Modellutveckling för stärkt stöd till familjer med missbruk

Lyssna

Danderyds kommun i samarbete med FoU Nordost i Stockholms län.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Barnkraft/Aladdin – parallella stödgrupper för familjer med en beroendeproblematik (founordost.se)

Om projektet

Projektet utvecklar en modell för att stärka familjer med missbruksproblematik genom metoden Barnkraft. Barn och föräldrar möts dels i parallella stödgrupper och dels tillsammans för att dela erfarenheter och arbeta med kommunikationen inom familjen. Även ett arbetssätt för enskilda familjer utvecklas. Målet är att inom familjen förflytta fokus från problem till möjligheter.

Bakgrund

I Danderyds kommun har det länge varit svårt att nå barn och ungdomar som lever i familjer med psykisk ohälsa och missbruk. När de så småningom aktualiserats har deras livssituation varit så svår att socialnämnden har behövt tillgripa omfattande insatser.

Syfte

Att utveckla en modell för att stärka och stödja familjer med missbruksproblematik genom metoden ”Barnkraft” samt utveckla en metod för rekrytering av familjer till denna typ av stödinsats.

Arbetssätt

Kommunen har tidigare använt barnkraftmetoden där målgruppen varit barn och föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Det centrala med barnkraftsmetoden är att samma teman berörs i både föräldra- och barngruppen vilket skapar god interaktion och kommunikation inom familjen. Tanken bakom parallella stödgrupper är att barnen och föräldrarna kan dela erfarenheter med andra i samma situation och att barnen avlastas ansvaret för föräldrarnas olika former av problematik.
Projektet genomförs i samverkan mellan kommunens familjeavdelning, vuxenavdelning och anhörigstödjare, för att därigenom ta tillvara på synergieffekter både vad gäller olika kompetensområden, erfarenheter och möjligheter att rekrytera till grupperna. Då behov uppmärksammats under projektets gång håller även en enskild familjeintervention på att utvecklas.

Delar i projektets genomförande:

  • Gemensam utbildning för stödgruppsledare och andra yrkeskategorier inom socialtjänsten i metoden Föra barnen på tal
  • Gemensam utbildning för stödgruppsledare inom socialtjänsten och psykiatrin i metoden Barnkraft
  • Gemensam handledning för stödgruppsledare
  • Genomförande av parallella barn och föräldragrupper, Föra barnen på tal samtal samt enskilda familjeinterventioner
  • Forskningsanknytning genom kontinuerliga studier av den pågående processen genom enkäter, Fokusgrupper, intervjuer med mera
  • Samarbete med andra kommuners stödgruppsledare, skolan, landstingets beroendevård, svenska kyrkan med flera.

Uppföljning och utvärdering

Den forskningsstudie som ska genomföras ska undersöka och utvärdera effekterna av metoden genom användande av mätinstrument (Familjeklimat, Smileys med skalor etc.), enkäter, intervjuer samt fokusgrupper.