Det är angeläget att lärosäten och utbildningsanordnare följer de allmänna rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Ett sätt att minska risken för smittspridning att utbildningsanordnaren håller distansundervisning när så är möjligt, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden är upp till huvudmannen att avgöra.

Utifrån studenternas ålder kan situationen på exempelvis lärosäten, yrkeshögskolor, folkhögskolor och inom olika former av vuxenutbildning betraktas motsvara en arbetsplats. För dessa utbildningsformer hänvisas till föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Läs våra Allmänna råd för verksamheter

Lär mer om hur smittspridning kan bromsas

Informationsinsats om covid-19 till unga

Fler förslag på förebyggande åtgärder

Inomhusmiljö och social samvaro

  • Öka avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokalen, matsalen, caféet och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Undvik i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar av studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen.
  • Undvik om möjligt aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, t ex i praktiska kurser.

Handhygien

  • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och caféer.

Städning

  • Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Läs mer

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)