Inför vårterminen 2022

Nya rekommendationer från 12 januari

Från och med 12 januari gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

När det gäller universitet och högskolor bör undervisning på delvis distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Studerande som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna. Även utbildningsmoment som har specifika behov av undervisning på plats, liksom tentamina och examinationer bör göras på plats i lokalerna med lämpliga smittskyddsåtgärder, till exempel vid in- och utpassering samt möjlighet att hålla avstånd inne i lokalen. Universitet och högskolor bör ha en flexibilitet för att möjliggöra genomförande av praktiska moment och tentamina för studerande som inte kan delta på grund av symtom eller hemkarantän, till exempel genom att erbjuda ytterligare tillfällen för genomförande.

För folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna. Studerande inom ordinarie undervisning och examinationer inom utbildningar för vuxna omfattas alltså inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån. Verksamhetsansvariga bör dock erbjuda förutsättningar för anställd personal att arbeta hemifrån när så är möjligt.

Mer om förebyggande smittskyddsåtgärder under rubriken Förslag på förebyggande åtgärder för utbildningar för vuxna

Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Elever och studerande på utbildningar för vuxna har under pandemin tagit ett stort ansvar i det offentliga rummet. Studier har visat att elevers och studerandes psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt. Alla elever och studerande behöver därför få undervisning på plats i någon utsträckning. Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination, men vid den ökande spridning som sker nu är det nödvändigt att i större utsträckning än tidigare erbjuda delvis distansundervisning för teoretiska moment vid universitet och högskolor.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska tillämpas exempelvis vid öppna föreläsningar som vänder sig till allmänheten. Mer information avseende vad som betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning finns på polisens webbplats.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

De allmänna råden riktar sig till enskilda personer, dvs. var och en av oss. Det innebär till exempel att alla ska stanna hemma när de är sjuka. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen att testa sig gäller för vuxna och för barn från förskoleklass.

Råden till vuxna personer som inte är vaccinerade mot covid-19 är mer omfattande eftersom de löper ovaccinerade större risk för allvarlig sjukdom. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittade; undvik inomhusmiljöer där många människor samlas som till exempel konserter och föreställningar.

Råd till den som är ovaccinerad

Råden till vuxna är ovaccinerade mot covid-19 är mer omfattande eftersom ovaccinerade löper en högre risk för att få allvarlig sjukdom. Ovaccinerade bör undvika trängsel och särskilt undvika nära fysisk kontakt med personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre.

Universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning har dock ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd utan ansvaret ligger på individen som inte vaccinerat sig. Arbetsgivare bör underlätta för anställda genom att till exempel ge möjlighet att vaccinera sig under arbetstid.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Förslag på förebyggande åtgärder för utbildningar för vuxna

Verksamhetsansvariga har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten och behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19. Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner, god ventilation samt möjlighet att hålla avstånd. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Utgångspunkten är att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna, till exempel om undervisningen sker inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och antalet deltagare. Praktiska prov och praktiska moment inom exempelvis laborationer, viss arbetsplatsförlagd utbildning, musik och konst, eller liknande kan fortsatt genomföras men dessa bör riskbedömas och förebyggande åtgärder vidtas så de kan innebära särskilda utmaningar avseende risk för smittspridning. Det är också viktigt att hantera de situationer som samlar många personer på begränsat utrymme som i exempelvis bibliotek och laboratorier. Alla verksamheter bör säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19.

De viktigaste förebyggande åtgärderna innefattar att fortsätta följa regler och allmänna råd och anta erbjudandet att vaccinera sig. Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 för olika situationer kan till exempel vara att:

 • Informera anställda, elever och studerande om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
 • Undvika att flera personer vistas samtidigt i utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Planera där det är möjligt för att bedriva verksamhet i mindre grupper med begränsat antal personer, exempelvis utbildningsgrupp, och att dessa inte blandas med varandra.
 • Riskbedöma genomförandet av praktiska moment och vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.
 • Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt erbjuda handdesinfektion.
 • Informera personal, studerande och elever om förebyggande åtgärder genom att exempelvis sätta upp affischer.
 • Erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt.

Tänk på att ovan även gäller personalrum, kontor, fikarum och andra samlingslokaler.

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom. Ändamålet med att städa lokaler är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

För universitet och högskolor gäller därutöver att verksamhetsansvariga bör:

 • Erbjuda delvis distansundervisning, som deltidsåtgärd, för teoretiska moment där så är möjligt. Undervisning på delvis distans bör särskilt användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Om möjligt erbjuda deltagande på distans för obligatoriska moment, eller genomförande vid senare tillfälle för studerande och elever med symtom. Personer med sjukdomssymtom (även lindriga) bör inte närvara, det gäller både elever, studerande och personal.
 • Undvika större samlingar – det kan gälla exempelvis vid examinationer, i matsal, entréer, samlingsrum, föreläsningssalar, läsesalar och andra gemensamma utrymmen.
 • Möjliggöra att personer kan hålla avstånd genom att:
  • Säkerställa att lokalerna är tillräckligt stora.
  • Placera sittplatser med avstånd – möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att göra det möjligt att hålla avstånd, även vid in- och utpassager.
 • Så tvättar du händerna – affisch

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Affischen i A4 beskriver vad och hur du ska göra för att dina händer ska bli rena. Skriv gärna ut och sätt upp den på ställen du anser lämpliga.

Arbetsmiljön

Universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning betraktas i övrigt som arbetsplatser för sina anställda. Arbetsgivaren kommer även fortsättningsvis att behöva genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risk för arbetstagaren att utsättas för smitta. Detta är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

För ytterligare information se Arbeta med arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket.se)

Åtgärder på arbetsplatsen kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Läs mer