Nya råd och föreskrifter den 1 december

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ytterligare verksamheter och omfattar miljöer där många människor träffas.

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december

Vuxenutbildningarnas ordinarie föreläsningar och examinationer omfattas inte av dessa föreskrifter och råd. De tillämpas däremot exempelvis vid öppna föreläsningar som vänder sig till allmänheten. Mer information avseende vad som betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning finns på polisens webbplats.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisen.se)

Verksamhetsansvariga har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten. Verksamhetsansvariga behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt. Det är fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

De allmänna råden, som gäller från och med 29 september 2021, riktar sig till enskilda personer, dvs. var och en av oss. Det innebär till exempel att alla ska stanna hemma när de är sjuka. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att verksamhetsansvariga kan underlätta för de anställda och de studerande att följa dessa råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Råd till den som inte är vaccinerad

Råden till personer som inte är fullvaccinerade är mer omfattande eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra.

Lärosäten, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Arbetsgivare kan dock underlätta för anställda till exempel genom att anställda vid behov kan vaccinera sig under arbetstid.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Gör det möjligt att stanna hemma vid symtom på covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Den som misstänker att hen har covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Att, när möjligt, erbjuda digitala alternativ och hemarbete vid symtom på covid-19 underlättar för de studerande och de anställda att följa de allmänna råden. Det är också viktigt att vara tydlig med vikten av att alla är helt friska när de befinner sig på sin arbetsplats eller motsvarande.

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är upp till verksamhetsansvariga att avgöra vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga. Det kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad och storleken på lokaler. Om verksamheter har en pågående smittspridning av covid-19 kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Arbetsmiljön

Arbetsplatser kommer även fortsättningsvis behöva genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken för att utsättas för smitta. Detta är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

För ytterligare information se Arbeta med arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket)

Åtgärder på arbetsplatsen kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer förslag på åtgärder som en verksamhetsansvarig kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera de anställda och de studerande om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  • Erbjud digitala alternativ och möjlighet till hemarbete vid symtom på covid-19, när möjligt.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom. Ändamålet med att städa lokaler är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnderna.

Läs mer