Rättsfall: Serveringstillstånd kan medges vid idrottsplatser eller idrottsevenemang

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg den 10 september 2012 mål nr 4726-12. Lagrum: 3 kap. 5 §, 8 kap. 1 och 17 §§ alkohollagen (2010:1622)

En kommun har avslagit en restaurangs ansökan om utvidgat serveringstillstånd till ett område i närheten av loger på en idrottsarena. Kommunen anförde att det kunde upplevas som provocerande av besökare som inte har tillträde till området. Polismyndigheten menade att det uppenbar risk för störningar i ordning och nykterhet. Förvaltningsrätten beviljade bolaget utvidgat serveringstillstånd i enlighet med ansökan. Kammarrätten anslöt sig till förvaltningsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen.

Bakgrund

Bolaget hade serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap i restauranglokaler på en arena där endast idrottsevenemang såsom fotbollsmatcher arrangerades. Områdena som var föremål för ansökan låg i direkt anslutning till de loger där bolaget hade serveringstillstånd till slutna sällskap. De aktuella områdena hade inglasade sittplatser och kunde endast nås från logerna. Kommunen ansåg att om servering av alkoholdrycker tillåts där och därmed tillåts att logeägare och gäster ska kunna ta med sig öl eller vin i plastglas utanför logen kan det vara provocerande för publik som inte har tillträde till de speciella logerna. Polismyndigheten ansåg även att det fanns en uppenbar risk att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas. Kommunen hänvisade vidare till sina riktlinjer för alkoholservering där har fastställt att vid idrottsevenemang som riktar sig främst till ungdomar ska stor restriktivitet avseende serveringstillstånd gälla. Nämnden avslog därför ansökan med huvudsaklig motivering att ett utvidgat tillstånd skulle verka provocerande for övrig publik och medföra risker för ordning och säkerhet samt att barn och ungdomar inte ska förknippa sportupplevelser med alkohol.

Förvaltningsrätten noterade vid sitt besök på platsen bland annat att det inne på arenan var tillåtet att dricka folköl i plastglas och det var inte något problem med onykterhet och misskötsamhet i anslutning till logerna och det fanns matchvärdar i närheten av varje logeområde. Förvaltningsrätten bedömde att ett utvidgat serveringstillstånd inte skulle riskera att leda till provokation eller olägenheter i fråga om ordning och säkerhet i någon ökad omfattning. Inte heller att barn och ungdomar skulle förknippa sportevenemang med alkohol. Förvaltningsrätten biföll bolagets överklagande och beviljade utvidgat serveringstillstånd i enlighet med bolagets ansökan.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Det är viktigt att betona att idrott och alkohol inte hör ihop. Det innebär dock inte per automatik att serveringstillstånd ska vägras när det gäller ansökan om serveringstillstånd vid idrottsplatser eller idrottsevenemang. En noggrann prövning ska göras i varje enskilt fall. Vid en sådan bedömning är avgörande att ordning och säkerhet ska kunna hållas under hela serveringstiden samt det ska ses till att barn och unga inte kan nå alkoholdrycker, inklusive folköl, eller förknippa sportevenemang med alkohol.