Introduktion

Cannabis är den narkotika som flest invånare i Sverige anger att de har använt någon gång i sina liv. Detta visas i undersökningar av cannabisbruk, statistik över beslag och annan statistik (1, 2). Frekvent bruk av cannabis är förknippat med försämrade kognitiva funktioner, beroende och ökad risk för psykotiska symtom, men mer forskning kring hälsoeffekter vid långvarig användning av cannabis efterfrågas (3). Indikatorn "Cannabisanvändning i befolkningen" visar hur stor andel av befolkningen i åldern 16–84 år som använt cannabis minst en gång under de senaste 12 månaderna. Uppgifterna om cannabisanvändning kommer från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor?". Undersökningen innehåller en fråga där respondenten får svara på om de använt cannabis någon gång, om de använt cannabis de senaste 12 månaderna samt om de använt cannabis under de senaste 30 dagarna.

Kön

Andelen män i åldern 16–84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna var större, 3 procent, än andelen kvinnor, 2 procent, vid mätningen 2016 (figur 1). Den statistiska analysen visar att andelen ökade bland båda könen under perioden 2006–2016a.

Figur 1. Andel invånare i åldern 16–84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna (procent), totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Ålder

Andelen som använt cannabis under de senaste 12 månaderna var störst bland unga (16–29 år), 8 procent, och minst bland äldre (65–84 år), mindre än 1 procent, vid mätningen 2016 (figur 2). Den statistiska analysen visar att andelen ökade i åldersgrupperna 16–29 år och 30–44 år under perioden 2006–2016b. Bland unga (16-29 år) var ökningen mindre än i hela befolkningen 16–84 år.

Figur 2. Andel invånare i åldern 16–84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna (procent), totalt och fördelat på ålder, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Utbildningsnivå

I grupperna med förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning var det mellan 2 och 3 procent av invånarna i åldern 16–84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna vid mätningen 2016 (figur 3). Den statistiska analysen visar att andelen ökade i grupperna med gymnasial och eftergymnasial utbildning under perioden 2006–2016c. På grund av att cannabisanvändningen ökade i gruppen med eftergymnasial utbildning har den tidigare observerade skillnaden mellan grupperna med förgymnasial och eftergymnasial utbildning försvunnit (1).

Data visar stora variationer under hela tioårsperioden då det är låga andelar som uppger cannabisanvändning de senaste 12 månaderna. Skattningen är behäftad med breda konfidensintervall med tanke på de låga andelar som uppges.

Figur 3. Andel invånare i åldern 16–84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna (procent), totalt och fördelat på utbildningsnivå, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Region (län)

I länen var det i genomsnitt mellan knappt 1 och 4 procent av invånarna i åldern 16–84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna åren 2013–2016 (figur 4). Den statistiska analysen visar att andelen användare var större bland invånare i Stockholms län, 4 procent, än i hela befolkningen 16–84 ård. Analysen visar också att andelen som använt cannabis under de senaste 12 månaderna ökade bland invånare i Stockholms och Västra Götalands län under perioden 2006–2016.

Figur 4. Andel invånare i åldern 16–84 som använt cannabis under de senaste 12 månaderna (procent), totalt och fördelat på län, under perioden 2006–2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

aI den statistiska analysen kontrollerades för ålder, utbildningsnivå och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

bI den statistiska analysen kontrollerades för kön, utbildningsnivå och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

cI den statistiska analysen kontrollerades för kön, ålder och region (län). Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

dI den statistiska analysen kontrollerades för kön, ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

Referenser

1. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Drogutvecklingen i Sverige 2014. Stockholm: CAN, 2014. [citerad 6 april 2017].

2. Folkhälsomyndigheten. Den svenska narkotikasituationen 2015 – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå. Solna: Folkhälsomyndigheten, 2017. [citerad 6 april 2017].

3. World Health Organization (WHO). The health and social effects of nonmedical cannabis use. WHO; 2017 [citerad 6 april 2017].