Folkhälsomyndigheten analyserar löpande hur många personer som fått covid-19 efter att de har vaccinerats, det vill säga hur många som har testat positivt för det virus (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen. Om en person smittas mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion. Med den höga vaccinationstäckning vi har uppnått i Sverige förväntar vi oss att se ett minskande antal fall totalt, och en ökande andel vaccinerade bland fallen. Vi kommer också se enstaka allvarliga fall bland personer som vaccinerats i enlighet med rekommendationerna.

Aktuell statistik

Den senaste statistiken om bekräftade fall av covid-19, totalt och per vaccinationsstatus, publicerar vi sedan den 12 november 2021 i veckorapporterna om covid-19.

Aktuell veckorapport om covid-19

Statistik för 1 juli-24 oktober

Nedanstående statistik publicerades den 29 oktober 2021 och baserades på fall av covid-19 som anmälts till SmiNet 1 juli–24 oktober 2021, och vaccinationer inrapporterade till det nationella vaccinationsregistret (NVR) fram till och med 26 oktober 2021. Mer om hur vi tagit fram statistiken hittar du längre ner på sidan.

Analysen visade att majoriteten av de anmälda fallen av covid-19 under perioden, 62 procent, var ovaccinerade. Fullvaccinerade personer utgjorde dock en större andel av de bekräftade fallen jämfört med under våren 2021 (tabell 2). Detta beror på att det totala antalet fall under hösten varit mindre och att vaccinationstäckningen blivit betydligt högre i befolkningen.

Ovaccinerade utgjorde också majoriteten av de covid-19 fall som fått intensivvård under hösten: 76 procent. Hög ålder är en betydande riskfaktor för svår covid-19-sjukdom. Det syns bland annat på att de personer som intensivvårdats och avlidit är betydligt äldre än de som inte intensivvårdats respektive avlidit (tabell 1a).

Av statistiken framgår det att andelen fullvaccinerade fall av covid-19 som fått intensivvård nästan är lika stor som andelen av de ovaccinerade fallen. Detta beror på att fler yngre finns bland de ovaccinerade, och att dessa inte blir svårt sjuka i lika stor utsträckning som äldre. Om man bara tittar på de fall som var 70 år eller äldre hade 1 procent av de fullvaccinerade fallen fått intensivvård, jämfört med 6 procent av de ovaccinerade fallen.

Bland de fall som avlidit med covid-19 sedan 1 juli finns det fler fullvaccinerade personer än ovaccinerade. Detta är också en effekt av att fler äldre är vaccinerade än yngre, och att äldre löper större risk att avlida vid covid-19. Bland fallen som var över 70 år har 9 procent av de fall som var fullvaccinerade när de insjuknade avlidit med covid-19 jämför med 11 procent av de som var ovaccinerade.

I tabell 1a nedan visas statistik över alla anmälda fall av covid-19 sedan 1 juli 2021. I tabell 1b visas motsvarande statistik för de fall som var ovaccinerade när de provtogs för covid-19. I tabell 1c visas statistiken för de fall som hade fått två doser vaccin minst två veckor innan de provtogs för covid-19. Vi särredovisar inte statistik över de fall som hade fått en dos vaccin innan de provtogs, eller som fått två doser men som inte uppfyller definitionen av genombrottsinfektioner.

Tabell 1a. Totalt antal anmälda, intensivvårdade och avlidna fall med covid-19 sedan 1 juli 2021, med ålders- och könsfördelning.
FallAntalAndel av totalAndel mänMedianålderAndel över 70 år
Anmälda 77 148 100 % 50 % 28 år 5 %
Intensivvårdade 305 0,40 % 63 % 55,5 år 22 %
Avlidna 350 0,45 % 56 % 83 år 85 %
Tabell 1b. Antal ovaccinerade anmälda, intensivvårdade och avlidna fall med covid-19 sedan 1 juli 2021, med ålders- och könsfördelning.
FallAntalAndel av ovaccineradeAndel mänMedianålderAndel över 70 år
Anmälda 47 951 100 % 52 % 21 år 0,8 %
Intensivvårdade 231 0,48 % 61 % 51 år 12 %
Avlidna 83 0,17 % 59 % 74 år 61 %
Tabell 1c. Antal fullvaccinerade så kallade genombrottsinfektioner bland anmälda, intensivvårdade och avlidna fall med covid-19 sedan 1 juli 2021, med ålders- och könsfördelning.
FallAntalAndel av genombrotts-infektionernaAndel mänMedianålderAndel över 70 år
Anmälda 15 401 100 % 43 % 51 år 17 %
Intensivvårdade 54 0,35 % 68 % 73 år 65 %
Avlidna 248 1,6 % 55 % 86 år 93 %

Nedan följer en tabell med antalet fall och genombrottsinfektioner uppdelat per månad. Genombrottsinfektioner identifieras utifrån de datum som ingår i fallanmälan, vilket i vissa fall kan leda till felklassificeringar. Databasen som statistiken bygger på är föränderlig och siffrorna kan därför skilja sig från tidigare och kommande uppdateringar.

Tabell 2. Totalt antal anmälda fall av covid-19 och genombrottsinfektioner per månad, 1 jan–24 okt 2021.
StatistikmånadTotalt antal fallAntal genombrottsinfektionerAndel genombrottsinfektioner
Januari 120 189 0 0 %
Februari 91 193 47 0,05 %
Mars 146 937 526 0,4 %
April 165 717 1 093 0,7 %
Maj 94 107 952 1,0 %
Juni 17 674 380 2,2 %
Juli 10 131 671 6,6 %
Augusti 26 956 3 542 13,1 %
September 25 941 6 374 24,6 %
1-24 oktober 14 120 4 814 34,1 %
Summa 712 965 18 399 2,6 %

Statistik för första halvåret 2021

Nedanstående statistik avser läget den 27 augusti. Databasen som statistiken bygger på är föränderlig och siffrorna i nedanstående sammanställning kan därför skilja sig från den mest aktuella statistiken.

  • Totalt anmäldes 635 861 fall av covid-19 under det första halvåret 2021.
  • Av dessa hade 32 239 personer, 5 procent, fått minst en vaccindos innan de insjuknade eller provtogs. De flesta insjuknade dock nära inpå den första vaccindosen, det vill säga innan vaccinet hunnit ge ett skydd (Figur 1).
  • 3 456 personer diagnosticerades med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen och klassificeras därmed som genombrottsinfektioner. Detta motsvarar 0,5 procent av alla fall av covid-19 sedan årsskiftet.

Figur 1. Fall av covid-19 vaccinerade med en dos (blå staplar) respektive två doser (lila staplar) anmälda första halvåret 2021 fördelade efter antalet dagar mellan den första vaccinationen och dagen personen insjuknade eller provtogs.

Stapeldiagram över fall av covid-19 hos personer vaccinerade med en eller två doser

Ålders- och könsfördelning

Följande statistik avser personer med genombrottsinfektion första halvåret 2021.

  • Personerna med genombrottsinfektioner hade en medianålder på 58 år (spann: 18–105 år).
  • Flest genombrottsinfektioner (970, 28 procent) identifierades i åldersgruppen 80 år och äldre. Det beror troligtvis på att de som är äldre dels svarar sämre på vaccinationer, dels vaccinerades först.
  • De flesta genombrottsinfektionerna, 73 procent, skedde bland kvinnor.

Kvinnor var betydligt mer förekommande bland genombrottsinfektionerna bland personer under 60 år, även i relation till hur många som vaccinerat sig (se tabell A). Det kan bero på att de personer som var under 65 år när de vaccinerades under våren 2021 i stor utsträckning var hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal. Dessa yrkesgrupper har dels en övervikt av kvinnor, dels en större sannolikhet att provtas för covid-19 vid symtom och smittspårningar, vilket leder till att fler fall diagnosticeras och de därmed blir överrepresenterade bland vaccinationsgenombrotten.

Tabell A. Antal genombrottsinfektioner (fall av covid-19 som insjuknat mer än två veckor efter den andra vaccindosen) per ålder och kön, samt per 1 000 vaccinerade fram till och med 16 juni 2021.
ÅldersgruppKvinnorMänPer 1 000 vaccinerade kvinnorPer 1 000 vaccinerade män
Under 40 år 511 127 3,9 2,1
40–49 år 530 90 6,1 2,6
50–59 år 465 84 3,2 1,0
60–69 år 245 95 0,8 0,3
70–79 år 176 163 0,5 0,5
Över 80 år 603 367 2,2 1,9
Alla
(0–105 år)
2 530 926 1,9 0,9

Symtom och allvarlighetsgrad

Följande statistik avser personer med genombrottsinfektion första halvåret 2021.

  • Av personerna med genombrottsinfektioner undersöktes 44 procent på grund av sjukdomssymtom och 30 procent inom ramen för kontaktspårning. (Resterande undersöktes av andra anledningar, eller så har anledningen inte angivits i smittskyddsanmälan.)
  • Majoriteten av personerna med genombrottsinfektioner, 57 procent, rapporterades ha varit sjuka, medan 22 procent uppgavs vara smittbärare utan symtom.
  • Fjorton personer med genombrottsinfektion av covid-19 (0,4 procent) fick intensivvård. Medianåldern för dessa fall var 73,5 år (spann: 30–98 år). Bland dessa återfinns fler män än kvinnor.
  • Totalt avled 188 personer (5 procent) med genombrottsinfektion inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Majoriteten av de avlidna, 79 procent, var 80 år eller äldre. Medianåldern var 87 år (spann: 43–103 år). Även bland de avlidna återfanns fler män än kvinnor.

Allvarliga fall bland vaccinerade och ovaccinerade

De äldsta har fått intensivvård i större utsträckning än yngre, och har haft störst risk att avlida på grund av covid-19 (se även daglig statistik). Det går inte att jämföra vaccinerade mot ovaccinerade utan att ta hänsyn till ålder, eftersom äldre löper större risk för allvarlig sjukdom och död oavsett vaccinationsstatus. De äldsta vaccinerades dessutom först, vilket innebär att de varit fullvaccinerade längre tid under våren, jämfört med yngre, och därmed haft större chans att smittas och ingå i statistiken över genombrottsinfektioner.

Nedan i tabell B presenterar vi några jämförelser mellan hur stor andel inom respektive grupp som fått intensivvård eller avlidit, av ovaccinerade respektive fullvaccinerade fall av covid-19 anmälda första halvåret 2021.

Tabell B. Andel ovaccinerade respektive fullvaccinerade som fått intensivvård eller avlidit i olika grupper.
GruppAndel ovaccineradeAndel fullvaccinerade
Personer 70 år och äldre som fått intensivvård 3,8 % 0,6 %
Personer 80 år och äldre som avlidit med covid-19 21 % 15 %
Personer som bott på särskilda boenden för äldre och avlidit med covid-19 31 % 16 %

Hög skyddseffekt av vaccination

En studie baserad på svenska data från våren 2021 visade en hög skyddseffekt av vaccination mot covid-19 hos personer 65 år och äldre.

Mer i rapporten: Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre.

Om statistiken

Statistiken över genombrottsinfektioner omfattar inte enbart kliniska fall av covid-19. Alla personer som har haft en bekräftad infektion med viruset SARS-CoV-2 räknas som fall av covid-19, oavsett om de haft symtom eller inte. Även asymtomatiska personer ingår bland fallen. Sådana fall identifieras bland annat i samband med screening och vid smittspårningar.Statistiken omfattar inte de personer som har smittats, men inte tagit något prov så att diagnosen kunde bekräftas.Statistiken har tagits fram genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret (NVR) och databasen över anmälda fall (SmiNet). För att identifiera och klassificera fall som genombrottsinfektioner har vi utgått från tidsintervallet mellan vaccinationen (enligt NVR) och insjukningsdatumet eller datumet för provtagning (enligt SmiNet).

Läs mer