För boende på SÄBO ligger täckningen på 94 procent för minst en dos sedan vecka 13 och för två doser på 89 procent. Personer med hemtjänst har nått en täckning på 89 procent för minst en dos sedan vecka 17 och för två doser fortsätter en långsam ökning som nu nått 77 procent.

För personer 65 år och äldre som inte har plats på SÄBO eller hemtjänst har täckningen för minst en dos stigit snabbt, alla över 70 år har nått 90 procent och den yngsta gruppen, 65-69 år, har nått 85 procent. Dos två har dock fortfarande främst bara hunnits med till de över 80 år för vilka täckningen ligger på 80 procent.

Antalet vaccinerad vårdpersonal har ökat från 458 100 till 483 100 på en vecka. Det innebär att 25 000 personer inom vården fått minst en dos vaccin sedan förra uppdateringen (+ 5 procent). Utmärkande för den här veckan är att en stor majoritet av allt vaccin som getts denna vecka är andra dosen, där hela 23 300 av de 25 000 fått dos nr 2. Den totala vaccinationstäckningen för hela vårdpersonalgruppen för minst en dos är nu 59 procent och 25 procent för två doser.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO är nu 61 procent för en dos och 36 procent för två doser. Vad gäller hemtjänstpersonal är vaccinations­täckningen 48 procent för en dos, 20 procent för två doser, dvs. lägre än snittet för all vårdpersonal.

Den här veckan ökade vaccineringen mest bland LSS-personal och totala vaccinationstäckningen för denna grupp är nu 51 procent (där 15 procent är färdigvaccinerade).

Vårdpersonal i slutna somatiska hälso- och sjukvården har en vaccinationstäckning på 71 procent för minst 1 dos och 28 procent är färdigvaccinerade.

Data på vaccinationstäckning bland personer 18-65 år med någon underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 finns sist på sidan under länken nedan om Vaccinationstäckning i prioriterade grupper. Dessa är prioriterade i fas 3 som i de flesta regioner påbörjades för cirka 3 veckor sedan. För att identifiera dessa har Patientregistret från Socialstyrelsen använts som dock bara innehåller diagnoskoder från öppen- och slutenvård på sjukhus, varför inte alla i gruppen kommer med. Dock är det troligt att de med allvarligare underliggande sjukdom inkluderats, vilka är de som är viktigast att nå.

Denna vecka redovisas uppdaterad statistik över andelen vaccinerade mot covid-19 utifrån födelseland. Vaccinationstäckningen bland personer som är 80 år och äldre har ökat i alla grupper sedan förra uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. Samma mönster ses även i de yngre åldersgrupperna. I gruppen 60-64 år är 83 procent av personer födda i Sverige vaccinerade. Motsvarande siffra för personer födda i övriga EU är 55 procent medan 49 procent av personer födda i Nordafrika och 43 procent av personer födda i övriga Afrika är vaccinerade.

Statistiken finns även uppdelad på regionnivå. Regionernas förutsättningar skiljer sig åt och syftet är att de ska kunna följa sitt eget arbete över tid.

För de som är yngre än 65 år presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Läs mer