Vägledning för vaccination

Det är viktigt att alla barn kommer i kontakt med barnhälsovården och elevhälsa för att kunna erbjudas rutinmässiga vaccinationer enligt ålder och eventuella kompletterande vaccinationer. Kompletterande vaccinationer ska erbjudas barn upp till 18 års ålder i enlighet med föreskrifter om det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Särskilt viktigt är skyddet mot mässling, polio och kikhosta för barn under 6 år. För bedömning av behovet och planering av kompletterande vaccinationer kan Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn och ungdomar användas.

Vägledning för vaccination av barn och ungdomar

Ukraina räknas som ett land med intermediär eller hög förekomst av hepatit b och därmed rekommenderas vaccination mot hepatit b för ovaccinerade barn 0–17 år.

Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp och polio rekommenderas till vuxna som saknar skydd mot dessa sjukdomar.

Vaccination mot covid-19 bör erbjudas till personer 12 år och äldre enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är särskilt viktigt att äldre personer är skyddade.

I en situation där man behöver prioritera bland vaccinationer, t ex i fall väldigt många flyktingar kommer att anlända under en kort tidsperiod, bör nedanstående vaccinationer prioriteras:

  • Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund och polio för ovaccinerade och ofullständigt vaccinerade barn
  • Vaccination av spädbarn enligt barnvaccinationsprogrammet
  • Vaccination av personer 65 år och äldre mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har informationsmaterial om vaccinationer på ukrainska och ryska. Publikationer finns samlade på sidan Information med anledning av krig i Ukraina.

Bakgrund

Vaccinationsprogrammet i Ukraina

Barnvaccinationsprogrammet i Ukraina omfattar följande sjukdomar: hepatit b, tuberkulos, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib), mässling, påssjuka och röda hund. Både inaktiverat (IPV) och oralt poliovaccin (OPV) används för vaccinationer inom vaccinationsprogrammet. Två doser av IPV infördes i vaccinationsprogrammet i början av 2000-talet.

Vaccinationsprogram i Ukraina (who.int)

Vaccinationstäckning i Ukraina

Vaccinationstäckningen bland barn i Ukraina är lägre än bland barn Sverige. Den kan variera mellan olika delar av Ukraina och i vissa regioner kan vaccinationstäckningen antas vara lägre än det nationella genomsnittet.

Vaccinationstäckning i Ukraina (who.int)

Förekomst av sjukdomar inom vaccinationsprogrammet

Ett stort mässlingsutbrott inträffade i Ukraina 2018–2019, med 57 000 rapporterade fall under 2019. Senare data tyder på att mässlingsutbrottet är under kontroll. Förekomsten av mässling har varit låg i Ukraina som i övriga Europa under covid-19-pandemin. Till och med februari har två fall av mässling rapporterats från Ukraina i år. Till och med vecka 15 har inga fall av mässling bland flyktingar från Ukraina rapporterats i EU-länder.

Två fall av polio orsakade av vaccinderiverat poliovirus (VDVP) rapporterades 2021. Lokala vaccinationskampanjer genomfördes i samband med utbrott och en nationell vaccinationskampanj riktad till ovaccinerade och ofullständigt vaccinerade barn under 6 år startades den 1 februari 2022. Vaccinationskampanjen har i delar av landet kunnat fortsätta trots kriget.

Rapporterade fall av sjukdomar (who.int)

Vaccination mot covid-19 i Ukraina

Vaccination mot covid-19 rekommenderas till personer 12 år och äldre. Påfyllnadsdos har rekommenderats alla personer 18 år och äldre sedan januari 2022.

Enligt WHO var vaccinationstäckning för 2 doser covid-19-vaccin runt 35 procent i slutet av februari.

Följande covid-19-vacciner har använts i Ukraina: Spikevax, Comirnaty, Vaxzevria, Covishield and CoronaVac. För bedömning och komplettering av vaccinationer se Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.