Tre metoder för familjer med psykisk ohälsa

Lyssna

Psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett i samarbete med Umeå universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Tre metoder som stöd för barn till föräldrar med psykisk ohälsa (docplayer.se)

Om projektet

Inom vuxenpsykiatrisk vårdavdelning, socialtjänst och vuxenpsykiatri utvärderas metoderna Barnkraft, Beardslees familjeintervention och Föra barnen på tal. Projektet tar reda på hur metoderna tas emot och fungerar i familjer där en förälder har psykisk ohälsa.

Bakgrund

De tre metoderna som finns med i projektet är gruppmetoden Barnkraft med parallella barn- och föräldragrupper, Beardslees familjeintervention (BFI) och kortmetoden Föra barnen på tal (FBT). De har en gemensam teoretisk grund men är av olika omfattning och profil. Metoderna syftar till att förebygga problem och senare psykisk ohälsa hos barnen.

Syfte

Projektet syftar till att utvärdera tre olika metoder för stöd till barn i familjer där en förälder har psykisk ohälsa.

Arbetssätt

Alla familjer som deltar i någon av de tre interventionerna tillfrågas att delta i forskningen. Föräldrar och barn från 11 år fyller i enkäter som ska mäta bl.a. skydds- och riskfaktorer för barnen, familjeklimat, barnens framtidstro, symtom och beteende. Dessutom undersöks hur metoderna tas emot av familjerna och om de är användbara metoder i de olika sammanhang som projektet avser, nämligen vuxenpsykiatrisk vårdavdelning, socialtjänst och vuxenpsykiatri.

Uppföljning och utvärdering

De tre metoderna Barnkraft, BFI och FBT kommer att utvärderas genom före- och eftermätning. Antal familjer och barn som deltar i de olika interventionerna dokumenteras, även det antal som tackar nej till deltagande. Några olika instrument och frågeformulär används före och efter interventionerna för att mäta risk- och skyddsfaktorer för barnen, barnens mående, föräldraskap och familjeklimat. Även djupintervjuer med föräldrar och barn genomförs. Samma instrument används så långt som möjligt vid utvärderingen av de tre metoderna.