Det är viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, samt rätt till utbildning och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga och minska spridningen av covid-19. Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning, alltså klassrumsundervisning på plats i skolans lokaler, som huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Det kommer alltså inte vara nödvändigt med distansundervisning i förebyggande syfte i samma uträckning till hösten. Beroende på det aktuella smittläget i regionen kan det vid terminsstarten vara relevant att särskilt beakta förebyggande åtgärder för vissa aktiviteter i skolan. Eftersom olika virussjukdomar ofta sprids efter skollov är det bra att undvika stora samlingar i början av terminen. Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av hur smittläget utvecklas.

Gymnasiet och högstadiet har under tre terminer bedrivit delar av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning. Studier har visat att elever och barns psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats i skolan är viktigt för psykisk hälsa, kunskapsinhämtning och social samvaro både på lång och kort sikt.

Förmodat läge i höst

De scenarier för smittspridning av covid-19 som Folkhälsomyndigheten har tagit fram pekar mot en successivt lägre smittspridning och minskat tryck på vården. En plan för anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter har tagits fram med tre anpassningsnivåer där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. När övergången till en lägre nivå kan ske beror på en sammantagen bedömning av smittspridning, vaccinationstäckning och belastning på vården. Det krävs även en stabilitet i utvecklingen över tid. Osäkerhetsfaktorer som hur spridningen i ovaccinerade grupper ser ut när en stor del av befolkningen är vaccinerad, och eventuell förekomst av nya virusvarianter av särskild betydelse, kan komma att påverka bedömningen av olika nivåer.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kommer vid höstens skolstart smittspridningen ligga på nivå 1.

I Folkhälsomyndighetens plan för anpassningar av smittskyddsåtgärder bedöms att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. vid nivå 1 endast kommer att innehålla råd om att stanna hemma vid symtom; anpassningar av åtgärderna behöver dock ske gradvis. Detta innebär att skolorna bör bedriva närundervisning i höst. Det är viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridningen fortsätter och att det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridningen. Det är också viktigt att stanna hemma och fortsatt testa sig vid symtom. För att elever inte ska förlora utbildningstid kan skolorna även fortsatt överväga fjärr- eller distansundervisning på individuell nivå för de elever som i fråga om sin egna personliga situation följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om covid-19, dvs. möjliggöra för elever att stanna hemma vid symtom. Stora samlingar i början på terminen bör undvikas. Det kan vara lämpligt för skolor att även senare riskbedöma genomförandet av aktiviteter som samlar många personer i samma lokal inomhus, till exempel i en aula.

Förebyggande åtgärder i förskola, grundskola och gymnasier

Läs mer om hur ni kan arbeta med förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier

Smittspårning och testning

Smittspårning inklusive breddad testning (till exempel att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen) kommer även fortsatt behöva bedrivas i skolmiljön för att identifiera fall och förhindra utbrott. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och är smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168), oavsett nivå på samhällsspridningen. Smittspårning är, i kombination med omfattande testning och förhållningsregler, ett effektivt verktyg för att kunna begränsa spridningen av covid-19. I takt med att smittspridningen minskar kommer förändringar ske i smittspårningsarbetet. Smittspårning och testning kommer även i höst vara viktig i miljöer med många ovaccinerade, så som i skolan. Skolorna bör därför ha beredskap att bistå regionerna i smittspårningsarbetet och regionerna även fortsatt upprätthålla en god smittspårnings- och testningskapacitet.

Läs mer om hur skolan kan förhålla sig till smittspårning och hantering av covid-19 i skolmiljö.

Screening

I nuläget rekommenderas inte nationell generell regelbunden screening i skolor (att grupper av elever testas för pågående infektion utan indikation på smittspridning i gruppen). Detta eftersom riskerna och osäkerheterna kring effekter och nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar särskilt när smittspridningen är låg i samhället generellt. Egna initiativ till screening från skolhuvudmän ur arbetsmiljösynpunkt kan förekomma men är då inte en del av smittspårningen som utförs av ansvarig läkare vid konstaterat fall av covid-19.

Läs mer om hur skolan kan förhålla sig till testning och screening i skolmiljö.

Förordning som reglerar fjärr- och distansundervisning

Regeringen kan besluta förordningar om att skolor tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå för att motverka spridning av covid-19. Några sådana förordningar är inte beslutade i dagsläget.

Under vissa förutsättningar har huvudmannen möjlighet att besluta om att bedriva så kallad fjärr- och distansundervisning. Detta regleras i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Vilken grund som huvudmannen kan använda för sitt beslut beror på den aktuella situationen.

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Läs mer