Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och människans hela livscykel. Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer.

Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig rättigheter för individen. En utgångspunkt är allas lika värde och principen om ickediskriminering i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. Ett exempel är rätten till information och tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor.

SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa kan i enlighet med WHO's definition beskrivas som:

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv hälsa innefattar möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom, förmåga till fortplantning, frihet att planera sitt barnafödande, tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering, tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.

Reproduktiva rättigheter

Reproduktiva rättigheter innefattar rätten att bestämma över sin egen reproduktion och är grundläggande för alla människor, och i arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Reproduktiva rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Till de reproduktiva rättigheterna hör bland annat rätt att bestämma om, hur många och med vilket tidsintervall en kvinna önskar ha barn, tillgång till preventivmedel och abort, frihet från tvångssterilisering, tillgång och tillgänglighet till reproduktiv hälso- och sjukvård, samt tillgång till sexuell upplysning för att kunna göra egna informerade val om sin reproduktion.

Sexuella rättigheter

I motsats till reproduktiva rättigheter så finns ingen internationellt gällande definition för sexuella rättigheter. Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet, ålder, har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld.

Samordning SRHR

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att verka för nationell samordning inom området SRHR. Arbetet med att utveckla en plan för samordning pågår.

Läs mer

Kunskapsstöd och uppföljning (SRHR)