Inom regeringsuppdraget ansvarar vi för att, i samverkan med berörda myndigheter och berörda aktörer:

  • utveckla samverkan genom bland annat en nationell myndighetssamverkansgrupp och en nationell intressentgrupp,
  • utveckla kunskapssammanställning, kunskapsspridning och vägledning,
  • stärka kunskapsuppbyggnad och framtagande av ny kunskap
  • utveckla uppföljningen av det suicidpreventiva arbetet, samt
  • publicera sammanfattande årliga rapporter om utvecklingen på området utifrån vår roll som samordnande myndighet.

Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och regeringens mål om att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den ända utvägen. I samordningsuppdraget lägger vi fokus på att bygga upp en långsiktig struktur för samverkan mellan olika aktörer på nationell nivå.

Webbplats om suicidprevention

Mer information finns på vår webbplats www.suicidprevention.se.

Illustration för suicidprevention.seIllustration för suicidprevention.se