Rapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

I årsrapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn redovisas information om vaccinationstäckning, sjukdomsövervakning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning. Sammanställningen visar att vaccinationsprogrammet är effektivt och ger ett gott och säkert skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot.

Den senaste rapporten "Barnvaccinationsprogrammet 2019"

Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Förekomsten av olika sjukdomar över tid finns illustrerat i infografik.

All infografik om effekten av vaccinationsprogram

Uppföljning av kikhosta

Kikhosta och effekten av vaccination mot kikhosta följs även genom en speciell uppföljningsstudie. Resultaten av den fördjupade uppföljningen presenteras i årliga rapporter (på engelska).

Mer om uppföljning av kikhosta

Uppföljning av HPV-vaccination

HPV-infektion är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Effekten av HPV-vaccination följs därför genom att övervaka förekomsten av olika HPV-typer genom kliniska studier och HPV-relaterade sjukdomar genom registerbaserade studier.

Mer om HPV-vaccinuppföljningen

Studier av immunitet

Genom att mäta förekomsten av antikroppar i blodprov kan man uppskatta hur stor andel av befolkningen, särskilda åldersgrupper eller särskilda befolkningsgrupper som har immunitet mot olika sjukdomar. Seroepidemiologiska studier av immunitetsläget i befolkningen kan visa hur väl vaccinationsprogram har fungerat och om immuniteten är sämre i specifika åldersgrupper eller mot vissa sjukdomar.

Mer om genomförda och pågående immunitetsstudier

Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning

I Sverige väljer de allra flesta att vaccinera sig enligt de nationella vaccinationsprogrammen och har därför ett gott skydd mot tio smittsamma sjukdomar. Under de senaste åren har begränsade utbrott dock skett kring importfall av mässling. Utbrotten talar för att det finns områden där vaccinationstäckningen lokalt är lägre och där vaccinationsprogrammet inte når alla grupper.

WHO-Europa har tagit fram en tvärvetenskaplig metod, Tailoring Immunization Programmes (TIP), som kan användas för att identifiera faktorer som främjar eller hindrar vaccination. Folkhälsomyndigheten genomförde under 2013 en pilotstudie utifrån TIP-metoden i samarbete med WHO-Europa, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Karolinska Institutet samt Smittskyddsenheten och Barnhälsovården i Stockholms läns landsting.