Befolkningens hälsa och faktorer som påverkar hälsans utveckling

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa och rapportera om befolkningens hälsa och om faktorer som påverkar hälsans utveckling – det som brukar kallas bestämningsfaktorer för hälsa. Bestämningsfaktorerna ger en bild av utvecklingen av folkhälsan när det gäller livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutfall. För att kunna följa och rapportera om folkhälsans utveckling över tid, det vill säga jämföra hur hälsa och förutsättningar utvecklas och förändras för olika grupper i samhället, är det en fördel att arbeta utifrån ett antal fastställda sätt att mäta bestämningsfaktorer och hälsa. Sådana mått brukar kallas för indikatorer. Syftet är att med hjälp av dessa indikatorer spegla folkhälsans utveckling i Sverige.

Kontinuerlig uppdatering

Viktiga områden för utvecklingen av folkhälsan presenteras genom indikatorer som beskrivs kortfattat i texter och figurer eller tabeller. I ett första steg redovisas ett mindre antal indikatorer och indikatorsområden, men myndighetens ambition är att fylla på med fler efter hand. Detta första steg gör alltså inte anspråk på att ge en heltäckande bild av folkhälsans utveckling i Sverige.

Målet är att skapa en plats för folkhälsorapportering på webbplatsen, med indikatorer som kontinuerligt uppdateras i takt med att ny statistik, data eller kunskap tas fram. På sikt ska denna webbaserade rapportering ersätta den årliga rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer som myndigheten ger ut i dag. På så sätt ska användaren enkelt kunna ta del av en uppdaterad bild av hur viktiga områden av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer utvecklas i Sverige.

Publicerade indikatorer i steg ett

De indikatorsområden som finns med i den första publiceringen (juni 2016) presenteras i rubrikform nedan. I möjligaste mån redovisas indikatorerna över tid och efter kön och ålder samt efter högsta uppnådda utbildningsnivå, som är ett av de vanligaste måtten på socioekonomisk position. Huvudsakliga datakällor är dels olika former av register och dels några större nationella folkhälsoenkäter. Se respektive indikator för vilka källor som använts. Texterna utgår från ett nationellt perspektiv, men inom vissa områden går det även att ta fram lokala eller regionala data genom att klicka på en karta. Kommunkartan kommenteras inte i text utan bör ses som ett komplement till indikatorerna på nationell nivå.

Figurerna som presenteras är oftast uppbyggda på samma sätt, men kan skilja sig något åt beroende på område. Närmare förklaringar finns i samband med respektive figur. Figurerna är interaktiva, vilket innebär att användaren kan förändra dem på olika sätt.

Figurer, diagram och kartor hämtas från Folkhälsomyndighetens nya verktyg, FolkhälsoStudio, där man också kan laborera med egna urval.

De indikatorsområden som finns publicerade på webbplatsen redovisas nedan, indelade i två huvudområden: faktorer som påverkar hälsa samt hälsoutfall.

Påverkan på hälsa

Livsvillkor och levnadsförhållanden

Levnadsvanor

Hälsoutfall