Alla utbildningsformer över gymnasienivån är att betrakta som arbetsplatser eftersom studenterna är vuxna. Detsamma gäller utbildning på gymnasial nivå inom folkhögskola och kommunal vuxenutbildning. I nuläget uppmanas alla som kan att arbeta hemifrån vilket innebär att utgångsläget för dessa utbildningar är undervisning på distans.

Det är angeläget att ledningen för högskolor och universitet eller andra utbildningsformer anpassar verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råden om allas ansvar för att minska spridning av covid-19. Detta är särskilt viktigt när verksamheten i vissa fall kräver att de studerande behöver samlas på plats, till exempel vid prov och tentamen.

Den nya covid-19-lagen är i de flesta fall inte tillämplig inom ramen för den verksamhet som bedrivs vid högskolor och universitet samt inom andra utbildningsformer för vuxna. I vissa fall kan den dock tillämpas, till exempel vid öppna föreläsningar som vänder sig till allmänheten då sådana utgör så kallade allmänna sammankomster. Mer information om vad som utgör en allmän sammankomst finns på Polismyndighetens webbplats. Universitet, högskolor och andra utbildningsformer samt studentkårer kan även omfattas av covid-19-lagen om deras lokaler används eller upplåts för privata sammankomster, och då gäller en deltagarbegränsning om max åtta deltagare. Med privat sammankomst avses sociala tillställningar av olika slag.

Att tänka på i samband med bland annat prov, tentamen och genomförande av praktiska moment

Praktiska moment i kurser, tentamina, andra prov så som högskoleprovet och språktester, eller andra liknande moment som inte kan genomföras digitalt kan innebära särskilda utmaningar avseende risk för smittspridning. Detta gäller även genomförandet av utbildningsmoment på arbetsplatser som ingår i vissa utbildningar. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de allmänna råden är upp till ledningen för högskolor, universitet och andra utbildningsformer att avgöra, men alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 när tentamina och andra praktiska moment enligt ovan behöver genomföras på plats kan till exempel vara att:

  1. Använda flexibla start- och sluttider.
  2. Undvika start av tentamen, prov och moment på tider som gör att studerande måste resa under rusningstrafik.
  3. Informera personal och studerande om förebyggande åtgärder genom att exempelvis sätta upp affischer.
  4. Undvika större samlingar i samma lokal – se till exempel över möjligheten att använda flera olika lokaler med mindre antal studerande.
  5. Placera sittplatser så långt ifrån varandra som möjligt – möblera om eller skapa på annat sätt utrymme för att göra det möjligt att hålla avstånd.
  6. Undvika att flera personer vistas samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
  7. Personer med sjukdomssymtom (även lindriga) får inte närvara, det gäller både studerande och personal.
  8. Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt erbjuda handdesinfektion.
  9. Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken, åtminstone en gång om dagen.

Läs mer