Nationell samordning inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention. I samordningsuppdraget lägger vi fokus på att bygga långsiktiga strukturer för samverkan mellan olika aktörer på nationell nivå.

Samordningen är viktig eftersom arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid involverar många aktörer från olika delar av samhället, är samordningen viktigt för att hålla ihop arbetet. Den nationella samordningen syftar till att stödja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för befolkningens psykiska hälsa.

I arbetet med nationell samordning lägger vi fokus på att bygga långsiktiga strukturer för samverkan. Det långsiktiga målet är att samordningen ska bidra till ett effektivare förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vi vill att aktörer inom området ska få relevant information och kunskap så att de kan identifiera behov tillsammans. Vi vill främja samarbete mellan aktörerna och skapa synergier, samt undvika dubbelarbete mellan olika aktörer.

Folkhälsomyndigheten har flera nationella samordningsuppdrag inom andra närliggande områden, bland annat inom ANDTS, SRHR och spelprevention

Vi sammankallar samordningsgrupper

Folkhälsomyndigheten är sammankallande och deltar i flera olika samverkansgrupper inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Inom uppdraget att ta fram ett underlag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention där samverkar vi till exempel med 25 andra myndigheter och en rad andra aktörer.

Uppdraget Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Inom området suicidprevention finns sedan 2015 en etablerad samordningsstruktur på nationell nivå med en myndighetssamverkansgrupp och en intressentgrupp där det ingår forskare och representanter för omkring 20 myndigheter och ideella organisationer. Det finns även ett nätverk av regionala samordnare för suicidprevention som Folkhälsomyndigheten sammankallar.

Det finns också andra samordningsgrupperingar, exempelvis inom ramen för särskilda regeringsuppdrag och inom olika internationella åtaganden.

Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020