Tillsyn över handel med örtprodukter för rökning

Lyssna

Här hittar du som jobbar med tillsynsfrågor på en kommun eller länsstyrelse information om de regler om handel med örtprodukter för rökning som kommunerna har tillsyn över.

Kommunernas ansvar för tillsyn

Kommunerna utövar tillsyn över försäljningsställenas handel med örtprodukter för rökning. Det innebär att en kommun ska se till att en näringsidkare följer de regler om hälsovarningar och produktpresentation som finns beskrivna i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och anslutande föreskrifter.

Vid försäljning av örtprodukter för rökning gäller följande:

  • Förpackningen ska vara märkt på ett korrekt sätt.
  • Ingredienserna ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten.

Märkning på förpackningar till örtprodukter för rökning

Om en förpackning till en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning, får produkten inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med en korrekt hälsovarning.

Förpackningen till en örtprodukt för rökning får inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Krav på örtprodukter för rökning

Rapportering av ingredienser i örtprodukter för rökning

Örtprodukter för rökning får bara säljas till konsumenter i Sverige om produkten har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att produkterna är inrapporterade. Det är Folkhälsomyndigheten som utövar tillsyn över att reglerna om ingrediensrapportering av örtprodukter för rökning följs.

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om en förpackning saknar hälsovarning, eller om informationen på förpackningen till exempel antyder att produkten är mindre skadlig, kan kommunen meddela näringsidkaren om förelägganden eller förbud. I beslutet om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut från en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av domstol. Summan kan bestämmas i förväg och uppgå till flera tusen kronor.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Följande bestämmelser finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter:

  • 7 kap. 3 §. Beskriver kommunernas tillsynsansvar och de områden de har tillsyn över.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)