Yersinia (Sverige, januari 2021)

Lyssna

Utbrottet av Yersinia är över. Isbergssallad är den misstänkta smittkällan.

16 mars 2021

Under perioden januari och fram till i början av februari insjuknade dubbelt så många personer med yersiniainfektion som under samma period ett normalår. Av totalt 53 fall med Yersinia enterocolitica var 33 hemmahörande i regionerna Stockholm, Västra Götaland samt Halland. Isolat från 24 av dessa fall typades med helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriens arvsmassa, och 16 utbrottsfall med klustrande isolat kunde identifieras (Figur 1 2021-03-16).

Av utbrottsfallen var elva kvinnor och fem män i åldrarna 7-34 år (medianålder 24 år) och samtliga insjuknade mellan 4 och 18 januari (Figur 2 2021-03-16).

I utredningsarbetet har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsenheterna i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Halland samt Livsmedelsverket deltagit. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheterna har samverkat avseende intervjuer av insjuknade personer och sammanställning av enkätsvar om vad och var de ätit innan insjuknandet. Genom en så kallad fall-fall-studie där enkätsvar från utbrottsfall jämförts med enkätsvar från sjukdomsfall med yersiniainfektion som inte tillhörde utbrottet framkom det att utbrottsfallen i större utsträckning hade besökt en och samma restaurangkedja (OR 11,9 CI 3,2–55,9). Uppföljande intervjuer om vad fallen hade ätit på restaurangkedjan ledde till att isbergssallad kunde antas vara den misstänkta smittkällan.

Misstankarna mot ett förorenat parti isbergssallad som distribuerats till en restaurangkedja stärks av utbrottets förlopp som antyder att en produkt med bred geografisk spridning och samtidigt begränsad hållbarhetstid varit den bakomliggande orsaken.

Klustringsanalys (Figur 1 2021-03-16) (fördjupad genetisk analys) av de 24 patientisolaten med Yersinia enterocolitica (sekvenstyp 18) som samlats in från kliniska mikrobiologiska laboratorier i region Stockholm, Västra Götaland och Halland. De 16 klustrande isolaten som tillhör utbrottet är markerade i rött medan de isolat som inte klustrar/tillhör utbrottet är markerade i svart.

Figur 1 2021-03-16. Klustringsanalys av de 24 patientisolaten med Yersinia enterocolitica.

Illustrationen visar Fylogenetiskt träd som visar att 16 av 24 sekvenserade yersiniaisolat är identiska.

Insjukningsdatum (Figur 2 2021-03-16) för fall med Yersinia enterocolitica där bekräftade utbrottsfall är markerade i grönt (n=16), sjukdomsfall som inte tillhör utbrottet är markerade i lila (n=8) och sjukdomsfall vars isolat inte typats är markerade i orange (n=29). För fall med fetmarkerad kantlinje saknas angivna insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum använts och innebär att insjuknandena för fallen sannolikt ligger en eller ett par veckor tidigare.

Figur 2 2021-03-16. Insjukningsdatum för fall med Yersinia enterocolitica.

Stapeldiagrammet visar  Insjukningskurva som visar att samtliga bekräftade utbrottsfall insjuknat 4-18 januari 2021.

3 februari 2021

Sedan andra veckan av januari har mer än dubbelt så många personer insjuknat med yersiniainfektion som under samma tidperiod de närmast föregående åren. Ett ökat antal insjuknade har främst observerats i regionerna Stockholm, Västra Götaland samt Halland som tillsammans står för 33 av de totalt 48 sjukdomsfallen som inrapporterats sedan 11 januari. Av de insjuknade är en majoritet i åldrarna 11-40 år och de flesta är kvinnor (figur). I den pågående utredningen samverkar Folkhälsomyndigheten med smittskyddsenheterna i de berörda regionerna för att genom intervjuer av fallen och enkätundersökningar försöka identifiera smittkällan.

Som ett led i utbrottsutredningen samlar Folkhälsomyndigheten även in yersiniaisolat från sjukdomsfall i de berörda regionerna. Isolaten typas med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien) för att klarlägga vilka som har drabbats av en gemensam smittkälla.

Figur 2021-02-03. Fördelning efter ålder och kön för personer som rapporterats insjuknade med infektion av yersinia 11 januari–2 februari 2021.

Förklaring i texten.

Läs mer