Erfarenheter av uppväxt i en familj med missbruk

Lyssna

Regionförbundet Uppsala län i samarbete med Uppsala universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga (diva-portal.org)

Om projektet

Vilka är svårigheterna med att växa upp i en missbruksmiljö och vilka behov av skydd, stöd och annan hjälp finns? I projektet intervjuas barn och föräldrar för att tillvarata deras erfarenheter av att leva i familjer med missbruk. Baserat på intervjuerna utformas sedan arbetet för att stödja familjerna och barnen.

Bakgrund

Att växa upp med missbrukande föräldrar är en riskfaktor för barn. Men ofta riktas blicken mot den vuxnes missbruk, medan barnens, ungdomarnas och föräldraskapets behov kommer i skymundan. För att utveckla samhällets insatser behövs både barnens, ungdomarnas och föräldrarnas röster.

Syfte

Projektet belyser:

  • vad barn själva ser som svårigheter med att växa upp i missbruksmiljöer,
  • hur de ser på sitt behov av skydd, stöd och annan hjälp samt hur dessa insatser bör vara utformade
  • hur missbrukande föräldrar ser på sina egna och barnens svårigheter och behov av insatser och hur eventuella insatser bör vara utformade.

Vidare är syftet att i forskningscirkelform utveckla insatser till missbrukande föräldrar och deras barn med intervjustudierna som grund.

Arbetssätt

Projektet delas in i tre faser: kunskapsinhämtning genom framför allt intervjuer (fas 1), en forskningscirkel för yrkesverksamma där syftet är att ta fram förslag på hur insatserna kan utvecklas (fas 2) samt stöd till verksamheterna i genomförandet av det planerade utvecklingsarbetet och uppföljning/utvärdering av projektet (fas 3).

I projektet ingår intervjuer med barn, i åldrarna 6-18 år, och föräldrar. Intervjuerna, tillsammans med tidigare forskning och beprövad erfarenhet, ligger till grund för utvecklingsarbetet i en forskningscirkel där professionella från missbruks-/beroendevården samt barn- och ungdomsvården i både kommuner och landsting deltar.

Uppföljning och utvärdering

En resultatutvärdering kommer att göras som granskar om de uppsatta målen har uppnåtts. Brukarperspektivet kommer att uppmärksammas särskilt i utvärderingen.