Bakgrund till rekommendationer för vaccination av prematura barn

Lyssna

Rekommendationerna är baserade på litteraturgenomgång och epidemiologi av kikhosta och allvarlig pneumokocksjukdom i Sverige.

Kunskapsgenomgång om vaccineffekt och vaccinsäkerhet hos prematura barn

En litteraturgranskning av Folkhälsomyndigheten och norska Folkhälsoinstitutet sammanfattar kunskap om säkerhet och effekt av vacciner mot kikhosta och pneumokocker hos för tidigt födda barn, och utgör grund för dessa rekommendationer.

Vaccination of preterm infants against pertussis and pneumococci – Immunogenicity, effectiveness and safety (fhi.no)

Förekomst av kikhosta och invasiv pneumokocksjukdom hos spädbarn i Sverige

För spädbarn (barn under 1 år) kan kikhosta orsaka svår sjukdom och även dödsfall. De senaste 3 åren har mindre än 90 fall av kikhosta hos spädbarn rapporterats i Sverige. De allra flesta var yngre än 6 månader när de insjuknade. En norsk studie från 2017 har visat att förekomsten av kikhosta och risken för sjukhusinläggning är högre hos prematura än hos fullgångna barn. En extra dos vaccin mot kikhosta, givet som komponent i ett hexavalent vaccin, bedöms ha stor betydelse för att minska dödligheten vid kikhosta hos prematura barn.

Efter att pneumokockvaccin infördes i barnvaccinationsprogrammet har förekomsten av invasiv pneumokocksjukdom minskat betydligt, och det förekommer nu endast enstaka fall hos spädbarn årligen. Mycket få fall orsakas av vaccinserotyper, sannolikt på grund av både direkt skydd och flockeffekter av vaccinerna. En extra dos pneumokockvaccin till prematura barn bedöms inte påverka förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom hos denna åldersgrupp i nuläget. Detta kan behöva omprövas vid förändringar i epidemiologi och vaccinationstäckning.

Extern konsultation

Rekommendationerna har diskuterats med en extern konsultationsgrupp som har utsetts av följande organisationer: Svenska barnläkarföreningens delförening för barninfektioner, Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för barnvaccinationer, Svensk neonatalförening, Barnhälsovårdens vårdutvecklare/samordnare, Barnhälsovårdens överläkare och Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Gruppen har gett råd och lämnat synpunkter till Folkhälsomyndigheten om rekommendationerna.