskoleklass och uppåt. Så här bör var och en bete sig för att motverka smittspridning:

Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

Viktigt att ta hänsyn till barnens bästa inför beslut

Skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka att smittsamma sjukdomar sprids i skolmiljöer. Skolans huvudmän behöver kontinuerligt göra proportionerliga avvägningar mellan å ena sidan barnens rätt till undervisning och socialt sammanhang i skolan, och å andra sidan verksamhetens ansvar för att förhindra och förebygga smittspridning.

Skolans huvudmän behöver också fortsättningsvis ha en beredskap för att hantera fall och utbrott i skolmiljöerna, och regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning.

Grundstrategin är förebyggande åtgärder, bred testning och smittspårning

Grundstrategin i skolan är att tillämpa förebyggande åtgärder. Vid fall och utbrott av covid-19 tillämpas en bred testning tillsammans med smittspårning. I normalfallet kan symtomfria elever vara i skolan i väntan på provsvar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning till smittskyddsläkarna om olika situationer när elever behöver stanna hemma från skolan av smittskyddsskäl. Vägledningen beskriver även den grund som olika beslut kan fattas på och vem som fattar besluten.

Vägledning till smittskyddsläkarna om olika situationer när elever behöver stanna hemma från skolan av smittskyddsskäl vid covid-19

Skolans huvudman kan fatta beslut om att begränsa verksamheten. Det kan innebära allt från att skicka hem enstaka elever till att helt eller delvis stänga skollokalerna. Dessa beslut fattas utifrån huvudmannens allmänna ansvar för sin verksamhet. Syftet är att snabbt få möjlighet att hantera och undvika smittspridning. Inför ett sådant beslut samråder skolans huvudman med smittskyddsläkaren i regionen. Beslut om att erbjuda fjärr- och distansundervisning beslutas enligt förordning 2020:115.

Undantag från huvudprincipen om närundervisning

Situationerna här nedanför (1–3) är exempel på när även symtomfria elever kan behöva stanna hemma. Exemplen är inte uttömmande och omfattar inte alla de scenarier som kan uppstå i skolmiljön. Bedömningen om att göra undantag från huvudprincipen om närundervisning ska inte enbart göras utifrån smittskyddsperspektiv utan även utifrån ett bredare folkhälso- och barnperspektiv.

  1. Några elever eller en klass får stanna hemma medan smittan utreds.
    Detta kan gälla under särskilda omständigheter, exempelvis där förloppet är utdraget och smittspridningen är svår att få kontroll över. Då kan det vara motiverat att även symtomfria elever i en klass eller grupp, där smittspridning har konstaterats, stannar hemma under några dagar.
  2. Skolan är fortfarande öppen men fjärr- eller distansundervisning ges till en del av skolans elever.
    Detta kan gälla när det till exempel är fråga om smittspridning i en och samma åldersgrupp i en kommun eller i en region under en längre tid. Då kan smittskyddsläkaren föreslå Folkhälsomyndigheten att ta fram en rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för att motverka regional eller lokal spridning. Rekommendationen kan avse exempelvis en region, en kommun eller specifika skolor. Det är sedan upp till skolhuvudmannen, i samråd med smittskyddsläkaren, att fatta beslut utifrån rekommendationen.
  3. Skolan är helt eller delvis stängd för eleverna.
    Stängning och delvis stängning bör endast tillämpas i yttersta undantagsfall och kan vidtas om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. Syftet kan vara att snabbt hantera en pågående smittspridning. Det kan exempelvis vara en situation med många fall över en längre tid där ett flertal fall inte har klar koppling eller om smittspridningen av någon annan anledning är okontrollerad och omfattande.

Överväg konsekvenserna för barn vid fjärr- eller distansundervisning

Fjärr- eller distansundervisning är en åtgärd som riskerar att påverka barn och unga negativt. Därför bör smittskyddsläkaren analysera och bedöma konsekvenserna för barn och unga, i de fall ett förslag om en rekommendation läggs fram till Folkhälsomyndigheten (enligt situation 2 i punktlistan ovan). Det innebär att smittskyddsläkaren ska bedöma om åtgärden för att minska smittspridningen är proportionerlig i förhållande till de risker fjärr- och distansundervisningen kan få för barns hälsa och utveckling.

Myndigheten har tagit fram ett stödmaterial som kan användas för att genomföra en barnkonsekvensanalys:

Barnkonsekvensanalys innan övergång till fjärr- och distansundervisning – Stödmaterial till Smittskyddsenheter (version 1)