Folkhälsomyndigheten analyserar regelbundet hur många personer som fått covid-19 efter att de har vaccinerats, det vill säga hur många som har testat positivt för det virus (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen. Om en person blir smittad mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion. Analysen bidrar till vår kunskap om hur effektiva vaccinerna är, hur länge skyddet efter vaccinationen varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.

Genomgången visar att antalet genombrottsinfektioner är få hos vaccinerade. Både i relation till antalet fall av covid-19 i stort och till hur många som är vaccinerade mot sjukdomen. Flest genombrottsinfektionerna har hittills identifierats bland äldre. Det beror troligtvis på att de som är äldre dels svarar sämre på vaccinationen, dels vaccinerades först. Genombrottsinfektioner har annars identifierats i större uträckning bland yngre kvinnor, sannolikt på grund av att dessa arbetat inom vård och omsorg och därför i högre utsträckning provtagits vid symtom och smittspårningar. Andelen allvarliga fall av covid-19 har varit liten bland vaccinerade personer. Framför allt har den andelen varit betydligt mindre bland vaccinerade i förhållande till de som var ovaccinerade när de insjuknade eller provtogs. Många av de rapporterade fallen av covid-19 som var vaccinerade saknade helt symtom i samband med att de konstaterades vara smittade. De var så kallat asymtomatiska.

Läs mer om hur vi tagit fram statistiken nedan, under rubriken Om statistiken.

Aktuell statistik

Följande statistik publicerades 15 juli 2021 och baseras på fall av covid-19 som anmälts till SmiNet 1 januari – 2 juli 2021, och vaccinationer inrapporterade till det nationella vaccinationsregistret (NVR) fram till och med 7 juli 2021. Nästa uppdatering är planerad till slutet av augusti.

 • Totalt har 636 516 fall av covid-19 anmälts från årsskiftet fram till den 2 juli.
 • Av dessa har 32 388 personer, 5,1 procent, fått minst en vaccindos innan de insjuknade eller provtogs.
 • Sextio procent insjuknade eller provtogs dock inom de första tre veckorna efter den första vaccindosen, det vill säga innan vaccinet hunnit ge ett skydd (Tabell 1, Figur 1).
Tabell 1. Fördelning av fall av covid-19 bland redan vaccinerade personer efter antalet dagar mellan första dosen vaccin och insjuknande eller provtagning.
Tid efter första dosen vaccinAntal fall
1-7 dagar 8 268
8-14 dagar 7 223
15-21 dagar 3 670
22-28 dagar 2 632
Mer än 28 dagar 10 595

Figur 1. Fall av covid-19 (n=32 388) vaccinerade med en dos (blå staplar) respektive två doser (lila staplar) fördelade efter antalet dagar mellan den första vaccinationen och dagen personen insjuknade eller provtogs.

Stapeldiagrammet visar att antalet vaccinerade fall minskar kraftigt med antalet dagar sedan första dosen.

Fall som konstaterats mer än tre veckor efter första dosen

Det tar ungefär tre veckor innan man får ett skydd av den första vaccindosen.

 • Av de 32 388 personer som smittats med covid-19 efter sin första vaccindos (se ovan) har vi identifierat 13 227 personer som insjuknat eller provtagits mer än tre veckor efter den första dosen vaccin. En del av dessa har varit fullvaccinerade (se nedan).
 • Sådana fall av covid-19 utgör 2,1 procent av alla anmälda sjukdomsfall sedan årsskiftet och 0,3 procent av alla som vaccinerats med minst en dos (4 243 385 personer fram till och med den 16 juni 2021).
 • Medianåldern för dessa fall var 55 år (spann: 17–105 år).
 • 79 av dessa personer, 0,6 procent, har fått intensivvård. Majoriteten av de intensivvårdade var över 70 år gamla. Medianåldern var 74 år (spann: 30–98 år).
 • 383 personer i denna grupp har avlidit med covid-19. Nästan alla var över 70 år gamla och majoriteten var över 80 år gamla. Medianåldern var 85 år (spann: 43–103 år).

Fall bland fullvaccinerade

De covid-19-vacciner som används idag ska ges i två doser för att personen ska räknas som fullvaccinerad. Om någon infekteras mer än två veckor därefter, räknas det som en genombrottsinfektion.

 • Hittills har vi identifierat 3 486 personer som diagnosticerats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen och därmed klassificeras som genombrottsinfektioner.
 • Detta motsvarar 0,5 procent av alla fall av covid-19 sedan årsskiftet, och 0,15 procent av alla som vaccinerats med två doser (2 293 920 personer, per 16 juni 2021).

Ålders- och könsfördelning för personer med genombrottsinfektion

 • Personerna med genombrottsinfektioner hade en medianålder på 58 år (spann: 18–105 år). Flest genombrottsinfektioner återfinns fortfarande i åldersgruppen 80 år och äldre (se tabell 2).
 • De flesta genombrottsinfektionerna, 73 procent, har skett bland kvinnor.

Trots att nästan dubbelt så många kvinnor som män vaccinerats totalt, är genombrottsinfektionerna ändå något fler bland kvinnor, och särskilt bland kvinnor under 60 år. Detta kan bero på att de personer som är under 65 år och som har vaccinerats främst har varit hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal. Dessa yrkesgrupper har dels en övervikt av kvinnor, dels en ökad risk att exponeras inom yrket. Dessa yrkesgrupper har även en större sannolikhet att provtas för covid-19 vid symtom och smittspårningar, vilket leder till att fler fall diagnosticeras.

Tabell 2. Antalet genombrottsinfektioner (fall av covid-19 som insjuknat mer än två veckor efter den andra vaccindosen) per ålder och kön, samt per 1 000 vaccinerade.

ÅldersgruppKvinnorMänPer 1 000 vaccinerade kvinnorPer 1 000 vaccinerade män
Under 40 år 507 128 3,9 2,1
40-49 år 531 88 6,1 2,6
50-59 år 460 86 3,1 1,0
60-69 år 253 104 0,8 0,4
70-79 år 179 168 0,5 0,5
Över 80 år 609 373 2,2 1,9
Alla (0-105 år) 2 539 947 1,9 1,0

Symtom och allvarlighetsgrad

 • Av personerna med genombrottsinfektioner undersöktes 42 procent på grund av sjukdomssymtom och 29 procent inom ramen för kontaktspårning. (Resterande undersöktes av andra anledningar, eller så har anledningen inte angivits i smittskyddsanmälan.)
 • Ungefär hälften av personerna med genombrottsinfektioner, 55 procent, rapporterades ha varit sjuka, medan 21 procent uppgavs vara smittbärare utan symtom.
 • Sjutton personer med genombrottsinfektion av covid-19 (0,5 procent) har fått intensivvård. Medianåldern för dessa fall var 72 år (spann: 30–98 år). Bland dessa återfinns fler män än kvinnor.
 • Totalt har 180 personer med genombrottsinfektioner avlidit inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Majoriteten var över 80 år gamla. Medianåldern var 87 år (spann: 43–103 år). Även bland de avlidna återfinns fler män än kvinnor.

Allvarliga fall bland vaccinerade och ovaccinerade

 • De äldsta har fått intensivvård i större utsträckning än yngre, och har haft störst risk att avlida på grund av covid-19 (se även daglig statistik).
 • Bland de anmälda fallen som var 70 år och äldre har 4,7 procent fått intensivvård av de som var ovaccinerade när de insjuknade. Detta kan jämföras med 2,2 procent av dem i samma åldersgrupp som fått minst en dos vaccin minst tre veckor innan de insjuknade, och 1,7 procent av de som varit fullvaccinerade i minst två veckor.
 • Bland fallen som var 80 år och äldre har 21 procent av de som var ovaccinerade avlidit inom 30 dagar från diagnosen covid-19. Det kan jämföras med 14,7 procent av dem i samma åldersgrupp som fått minst en dos vaccin minst tre veckor innan, och 14,6 procent av de som varit fullvaccinerade.
 • Bland de personer som bott på särskilda boenden för äldre har 31 procent av de som var ovaccinerade när de insjuknade avlidit med covid-19. Det kan jämföras med 15 procent av dem i samma grupp som hade fått minst en dos vaccin minst tre veckor innan, och 13 procent av de som varit fullvaccinerade.

Om statistiken

Statistiken över genombrottsinfektioner omfattar inte enbart kliniska fall av covid-19. Alla personer som har haft en bekräftad infektion med viruset SARS-CoV-2 räknas som fall av covid-19, oavsett om de haft symtom eller inte. Även asymtomatiska personer ingår bland fallen. Sådana fall identifieras bland annat i samband med screening och vid smittspårningar.

Statistiken omfattar inte de personer som har smittats, men inte tagit något prov så att diagnosen kunde bekräftas.

Statistiken har tagits fram genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret (NVR) och databasen över anmälda fall (SmiNet). För att identifiera och klassificera fall som genombrottsinfektioner har vi utgått från tidsintervallet mellan vaccinationen (enligt NVR) och insjukningsdatumet eller datumet för provtagning (enligt SmiNet).

Läs mer