Introduktion

Suicid, att avsiktligt ta sitt liv, är ett globalt folkhälsoproblem som går att förebygga. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, avlider drygt 800 000 människor i världen av suicid varje år, vilket motsvarar 11 suicid per 100 000 invånare (1). I Sverige har suicidtalen minskat sedan 1980-talet, men fortfarande inträffar fler än 1 000 fall av suicid per år. Därutöver tillkommer årligen knappt 400 dödsfall där det funnits misstanke om suicid, men där suicidavsikten inte har kunnat styrkas. Här redovisas enbart de säkra fallen av suicid. I Sverige, liksom i andra höginkomstländer, är suicidtalen två till tre gånger högre bland män än bland kvinnor och de flesta fallen av suicid sker bland medelålders och äldre män (1). Bland unga personer i åldern 15–29 år utgör suicid den vanligaste dödsorsaken.

Kön

År 2015 avled totalt 1 171 personer, 15 år och äldre, i suicid. Av dessa var 845 män och 326 kvinnor. Därutöver avled ett fåtal barn under 15 år i suicid. Suicidtalet anger antal suicid per 100 000 invånare. Suicidtalet var 14 för hela befolkningen 15 år och äldre år 2015. För män var suicidtalet 21 och för kvinnor 8 (figur 1). Den statistiska analysen visar att suicidtalen för kvinnor och män var oförändrad under perioden 2006–2015a.

Figur 1. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av suicid (självmord), totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Ålder

Suicidtalen (suicid/100 000 invånare) var år 2015 högst i den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, och lägst i den yngsta åldersgruppen, 15–29 år (figur 2). Eftersom suicidtalen beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen skiljer sig suicidtalen från det faktiska antalet suicid. I faktiska antal hade den äldsta åldersgruppen lägst antal fall av suicid, 53 stycken, medan åldersgruppen 45–64 år hade flest fall, 444 stycken.

Bland både kvinnor och män var suicidtalet per 100 000 invånare år 2015 högst i åldersgrupperna 45–64 år, samt i gruppen 85 år och äldre. I åldersgruppen 30–44 år var antalet suicid 15 per 100 000 år 2006 och antalet minskade till 12 per 100 000 år 2015, vilket motsvarar en minskning med 8,6 procentenheter. Den statistiska analysen bekräftar att suicid som dödsorsak minskade i åldersgruppen 30–44 år under 2006–2015b. I de andra åldersgrupperna syns ingen förändring under tioårsperiodenc.

Figur 2. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av suicid (självmord), totalt och fördelat på ålder, under perioden 2006–2015. Ej ålderstandardiserade data

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Utbildningsnivå

Suicidtalen bland invånare 15 år och äldre var år 2015 lägst i gruppen med eftergymnasial utbildning, 10,0 suicid per 100 000, och högst i grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning, cirka 17 suicid per 100 000 (figur 3). Den statistiska analysen visar att personer med eftergymnasial utbildning hade lägre risk för suicid jämfört med hela befolkningen år 2015, medan personer med förgymnasial och gymnasial utbildning hade en högre risk. Risken för suicid var 19 procent högre för förgymnasialt utbildade och 15 procent högre för gymnasialt utbildade. Eftergymnasialt utbildade hade 27 procent lägre risk för suicid. Den statistiska analysen visar att utvecklingen av suicid i de olika utbildningsgrupperna inte har förändrats under 2006–2015d.

Figur 3. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av suicid (självmord), totalt och fördelat på utbildningsnivå, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Region (län)

Suicidtalet var i genomsnitt högst i Gotlands län med 21 suicid per 100 000 invånare 15 år och äldre, och lägst i Västerbottens län, 10 suicid per 100 000 invånare 15 år och äldre, under perioden 2011–2015 (figur 4).

Figur 4. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av suicid (självmord), i hela befolkningen och fördelat på län under perioden 2001/05–2011/15. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

a I den statistiska analysen kontrollerades för ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

b I den statistiska analysen kontrollerades för kön och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

c Anledningen till minskningen av suicidtalet år 2011 i åldersgruppen 85 år och äldre är inte känd. Denna minskning av suicidtalet påverkade dock inte trendanalyserna för perioden 2006-2015.

d I den statistiska analysen kontrollerades för kön och ålder. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

Referenser

1. World Health Organization (WHO). Preventing suicide: A global imperative. Genève: WHO, 2014. [citerad 6 februari 2017]. Hämtad från: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/