Introduktion

Dödsfall till följd av bruk av narkotika eller narkotikaklassade läkemedel bygger på Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Ett nytt mått på narkotikarelaterad dödlighet, dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar, infördes av Socialstyrelsen 2016 (1). Detta innebär att indikatorn som tidigare hette "Avlidna, narkotikaindex" är utbytt mot det nya måttet "Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar", vilket här kallas narkotikarelaterad dödlighet. Detta nya mått används även gällande tidigare tidsperiod så att förändringar över tid kan registrerasb. I kategorin förgiftning med läkemedel och narkotika inkluderas dödsfall orsakade av förgiftning med narkotika, läkemedel eller biologiska substanser som underliggande dödsorsakc.

Kön

Totalt inträffade 949 narkotikarelaterade dödsfall under 2015. Av dessa var 644 män och 305 kvinnor. Under 2015 inträffade därmed 16 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre bland män, jämfört med 7 dödsfall per 100 000 invånare bland kvinnor. År 2015 var antalet dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre 60 procent större än 2006 och den statistiska analysen visar att männen stod för den största ökningend.

Figur 1. Antalet narkotikarelaterade dödsfall (läkemedels- och narkotikaförgiftningar) per 100 000 invånare 15 år och äldre, totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Ålder

Antalet narkotikarelaterade dödsfall under 2015 var högst i åldersgruppen 30–44 år bland männen och i åldersgruppen 45–64 år bland kvinnorna. Den statistiska analysen visar att ökningen var större i den yngsta åldersgruppen (15–29 år) än i hela befolkningen 15 år och äldre under perioden 2006–2015e.

Figur 2. Antal narkotikarelaterade dödsfall (läkemedels- och narkotikaförgiftningar) per 100 000 invånare 15 år och äldre, totalt och fördelat på ålder och kön, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Utbildningsnivå

De narkotikarelaterade dödsfallen var vanligast i gruppen med förgymnasial utbildning, 20 fall per 100 000 invånare 15 år och äldre, och minst vanliga bland de eftergymnasialt utbildade, 5 fall per 100 000 invånare 15 år och äldre (figur 3) under 2015. Analysen visar vidare att ökningen av narkotikarelaterade dödsfall under perioden 2006-2015 också varit störst för dem med högst förgymnasial utbildningf.

Figur 3. Antalet narkotikarelaterade dödsfall (läkemedels- och narkotikaförgiftningar) per 100 000 invånare 15 år och äldre, totalt och fördelat på utbildningsnivå. Ej åldersstandardiserade data

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Region (län)

Figur 4. Narkotikarelaterad dödlighet (antal dödsfall på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftningar per 100 000 invånare 15 år och äldre), i hela befolkningen och fördelad på län, under perioden 2001/05–2011/15. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

aRegiondata om dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar redovisas inte här på grund av för små tal.

bBakgrunden till det nya måttet var att man ville koncentrera måttet till diagnoser med en mer direkt koppling till dödsfallet, till exempel förgiftningar och överdoser av narkotika. Detta gör det lättare att särskilja narkotikarelaterade dödsfall där narkotika bedömts ha varit av betydelse för dödsfallet från missbruksrelaterade dödsfall.

cMåttet inkluderar dödsfall med följande underliggande dödsorsaker (ICD-10): X40-X44, X60-X64, Y10-Y14 i kombination med T36-T50.9.

dI den statistiska analysen kontrollerades för ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

eI den statistiska analysen kontrollerades för kön och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

fI den statistiska analysen kontrollerades för kön och ålder. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

Referenser

1. Socialstyrelsen. Narkotikarelaterade dödsfall - En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016. [citerad 6 februari 2017].