Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer.

Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig rättigheter för individen. En utgångspunkt är allas lika värde och principen om ickediskriminering i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.

En ny integrerad definition

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan i enlighet med Guttmacher-Lancet-kommissionens definition beskrivas som:

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll njutbara sexuella relationer, förtroende och kommunikation har för självkänsla och allmänt välbefinnande.

Alla har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten. För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

 • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
 • fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
 • välja sina sexualpartners
 • ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
 • välja om, när och med vem äktenskap ska ingås
 • avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
 • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld.

Grundläggande hälso- och sjukvård och övriga insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa måste uppfylla allmän standard för folkhälsa och mänskliga rättigheter, inklusive "tillgång, tillgänglighet, godtagbarhet och kvalitet" som ram för rätten till hälsa. Insatserna bör innefatta:

 • korrekt information och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive evidensbaserad, allsidig och omfattande sex- och samlevnadsundervisning
 • information, rådgivning och vård när det gäller sexuell funktion och nöjdhet
 • att förebygga, upptäcka och hantera sexuellt och könsbaserat våld och tvång
 • möjlighet att välja bland flera säkra och effektiva preventivmetoder
 • säker och effektiv mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård
 • säker och effektiv abortvård
 • prevention, vård och behandling av infertilitet
 • prevention, upptäckt och behandling av sexuellt överförbara infektioner, inklusive hiv, och av infektioner i de reproduktiva organen
 • prevention, upptäckt och behandling av cancer i de reproduktiva organen

Den fullständiga rapporten från Guttmacher-Lancet-kommissionen

En sammanfattning av rapporten finns översatt till svenska

Samordning SRHR

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att verka för nationell samordning inom området SRHR. Detta sker bland annat genom Myndighetssamverkan för SRHR och hiv/STI-prevention där tolv myndigheter med olika uppdrag inom SRHR-området ingår.

Läs mer

Kunskapsstöd och uppföljning (SRHR)

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 (SRHR2017)