Nationella vaccinationsprogram

Lyssna

Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper).

Reglering av nationella vaccinationsprogram

Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168). Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper). Regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara kostnadsfria för individen och registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Mer om det nationella vaccinationsregistret

Allmänna program

Det finns idag ett allmänt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Programmet brukar kallas barnvaccinationsprogrammet och omfattar i dagsläget 11 sjukdomar.

Mer om barnvaccinationsprogrammet

Särskilda program

Det finns även ett särskilt vaccinationsprogram för personer i som ingår i riskgrupper. Detta program omfattar i dagsläget bara en sjukdom: pneumokockinfektion.

Mer om vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper

Folkhälsomyndigheten har också lämnat förslag på införande av särskilda program mot tre andra sjukdomar: hepatit B, influensa och tuberkulos.

Mer om förslagen till särskilda vaccinationsprogram

Mer om ändringar av nationella vaccinationsprogram

Rekommendationer

Vid sidan om de nationella vaccinationsprogrammen (allmänna och särskilda) kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är inte bindande, utan regionerna beslutar själva om rekommendationerna ska följas, hur de ska implementeras och om eventuella avgifter för patienterna. Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer för vaccination mot en rad sjukdomar.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination

Tabell som visar uppdelningen mellan vaccinationsprogram och rekommendationer
Typ av regelverk Målgrupp Beslutsfattare Innebörd
Nationellt allmänt program Hela befolkningen i definierade åldersgrupper Regeringen.
Kompletteras med föreskrifter från Folkhälsomyndigheten avseende målgrupper, doser, intervall, m.m.
Bindande för regioner och kommuner att erbjuda vaccinationer inom nationella program.
Vaccinationerna är kostnadsfria för den enskilde.
Vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.
Nationellt särskilt program Definierade riskgrupper Regeringen.
Kompletteras med föreskrifter från Folkhälsomyndigheten avseende målgrupper, doser, intervall, m.m.
Bindande för regioner och kommuner att erbjuda vaccinationer inom nationella program.
Vaccinationerna är kostnadsfria för den enskilde.
Vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.
Rekommendationer Hela befolkningen eller riskgrupper Folkhälsomyndigheten Inte bindande. Regioner beslutar själva om vaccinationerna ska erbjudas. Regioner beslutar också om kostnaderna för den enskilde.
Vaccinationer får inte registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Gemensamt ansvar för nationella vaccinationsprogram

Många aktörer bidrar till att vaccinationsprogrammet kan upprätthållas.

Regeringen

Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndigheten

  • tar fram underlag och rekommendationer till regeringen om vilka sjukdomar som bör ingå nationella vaccinationsprogram,
  • utarbetar föreskrifter, som bland annat reglerar till vilka personer som vaccinationerna ska erbjudas, antal doser som ska ges och med vilka intervall,
  • informerar om vaccinationsprogrammen,
  • följer upp vaccinationstäckning och effekten av nationella vaccinationsprogram,
  • ansvarar för det nationella vaccinationsregistret.

Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram

Folkhälsomyndigheten har en referensgrupp för nationella vaccinationsprogram. Den stöttar Folkhälsomyndigheten med att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, och lämnar förslag på vilka ändringar av nationella vaccinationsprogram som Folkhälsomyndigheten bör utreda först.

Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för säkerhetsövervakning och följer upp rapporterade biverkningar efter vaccination.

Regioner

Regionerna ansvarar för att upphandla de vaccin som behövs för att förebygga sjukdomarna, och för att erbjuda vaccinationerna. Ansvaret för att erbjuda vaccinationerna ligger även hos kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa.

Lägesrapporter om nationella vaccinationsprogram

Enligt smittskyddsförordningen (2004:255) ska Folkhälsomyndigheten varje år lämna en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilka ändringar av nationella vaccinationsprogram som myndigheten planerar att utreda. Här nedan hittar du de senast inlämnade lägesrapporterna.