Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter på den svenska marknaden är anmälningspliktig. Du som säljer dessa produkter bör känna till att du har ett ansvar att säkerställa att de uppfyller lagkraven och endast säljs eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till följande:

 • Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, det vill säga en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel. Detaljhandel är försäljning till konsumenter.
 • Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter är anmälningspliktig. Anmälan sker till kommunen. Kommunen får ta ut avgifter för såväl anmälan om försäljning som tillsyn över detaljhandeln.
 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
 • På försäljningsstället, gäller även webbplats för detaljhandel, ska det finnas ett tydlig och klart synbart meddelande med information om 18-årsgränsen.
 • Endast e-cigaretter och påfyllningsbehållare som uppfyller lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige. Vid försäljning har du ett ansvar att säkerställa att produkterna uppfyller ställda lagkrav gällande exempelvis produktanmälan, årlig rapporteringsskyldighet och krav på märkning samt uppfyller produktkraven. Information om anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare visas i en offentliggjort förteckning.
 • Du ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som e-cigaretter och påfyllningsbehållare har på människors hälsa.
 • Du har en skyldighet när det finns tecken på att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare är bristfällig eller inte är förenlig med lagen om tobak och liknande produkter att omedelbart vidta åtgärder. När en åtgärd vidtas, ska ni omedelbart underrätta oss om produktens brister, vilken åtgärd som har vidtagits och resultaten av åtgärden.
 • Nikotinvätskan i e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan medföra förgiftning, speciellt för barn. Har du frågor om förgiftning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör du kontakta Giftinformationscentralen.
 • Frågor om marknadsföring och marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till ett fysiskt försäljningsställe ska du ställa till kommunen. Övriga frågor om marknadsföring bör du ställa till Konsumentverket.

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Marknadsföring av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) (konsumentverket.se)

Offentliggjorda produktanmälningar av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (på engelska)

Tobak, nikotinläkemedel och e-cigaretter (giftinformation.se)

Anmälan om försäljning till kommunen

Detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare kräver en anmälan om försäljning till kommunen. Till anmälan om försäljning ska även ett egenkontrollprogram bifogas.

 • Näringsidkare som har ett fysiskt försäljningsställe i Sverige anmäler försäljning till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget.
 • Näringsidkare som saknar ett fysiskt försäljningsställe i Sverige anmäler försäljning i den kommun där företaget har sitt säte.
 • Näringsidkare som saknar såväl ett fysiskt försäljningsställe som säte i Sverige anmäler försäljning i den kommun där företaget har ett fast driftställe.
  • Fast driftställe avser en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare.

För information om anmälan om försäljning kontakta den kommun där du anmäler försäljningen.

Registrering av gränsöverskridande distansförsäljning

Gränsöverskridande distansförsäljning är när en näringsidkare via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet.

För att bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du som näringsidkare först ha registrerat uppgifter om den gränsöverskridande försäljningen till oss. När vi bekräftat registreringen får du påbörja din gränsöverskridande distansförsäljning.

Ändras uppgifterna om din försäljning eller i ditt egenkontrollprogram ska du utan dröjsmål anmäla det till oss. Du ska även anmäla till oss när du inte längre bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Frivilligt formulär vid registrering

För att underlätta för dig att registrera gränsöverskridande distansförsäljning till oss kan du använda följande blankett:

Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter (PDF, 219 kB)

Registreringen tillsammans med egenkontrollprogrammet skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med eller gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och vår tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive oss.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får e-cigaretter eller påfyllningsbehållare endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att e-cigaretter eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till den som inte har fyllt 18 år.

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Informationsinsamling

Du som är tillverkare, importör eller distributör av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Informationen ska på begäran lämnas till oss.

Distributör är ett samlingsbegrepp för t.ex. grossister, återförsäljare och detaljhandlare.

Åtgärder vid brister i en e-cigarett eller påfyllningsbehållare

Du som är tillverkare, importör eller distributör av e-cigaretter och påfyllningsbehållare har en skyldighet när det finns tecken på att en produkt är bristfällig eller inte är förenlig med lagen om tobak och liknande produkter att omedelbart:

 • vidta de åtgärder som krävs för att den berörda produkten ska bli förenlig med lagen om tobak och liknande produkter och anslutande föreskrifter,
 • dra tillbaka produkten. Med tillbakadragande avses varje åtgärd som förhindrar att en produkt i leveranskedjan säljs eller lämnas ut till konsumenter på marknaden, eller
 • återkalla produkten. Med återkallelse avses varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan har sålts eller lämnats ut till konsumenten.

När en åtgärd vidtas, ska ni omedelbart underrätta oss om produktens brister, vilken åtgärd som har vidtagits och resultaten av åtgärden. Observera att det kan finnas annan lagstiftning som innebär att du som tillverkare, importör eller distributör även kan behöva rapportera brister och åtgärder till en annan myndighet.

Frivilligt formulär vid brister

För att underlätta för dig att underrätta oss om åtgärder vid brister, kan du använda följande formulär:

Blankett Underrättelse om brist (PDF, 256 kB)

Underrättelsen skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.