Uppdaterad 2 mars 2020

Kartläggning av det suicidförebyggande arbetet

Andelen kommuner, regioner och länsstyrelser som arbetar med att förebygga suicid har ökat. Det visar den kartläggning som gjordes 2019 för att följa upp resultat från 2015.

Hösten 2019 kartlade Folkhälsomyndigheten det suicidförebyggande arbetet i landets kommuner, regioner och länsstyrelser. Syftet var att få en aktuell bild av det suicidförebyggande arbetet på lokal och regional nivå och följa upp resultaten från en liknande kartläggning från 2015.

Kartläggningen är avgränsad till arbete utanför hälso- och sjukvården och arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid. Den ger en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå och kommer att användas för att följa utvecklingen på området.

Kommunernas suicidförebyggande arbete

Totalt besvarade 83 procent av kommunerna den enkät som Folkhälsomyndigheten skickade ut under hösten 2019.

50 procent av kommunerna arbetar med att förebygga suicid. Detta är en ökning jämfört med 2015 då 23 procent av kommunerna svarade ja på samma fråga. I kartan nedan presenteras kommunernas svar. 

Bild 1. Karta över arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på kommunnivå, 2019. 

Karta över kommuner i Sverige som beskriver svaret på frågan "arbetar ni med suicidprevention"

Andelen kommuner som har en handlingsplan för arbetet med att förebygga suicid har också ökat. Från 11 procent 2015 till 31 procent 2019.

Regionernas suicidförebyggande arbete

Samtliga regioner besvarade den enkät som skickades ut under hösten 2019. 90 procent av regionerna arbetar med att förebygga suicid utanför den kliniska verksamheten. Detta är en ökning från 2015 då 71 procent svarade ja på samma fråga. I kartan nedan presenteras kommunernas svar.

Bild 2. Karta över arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på regionnivå, 2019.

Karta över regionerna och svaret på frågan om de arbetar med suicidprevention 2019

Andelen regioner som har en handlingsplan med uttalat mål att förebygga suicid fördubblades, från 33 procent (7 regioner) 2015 till 67 procent (14) 2019.

Länsstyrelsernas suicidförebyggande arbete

Totalt 10 länsstyrelser angav att de deltar i ett arbete med att förebygga självmord, vilket är en ökning från 2015 då endast 4 länsstyrelser gav det svaret.

Läs mer

Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019 (rapport) 

Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord (faktablad 2019)

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten

Tillvägagångssätt

En webbenkät med frågor om det självmordsförebyggande arbetet och specifika insatser skickades ut till samtliga kommuner och regioner. Länsstyrelserna kontaktades via telefon för att ta reda på om de bedriver något sådant arbete. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2015 och under hösten 2019. Endast självmordsförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården och insatser med ett uttalat mål att förebygga självmord är inkluderade i undersökningarna.

Fler sidor om förebyggande arbete