Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prematurfödda och barn som vårdas av andra orsaker på en neonatalavdelning vaccineras med dos 1 av vaccin mot rotavirusinfektion när de ligger inne på avdelningen.

Vaccination mot rotavirusinfektion ingår i det nationella vaccinationsprogrammet sedan september 2019. Prematurfödda barn är en riskgrupp för allvarlig rotavirusinfektion, men missar ofta denna vaccination både i Sverige och internationellt p.g.a. den teoretiska risken för överföring av vaccinvirus till ovaccinerade barn. Svenska neonatologer, barnläkare och barnhälsovårdsenheter har sedan det nationella införandet av vaccination mot rotavirusinfektion önskat tydliga rekommendationer i denna fråga.

Folkhälsomyndigheten har granskat evidensen i ämnet som till stor del bygger på den nyligen genomförda litteraturgenomgången av Sicard et al (2020). Rekommendationerna har diskuterats med en nationell referensgrupp med representanter från barnläkarföreningen, barnhälsovården, barnsjukvården och neonatalsjukvården i landet.

Rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prematurfödda barn och barn som vårdas av andra orsaker på en neonatalavdelning bör vaccineras med dos 1 mot rotavirusinfektion när de ligger inne på avdelningen. Evidensen visar att vaccinationen leder till ett fullgott immunsvar och är säkert för de som vaccineras, samtidigt som det också är säkert för ovaccinerade barn på samma avdelning. Förutom vanliga hygienrutiner behövs inga extra hygienåtgärder kring vaccination mot rotavirusinfektion på en avdelning.

Barn med kirurgiska åkommor

För barn med kirurgiska åkommor rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man i varje enskilt fall diskuterar vaccination mot rotavirusinfektion med den ansvariga barnkirurgen. Oftast kan även dessa barn vaccineras, men i vissa fall kan man behöva avstå. Därför är det viktigt att diskutera med den ansvariga barnkirurgen innan vaccination.

Aktuella vacciner och administrering

Det finns två olika vaccin mot rotavirusinfektion (februari 2021): Rotarix och Rotateq. Båda innehåller försvagade virus som kan finnas i avföringen framför allt första veckan efter vaccinationen.

Rotarix ges i två doser till barn födda från och med vecka 27. Rotateq ges i tre doser till barn födda från och med vecka 25. Utbytbarhet mellan de två olika vaccintyperna är möjligt och säkert. Båda vacciner är flytande och ges oralt. Det enklaste är att applicera lösningen längs kindens insida.

Administration av dos 1 av rotavirusvaccination ska ske enligt de åldersintervall, kronologisk ålder, som är angivna i produktresumén och enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet, nämligen mellan 6 och 12 veckors ålder. Rotavirusvaccinationen ska påbörjas före 12 veckors ålder för att ge ett tidigt skydd och minska risken för att spontan tarminvagination inträffar kort efter vaccinationen. De strikta åldersangivelserna för dosering av vaccindoser i Sverige, baseras på att i möjligaste mån minimera risken för tarminvagination. Om första dosen av vaccinet inte är given innan levnadsvecka 12 ska vaccinationen ställas in helt (gäller alla barn).

Efterföljande doser

I enstaka fall är dos 2 aktuell under vårdtiden på neonatalavdelningen. Den ska administreras minst 4 veckor efter dos 1 för båda vaccintyperna.

Folkhälsomyndigheten har haft kontakt med landets neonatalavdelningar och konstaterar att dagens praxis skiljer sig åt mellan olika regioner med hänsyn till tidpunkt och förfarande för senare doser av rotavirusvaccination. Det är dock viktigt att administreringen av fortsatta doser sker enligt följande:

  • För Rotarix (födda från vecka 27 + 0) ska dos 2 ges före 16 veckors ålder.
  • För Rotateq (födda från vecka 25 + 0) ska dos 2 ges före 16 veckors ålder. Dos 3 ska ges före 32 veckors ålder från födseln.
  • Efter utskrivning från neonatalavdelningen sker fortsatt vaccination ev. via hemsjukvård enligt lokala rutiner och via BVC enligt kronologisk ålder (ålder räknad från födelsen) enligt det ordinarie vaccinationsprogrammet.

Kontraindikationer

För kontraindikationer mot rotavirusvaccination, se respektive vaccins produktresumé.

Övervakning

Vid vaccination mot rotavirus till prematura barn ska man beakta en viss risk för apné och ta hänsyn till det när det gäller övervakning. Många av landets neonatalavdelningar administrerar rotavirusvaccinet vid samma tillfälle som den första dosen av det hexavalenta vaccinet och övervakar därmed eventuella apnéer på avdelningen under efterföljande 48 timmar. Gällande övervakning följs lokala rutiner.