Rättsfall: Prövning av serveringstillstånd för nya ägare av verksamhet som tidigare fått tillståndet återkallat

Lyssna

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen 2011 ref. 43, mål nr 2083-10 och 2084-10. Lagrum: 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

I två fall avslog en kommun serveringstillstånd med hänvisning till att de sökande inte uppfyllde kravet på lämplighet då de hade nära släktskap med företrädare till tidigare ägare som fått tillstånden återkallade. Fråga uppstod angående vilken prövning som ska göras av en juridisk persons lämplighet.

Bakgrund

Serveringstillstånd nekades med hänvisning till bristande lämplighet för två verksamheter som tidigare fått tillståndet återkallat. Verksamheterna hade tidigare drivits av de sökandes föräldrar. Kommunen ansåg att de inte visat att de nya ägarna självständigt kunde driva verksamheterna utan påverkan från de tidigare ägarna. Länsrätten instämde i kommunens bedömning och ansåg att det fanns tecken på att de tidigare ägarna inte lämnat verksamheten fullt ut bland annat genom utformandet av borgensåtaganden och skuldebrev. Det fanns därför skäl att ifrågasätta om sökandena, även bortsett från släktskapet till de gamla ägarna, hade möjlighet att självständigt driva verksamheten vilket påverkade sökandenas lämplighet. I Kammarrätten uppgav de sökande att såväl borgensåtagandet och skuldförbindelserna lösts. Domstolen bedömde därför att det inte längre fanns skäl att tro att de sökande inte kunde driva verksamheterna självständigt. Kammarrätten menade också att en karenstid för att kunna återfå tillstånd efter återkallelse inte skulle tillämpas på juridiska personer utan enbart avseende fysiska personer. Eftersom de inte funnit att vare sig de fysiska personer eller de juridiska personer som sökte tillstånd var att se som olämpliga utifrån kommunens grunder återförvisade de målet till kommunen för att pröva övriga förutsättningar för tillstånd.

Efter överklagande tog högsta förvaltningsdomstolen upp målet. De konstaterade att om en juridisk person ansöker om serveringstillstånd så ska lämpligheten både för den juridiska personen och den eller de fysiska personer som har betydande inflytande i verksamheten prövas. Om den juridiska personen tidigare haft ett tillstånd som återkallas behöver en prövning göras om detta förhållande ska påverka lämpligheten. Vid denna prövning har bland annat orsaken till återkallelsen och hur lång tid som gått sedan återkallelsen skett betydelse. I det aktuella fallet bedömde domstolen att de nya ägarna inte agerat självständigt i förhållande till de tidigare ägarna. De nya ägarna var närstående till de tidigare ägarna, priset framstod som lågt och det hade funnits både ett borgensåtagande och skuldebrev dem emellan. Vidare hade verksamheten drivits vidare med samma inriktning som tidigare och det hade gått kort tid, enbart ett år, sedan det tidigare tillståndet återkallats. Domstolen ansåg att det förelåg ett bulvanförhållande mellan de gamla och de nya ägarna och att de missförhållanden som ledde till återkallelse av tillstånden även fortsatt skulle lägga sökandena till last. Kammarrättens dom upphävdes därför.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Lämplighetsprövningen ska avse såväl den juridiska personen som den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten. Även efter att en juridisk person bytt ägare behöver det utredas om konstaterade brister även fortsatt kan påverka lämpligheten, t.ex. genom att tidigare ägare fortfarande har betydande inflytande i verksamheten.