Folkhälsomyndigheten följer löpande hur många personer som konstateras ha covid-19 efter att de har vaccinerats. Detta görs genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret (NVR) och databasen över anmälda fall, SmiNet. Läs mer nedan under rubriken Om statistiken.

Att en person konstateras ha covid-19 innebär i detta sammanhang att personen har haft en laboratoriebekräftad infektion, men det innebär inte att personen nödvändigtvis haft symtom. Även asymtomatiska personer kan ingå som fall, om de t.ex. provtagits inom ramen för screening eller smittspårning.

Analysen bidrar till vår kunskap om hur effektiva vaccinerna är när de används i Sverige, hur länge skyddet efter covid-19 vaccin varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.

Aktuell statistik

Följande statistik publicerades 2021-04-07. Den baseras på fall av covid-19 som anmälts till SmiNet 2020-12-28 – 2021-03-28 och vaccinationer inrapporterade till NVR fram till och med 2021-03-30. Statistiken uppdateras varannan vecka.

  • Totalt har 372 116 fall av covid-19 anmälts under perioden.
  • Av dessa har 8 193 personer (2,2 %) fått sin första vaccindos innan de konstaterades ha covid-19.
  • Majoriteten, 5 041 personer (62 %), konstaterades ha covid-19 inom de första två veckorna efter den första vaccindosen (Tabell 1), det vill säga innan vaccinet hunnit ge ett skydd.
Tabell 1. Antal fall av covid-19 bland redan vaccinerade personer, antal dagar efter första dosen vaccin.
Tid efter vaccinationAntal fall
1-7 dagar 2 678 
8-14 dagar 2 363
15-21 dagar 1 263
22-28 dagar 747
Mer än 28 dagar 1 142
Summa 8 193

Genombrottsinfektioner efter två vaccindoser

  • Totalt har 1 067 personer konstaterats ha covid-19 efter att ha fått två doser vaccin, men för de allra flesta skedde detta nära in på den andra dosen (Tabell 2). Distributionen speglar till viss del hur lång tid som har gått sedan vaccinationerna startade.
  • 515 personer har konstaterats ha covid-19 mer än 14 dagar efter den andra dosen vaccin. Dessa klassificeras som genombrottsinfektioner. Antalet är som förväntat och motsvarar 0,14 % av fallen under perioden, och 0,12 % av alla som vaccinerats med två doser (fram till den 25 mars 2021).
  • Tre fjärdedelar av genombrottsinfektionerna har förekommit bland kvinnor, vilket kan vara kopplat till att dubbelt så många kvinnor som män vaccinerats mot covid-19.
  • Medianåldern för personerna som fått genombrottsinfektioner är 61 år, med ett åldersspann från 19 till 105 år. De flesta genombrottsinfektionerna inträffade i åldersgruppen 80 år och äldre.
Tabell 2. Antal fall av covid-19 bland redan vaccinerade personer, antal dagar efter andra dosen vaccin.
Tid efter vaccinationAntal fall
1-7 dagar 371
8-14 dagar 181
15-21 dagar 136
22-28 dagar 85
Mer än 28 dagar 294
Summa 1 067

Om statistiken

Statistiken har tagits fram genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret (NVR) och databasen över anmälda fall (SmiNet).

Tiden mellan vaccination och när personen konstaterades ha covid-19 baseras i huvudsak på det anmälda insjukningsdatumet, om detta uppgetts och är trovärdigt, och annars på datum för provtagning. Personer kan provtas utan att de har några symtom, t.ex. vid smittspårning. Detta innebär att det dels finns en osäkerhet i statistiken över den exakta tiden mellan när personen vaccinerades och insjuknande, och därmed i klassificeringen som genombrottsinfektion. Det innebär också att statistiken över genombrottsinfektioner inte enbart omfattar kliniskt relevanta fall.

Läs mer