Vaccination av för tidigt födda barn

Lyssna

Prematura (för tidigt födda) barn är mer sårbara för vissa infektionssjukdomar än fullgångna barn. Detta gäller särskilt kikhosta, som kan vara livshotande för de allra yngsta spädbarnen. Barn födda före gestationsvecka 32+0 behöver därför ett tidigt och förstärkt skydd.

Barn födda före gestationsvecka 32+0

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett vaccinationsschema med tre primärdoser av hexavalent vaccin (kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B) för barn födda före gestationsvecka 32+0. Vaccination med en extra dos hexavalent vaccin ges från 6+0 veckors okorrigerad ålder (ålder räknat från det datum då barnet är fött).

Till de allra mest prematura barnen, födda före gestationsvecka 26+0, bör man avvakta vaccination och ge den tidigast i gestationsvecka 34+0. Vaccinationen bör dock vara utförd minst en vecka före hemgång.

Om första dosen ges efter 10+0 veckors okorrigerad ålder, räknas denna dos som första dosen hexavalent vaccin i ett ordinarie schema, och barnet får därefter vaccination på BVC enligt det ordinarie vaccinationsprogrammet. Det bör gå minst 6 men helst 8 veckor mellan den första dosen och den efterföljande dosen.

Vaccination mot pneumokocker ges enligt ordinarie vaccinationsprogram vid 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder.

Övervakning efter vaccination

  • Barn födda före gestationsvecka 30+0, samt barn födda före gestationsvecka 32+0 med samsjuklighet (aktuell kardiorespiratorisk instabilitet, tidigare sepsis eller långvarig behandling med andningsunderstöd (CPAP/respirator)), kan reagera med apné och bradykardi inom 48 timmar efter vaccinationen. Därför ska vaccination med första dosen hexavalent vaccin ges när barnet ligger inne på neonatalavdelning eller motsvarande, och barnet ska övervakas i minst 48 timmar efter vaccinationen.
  • Barn födda från gestationsvecka 30+0 till gestationsvecka 31+6 utan samsjuklighet och som vid vaccinationstillfället är friska och kardiorespiratoriskt stabila och som inte vaccinerats inneliggande, kan vaccineras vid en sjukhusansluten öppenvårdsmottagning, men inte före 8+0 veckor okorrigerad ålder. Barnet bör vara kvar på mottagningen i 30 minuter efter vaccinationen.

Fortsatta vaccinationer

Fortsatta vaccinationer ges på BVC vid okorrigerad ålder enligt det ordinarie vaccinationsprogrammet. Det bör gå minst 4 veckor mellan den extra dosen och den efterföljande dosen hexavalent vaccin.

För barn som haft allvarliga symtom efter den första dosen vaccin, och för barn som fortfarande har kardiorespiratorisk instabilitet eller annan samsjuklighet, ska behovet av övervakning vid nästa dos bedömas av läkare på neonatalavdelning eller motsvarande.

Barn födda i gestationsvecka 32+0 eller senare

Barn födda i gestationsvecka 32+0 eller senare vaccineras på BVC enligt det ordinarie vaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder.

Vaccination mot tuberkulos

BCG-vaccination ges enligt rekommendation enligt okorrigerad ålder.

Vaccination mot rotavirusinfektion

Första dosen vaccin mot rotavirusinfektion kan ges till prematura barn från 6 och före 12 veckors okorrigerad ålder. Vaccinationen ges efter bedömning av behandlande läkare och enligt produktresumén för respektive vaccin.

Inneliggande prematura barn kan ges dos 1 av vaccin mot rotavirusinfektion på neonatalavdelningen. Aktuell evidens visar att risken för symtomgivande rotavirusinfektion hos ovaccinerade barn på samma avdelning är mycket liten.

Läs mer