Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning

Lyssna

Låg vaccinationstäckning kan ha många orsaker. På denna sida beskrivs studier och projekt som undersökt möjliga orsaker till lägre vaccinationstäckning i vissa grupper och insatser som gjorts för att höja täckningsgraden.

Pilotstudie (2013)

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en metod för att anpassa vaccinationsprogram till specifika målgrupper. Metoden kallas Tailoring Immunization Programmes (TIP).

Under 2013 genomförde Folkhälsomyndigheten en pilotstudie utifrån TIP-metoden i samarbete med WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Karolinska Institutet, samt smittskyddsenheten och barnhälsovården i Stockholms läns landsting.

Inom pilotstudien intervjuades föräldrar och vårdpersonal. Syftet var att få bättre kunskap om främjande och hindrande faktorer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och om hur föräldrar resonerar kring vaccinationer.

Pilotstudien fokuserade på tre grupper med låg eller misstänkt låg vaccinationstäckning:

  • befolkning med antroposofisk livsåskådning i Järna, Södertälje kommun
  • befolkning med somalisk bakgrund i Rinkeby och Tensta, Stockholms kommun
  • papperslösa migranter i Stockholm och Göteborg

Studien visade att det i de tre grupperna fanns olika behov av kunskap om och förståelse för sjukdomarna och vaccinationerna inom programmet.

Läs mer

Orsaker till lokalt låg täckning av MPR-vaccination i Sverige – Pilottest av WHO:s metod Tailoring Immunization Programmes (TIP)

Tailoring Immunization Programmes (TIP) (euro.who.int)

Delstudierna är presenterade i vetenskapliga artiklar. Genväg till de vetenskapliga artiklarna

Projekt för kunskap om barns hälsa och vaccinationer (2015-2017)

Utifrån resultaten i pilotstudien togs ett kommunikations- och utbildningspaket fram på somaliska och svenska. Syftet var att öka vaccinationstäckningen och därigenom förebygga att sjukdomarna sprids.

Mellan 2015 och 2017 genomfördes målgruppsanpassade insatser riktade till föräldrar och vårdpersonal i Rinkeby och Tensta. Insatserna inkluderade filmer, informationskort, dialogseminarier för föräldrar och seminarier för BVC-personal.

Projektet genomfördes i nära samarbete med barnhälsovården, lokala organisationer, nyckelpersoner i området och kunskapsspridare.

Läs mer

Målgruppsanpassade verktyg för att hindra mässlingsutbrott i Rinkeby och Tensta (Vinnova.se)

Informationsmaterial om vaccinationer på somaliska

Uppföljning och utvärdering (2018-)

Nu pågår uppföljning och utvärdering av de målgruppsanpassade insatserna genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport och i vetenskapliga publikationer.

Läs mer

Pilotstudiens olika delar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter: