Vaccinationsuppföljning

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

En tredje dos vaccin bör först erbjudas de personer som löper högst risk för svår sjukdom och avtagande vaccinskydd. Folkhälsomyndigheten har därför utformat rekommendationer som ska tjäna som underlag för regionernas stegvisa utökning av vaccination med påfyllnadsdos under hösten och vintern 2021/2022. I ett första steg rekommenderades den 28 september 2021 att en tredje dos ges till:

  • personer boende på SÄBO
  • personer med hemtjänst beslutad av kommunen
  • personer med hemsjukvård
  • alla som är 80 år eller äldre.

Den 27 oktober 2021 togs beslut att i ett nästa steg rekommendera en tredje dos av vaccin mot covid-19 till:

  • personer 65–79 år
  • personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård

Den tredje dosen bör ges tidigast sex månader efter den andra dosen, men undantag ner till tidigast fem månader kan göras för personer 65–79 år.

Täckningen med en tredje dos följs regelbundet i de grupper som den rekommenderats till. Den aktuella täckningen uppdateras på torsdagar och presenteras under en länk längre ner på denna sida. Täckningen är hittills högst i gruppen SÄBO där 82 procent hunnit få en tredje dos, hemtjänst och övriga 80 år och äldre ligger på 68 respektive 79 procent medan gruppen 65-79 år ligger på 56 procents täckning.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdateras varannan vecka. Senaste uppdateringen inkluderar data till och med 2021-12-07. Den 7 december 2021 var 7 dagars-medelvärdet bland kvinnor som fött barn 54 procent som hade fått minst en dos och 50 procent som hade fått två doser vaccin. Samma datum var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 18-39 år, 80 respektive 75 procent.

Genombrottsinfektioner

Från och med vecka 45 presenteras nya rapporterade fall i Veckorapporten om covid-19 per vaccinationsstatus, dvs för ovaccinerade personer respektive vaccinerade personer (genombrottsinfektioner) var för sig. För att kunna jämföra grupperna sinsemellan presenteras även incidensen för respektive grupp, se länk nedan. Under hösten 2021 har antalet bekräftade fall per 100 000 invånare legat betydligt högre för ovaccinerade än för vaccinerade. Särskilt stor skillnad ses mellan grupperna när man tittar på intensivvårdade fall och avlidna fall.

Genombrottsinfektioner bland vårdpersonal

Vaccinationsuppföljning inom och utanför Sverige beskriver ett sakta avtagande vaccinationsskydd mot såväl mild infektion som svår sjukdom orsakad av covid-19. Folkhälsomyndigheten har därför analyserat skillnad i skyddseffekt av vaccinet mellan vårdpersonal som vaccinerades med sin andra dos i februari 2021 och de som fick sin andra dos i maj 2021.