Folkhälsomyndigheten följer regelbundet hur många personer som fått covid-19 efter att de har vaccinerats, det vill säga hur många som har testat positivt för det virus (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen. Om en person blir smittad mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion. Analysen bidrar till vår kunskap om hur effektiva vaccinerna är, hur länge skyddet efter vaccinationen varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.

Genomgången visar att antalet genombrottsinfektioner är få hos vaccinerade. Både i relation till antalet fall av covid-19 i stort och till hur många som är vaccinerade mot sjukdomen. Genombrottsinfektionerna har hittills varit vanligare bland äldre. Det beror troligtvis på att de som är äldre dels svarar sämre på vaccinationen, dels vaccinerades först. Genombrottsinfektioner har också identifierats i större uträckning bland yngre kvinnor, sannolikt på grund av att dessa arbetat inom vård och omsorg och därför i högre utsträckning provtagits vid symtom och smittspårningar. Andelen allvarliga fall av covid-19 har varit liten bland vaccinerade personer. Framför allt har den andelen varit betydligt mindre i förhållande till dem som var ovaccinerade när de insjuknade eller provtogs. Många av de rapporterade fallen av covid-19 som var vaccinerade saknade helt symtom i samband med att de konstaterades vara smittade. De var så kallat asymtomatiska.

Läs mer om hur vi tagit fram statistiken nedan, under rubriken Om statistiken.

Aktuell statistik

Följande statistik publicerades 4 maj 2021 och baseras på fall av covid-19 som anmälts till SmiNet 1 januari – 25 april 2021, och vaccinationer inrapporterade till NVR fram till och med 2 maj 2021.

Nästa uppdatering är planerad till vecka 20, 2021.

 • Totalt har 495 353 fall av covid-19 anmälts sedan början av året.
 • Av dessa har 15 209 personer, 3,1 procent, fått sin första vaccindos innan de insjuknade eller provtogs.
 • Majoriteten, 9 267 personer, 61 procent, insjuknade eller provtogs inom de första tre veckorna efter den första vaccindosen, det vill säga innan vaccinet hunnit ge ett skydd (Tabell 1, Figur 1).
Tabell 1. Antal fall av covid-19 bland redan vaccinerade personer, antal dagar mellan första dosen vaccin och insjuknande eller provtagning.
Tid efter första dosen vaccinAntal fall
1-7 dagar 3 957
8-14 dagar 3 419
15-21 dagar 1 891
22-28 dagar 1 441
Mer än 28 dagar 4 501
Summa 15 209

Figur 1. Fall av covid-19 (n=15 029) vaccinerade med en dos (blå staplar) respektive två doser (lila staplar) fördelade efter antalet dagar mellan den första vaccinationen och insjuknandet eller provtagningen.

Diagrammet visar fall av covid-19 (n=15 029) vaccinerade med 1 dos respektive 2 doser fördelade efter antal dagar mellan första dosen och diagnos. Figuren visar att antalet vaccinerade fall minskar kraftigt med antalet dagar sedan första dosen.

Fall som konstaterats mer än tre veckor efter första dosen

Det tar ungefär tre veckor innan man får ett skydd av vaccinationen.

 • Av de 15 209 personer som smittats med covid-19 efter sin första vaccindos (se ovan) har vi identifierat 5 942 personer som insjuknat eller provtagits mer än tre veckor efter den första dosen vaccin. En del av dessa har varit fullvaccinerade (se nedan).
 • De 5 942 personerna utgör 1,2 procent av alla fall av covid-19 sedan årsskiftet och 0,3 procent av alla som vaccinerats med minst en dos (2 086 142 personer, per 23 april 2021).
 • Medianåldern för dessa fall var 52 år (spann: 18–105 år).
 • 20 av dessa personer har fått intensivvård. Majoriteten var över 70 år gamla. Medianåldern var 76,5 år (spann: 47–85 år).
 • 187 personer i denna grupp har avlidit med covid-19. Majoriteten var över 80 år gamla. Medianåldern var 86 år (spann: 60–103 år).

Fall bland fullvaccinerade

De covid-19-vacciner som används idag ska ges i två doser för att personen ska räknas som fullvaccinerad. Om någon infekteras mer än två veckor därefter, räknas det som en genombrottsinfektion.

 • Totalt har vi identifierat 1 624 personer som diagnosticerats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen och därmed klassificeras som genombrottsinfektioner. Detta motsvarar 0,3 procent av alla fall av covid-19 sedan årsskiftet, och 0,2 procent av alla som vaccinerats med två doser (710 636 personer, per 23 april 2021).
 • Personerna med genombrottsinfektioner hade en medianålder på 60 år (spann: 18–105 år). Flest genombrottsinfektioner återfinns fortfarande i åldersgruppen 80 år och äldre (se tabell 2).
 • De flesta genombrottsinfektionerna, 75 procent, har skett bland kvinnor. Trots att nästan dubbelt så många kvinnor som män vaccinerats totalt, är genombrottsinfektionerna ändå något fler bland kvinnor, och särskilt bland kvinnor under 60 år. Detta kan bero på att de personer som är under 65 år och som har vaccinerats främst har varit hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal. Dessa yrkesgrupper har dels en övervikt av kvinnor, dels en ökad risk att exponeras inom yrket. Dessa yrkesgrupper har även en större sannolikhet att provtas för covid-19 vid symtom och smittspårningar, vilket leder till att fler fall diagnosticeras.
 • Sex personer med genombrottsinfektioner har fått intensivvård. Samtliga var över 70 år gamla. Medianåldern var 77,5 år (spann: 72–81 år).
 • Totalt har 67 personer med genombrottsinfektioner avlidit inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Majoriteten var över 80 år gamla. Medianåldern var 88 år (spann: 61–103 år). Könsfördelningen var jämn.

Tabell 2. Antalet genombrottsinfektioner (fall av covid-19 som insjuknat mer än två veckor efter den andra vaccindosen) per ålder och kön, samt per 1 000 vaccinerade.

ÅldersgruppKvinnorMänPer 1 000 vaccinerade kvinnorPer 1 000 vaccinerade män
Under 40 år 207 50 4,5 2,5
40-49 år 222 37 6,4 3,5
50-59 år 205 32 5,2 2,3
60-69 år 122 40 2,9 2,1
70-79 år 87 72 1,5 1,6
Över 80 år 327 178 1,7 1,6
Summa 1 215 409 2,9 1,8

Allvarliga fall bland vaccinerade och ovaccinerade

 • De äldsta har fått intensivvård i större utsträckning än yngre, och har haft störst risk att avlida på grund av covid-19 (se även daglig statistik).
 • Bland de anmälda fallen som var 70 år och äldre har 3,6 procent av de ovaccinerade fått intensivvård. Det kan jämföras med 1,0 procent av dem i samma åldersgrupp som fått minst en dos vaccin mer än tre veckor innan de insjuknade eller provtogs, och 0,9 procent av de som varit fullvaccinerade i minst två veckor.
 • Bland fallen som var 80 år och äldre har 21 procent av de ovaccinerade avlidit med covid-19. Det kan jämföras med 12 procent av dem i samma åldersgrupp som fått minst en dos vaccin tre veckor innan, och 10 procent av de som varit fullvaccinerade.
 • Bland de personer som bott på särskilda boenden för äldre har 31 procent av de ovaccinerade avlidit med covid-19. Det kan jämföras med 15 procent av dem i samma grupp som fått minst en dos vaccin tre veckor innan, och 12 procent av de som varit fullvaccinerade.

Om statistiken

Statistiken över genombrottsinfektioner omfattar inte enbart kliniska fall av covid-19. Alla personer som har haft en bekräftad infektion med viruset SARS-CoV-2 räknas som fall av covid-19, oavsett om de haft symtom eller inte. Även asymtomatiska personer ingår bland fallen. Sådana fall identifieras bland annat i samband med screening och vid smittspårningar.

Statistiken omfattar inte de personer som har smittats, men inte tagit något prov så att diagnosen kunde bekräftas.

Statistiken har tagits fram genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret (NVR) och databasen över anmälda fall (SmiNet). För att identifiera och klassificera fall som genombrottsinfektioner har vi utgått från tidsintervallet mellan vaccinationen (enligt NVR) och insjukningsdatumetet eller datumet för provtagning (enligt SmiNet).

Läs mer

Statistik om vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Uppföljning av vaccination mot covid-19

Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier – delrapport 2

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19