Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter på den svenska marknaden är anmälningspliktig. Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter bör känna till hur dessa produkter regleras i Sverige.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till följande:

 • Försäljning till konsumenter kallas detaljhandel. Försäljningsställe är antingen ett fysiskt försäljningsställe, en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
 • Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter är anmälningspliktig. Kommunen får ta ut avgifter för anmälan om försäljning samt sin tillsyn över de som bedriver detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som är 18 år eller äldre.
 • På försäljningsstället, gäller även webbplats för detaljhandel, ska det finnas ett tydlig och klart synbart meddelande med information om 18-årsgränsen.
 • Frågor om marknadsföring och marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till ett fysiskt försäljningsställe ska du ställa till kommunen. Övriga frågor om marknadsföring bör du ställa till Konsumentverket.
 • Endast e-cigaretter och påfyllningsbehållare som uppfyller lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige. Vid försäljning har du ett ansvar att säkerställa att produkterna uppfyller ställda lagkrav gällande exempelvis produktanmälan, årlig rapporteringsskyldighet och krav på märkning samt uppfyller produktkraven. Information som inte är företagshemligheter om anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns i förteckningen.

Offentliggjorda produktanmälningar av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (på engelska)

Krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Konsumentverket.se

Marknadsföring av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) (Konsumentverket.se)

Anmälan om försäljning till kommunen

Detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare kräver en anmälan om försäljning till kommunen. Till anmälan om försäljning ska även ett egenkontrollprogram bifogas.

 • En näringsidkare som har sitt säte eller ett fast driftställe för sin näringsverksamhet i Sverige, ska göra en anmälan om försäljning till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Kontakta den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget för mer information om anmälan.
 • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Kontakta den kommun där företaget har sitt säte för mer information om anmälan.
 • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas och företaget saknar ett säte inom landet, ska anmälan göras till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Med uttrycket ett fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare. Kontakta den kommun där företaget har ett fast driftställe för mer information om anmälan.

Registrering av gränsöverskridande distansförsäljning

Gränsöverskridande distansförsäljning är när en näringsidkare via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet.

För att få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du som näringsidkare först ha registrerat uppgifter om försäljningen till oss. Innan försäljningen får påbörjas ska registreringen bli bekräftad av oss. Vi ska bekräfta registreringen skyndsamt.

Ändras uppgifterna om din försäljning eller i egenkontrollprogrammet ska du utan dröjsmål anmäla det till oss. Du ska även anmäla till oss när du inte längre bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Frivilligt formulär vid registrering

För att underlätta för dig att registrera gränsöverskridande distansförsäljning till oss kan du använda följande blankett:

Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter (PDF, 219 kB)

Registrering av din gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillsammans med egenkontrollprogrammet skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med eller gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och vår tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive oss.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får e-cigaretter eller påfyllningsbehållare endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att e-cigaretter eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till den som inte har fyllt 18 år.

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Informationsinsamling

Du som är tillverkare, importör eller distributör av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Informationen ska på begäran lämnas till oss.

Distributör är ett samlingsbegrepp för t.ex. grossister, återförsäljare och detaljhandlare.

Åtgärder vid brister i en e-cigarett eller påfyllningsbehållare

Du som är tillverkare, importör eller distributör av e-cigaretter och påfyllningsbehållare har en skyldighet när det finns tecken på att en produkt är bristfällig eller inte är förenlig med lagen om tobak och liknande produkter att omedelbart:

 • vidta de åtgärder som krävs för att den berörda produkten ska bli förenlig med lagen om tobak och liknande produkter och anslutande föreskrifter,
 • dra tillbaka produkten. Med tillbakadragande avses varje åtgärd som förhindrar att en produkt i leveranskedjan säljs eller lämnas ut till konsumenter på marknaden, eller
 • återkalla produkten. Med återkallelse avses varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan har sålts eller lämnats ut till konsumenten.

När en åtgärd vidtas, ska ni omedelbart underrätta oss om produktens brister, vilken åtgärd som har vidtagits och resultaten av åtgärden. Observera att det kan finnas annan lagstiftning som innebär att du som tillverkare, importör eller distributör även kan behöva rapportera brister och åtgärder till en annan myndighet.

Frivilligt formulär vid brister

För att underlätta för dig att underrätta oss om åtgärder vid brister, kan du använda formulär för åtgärder vid brister i en e-cigarett eller påfyllningsbehållare:

Blankett Underrättelse om brist (PDF, 256 kB)

Underrättelsen skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Förbjudna produkter som kan utgöra en allvarlig risk

Om vi har rimliga skäl att anta att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa får vi förbjuda att produkten tillhandahålls till konsumenter på marknaden. Det gäller även om produkten uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande produkter.

Vi har inte förbjudit någon e-cigarett eller påfyllningsbehållare utifrån allvarlig risk för människors hälsa. Om vi skulle förbjuda en produkt på denna grund kommer information om produkten när ett förbud vunnit laga kraft.