Rättsfall: Försäljningsförbud för folköl

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Jönköping den 6 april 2016 mål nr 1235-15. Lagrum: 8 kap. 20 och 9 kap. 19 §§ alkohollagen (2010:1622).

En kommun meddelade ett bolag försäljningsförbud avseende folköl under tolv månader.

Bakgrund

Ett bolag meddelades försäljningsförbud för folköl under tolv månader på grund av brister i ordning och nykterhet och att mat inte tillhandahållits i tillräcklig utsträckning. Berusade personer hade tillåtits vistas i lokalen och hade också fortsatt att serveras alkohol. Bristerna var så pass allvarliga att kommunen beslutade om försäljningsförbud i tolv månader.

Bolaget överklagade beslutet. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten bedömde att kommunen hade haft fog för sitt beslut. Allvarliga brister avseende ordning och nykterhet hade förelegat under förhållandevis lång tid utan att bolaget hade vidtagit verksamma åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Kammarrätten fann vid en samlad bedömning att ett försäljningsförbud om tolv månader inte kunde anses vara en alltför ingripande åtgärd.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Precis som vid all servering av alkoholdrycker ska vid servering av folköl alkohollagens bestämmelser om ordning och nykterhet och matservering följas. Här får förstås att det i första hand är bristerna i ordning och nykterhet som kammarrätten tittat på. Särskilt anmärkningsvärt är det när sådana brister pågått under en längre tid. Kammarrätten hänvisar till förarbetena till den tidigare alkohollagen (1994:1738) och uttalar att inte fullt samma krav kan ställas på den som endast serverar folköl jämfört med den som serverar starkare alkoholdrycker. Det skulle kunna förstås som att bristerna i mathållning möjligen ses som mindre brister i förhållande till bristerna i ordning och nykterhet i just det här specifika fallet.