Trygghetscirkeln för bättre anknytning (COS-P)

Lyssna

Örebro läns landsting i samarbete med Stockholms universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap (docplayer.se)

Om projektet

Föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln (COS-P) utgår från anknytningsteorin att de barn som får sina behov av skydd och omvårdnad tillgodosedda utvecklar en trygg anknytning. Projektet prövar programmet och utvärderar dess effekter, för att se hur användbart det är i arbetet med att främja anknytningen i familjer med svårigheter.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens förebyggande arbete rymmer insatser riktade till barn i riskmiljöer. Gemensamt är en ambition om att söka verksamma metoder som vilar på en etablerad teoretisk grund samt även är förenliga med den egna verksamhetens mål och värdegrund. Detta är anledningen till intresset för föräldraprogrammet Circle of Security - Parenting (COS-P), trygghetscirkeln på svenska. COS-P utgår från anknytningsteorin och kunskapen om att de barn som får sina behov av skydd och omvårdnad tillgodosedda på ett inkännande, lyhört och förutsägbart sätt utvecklar en trygg anknytning. Barnet får erfarenheter av att vuxna är tillgängliga för att ge stöd och lär sig gradvis att själv klara av svårigheter, om de är rimliga. En trygg anknytning under barndomen har visat sig utgöra en buffert mot senare psykisk ohälsa.

Syfte

Att sprida kunskap om samt att systematiskt pröva föräldrastödsprogrammet COS-P vid tre olika behandlingsverksamheter i Sverige, för att se hur användbart programmet är i arbetet med att främja anknytningsrelationen mellan barn och föräldrar i riskmiljöer.

Arbetssätt

Fyra personer per deltagande verksamhet kommer att genomgå utbildning i COS-P för att kunna använda metoden och leda COS-P grupper. Projektledare och forskningspart bistår de deltagande mottagningarna med att sammanställa material och frågeformulär samt ge instruktioner och utbildning i genomförandet av för- och eftermätningar. COS-P grupperna genomförs som tillägg till sedvanligt stöd/behandling vid enheten. Gruppledarna ges under projektets gång tillfälle till handledning och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med projektledningen.

Uppföljning och utvärdering

COS-P prövas i två föräldragrupper vid tre olika behandlingsverksamheter dvs. totalt sex COS-P grupper och lika många kontroller. Förmätningar med självskattningar och djupintervjuer genomförs av både COS-P deltagare och kontroller. Eftermätningar görs efter avslutad grupp samt efter 12 månader. Data från COS-P deltagare kommer jämföras med data från de föräldrar som fått sedvanlig behandling.