Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

Från och med vecka 43 kommer detta att följas regelbundet i de grupper som rekommenderats en tredje dos. Initialt är det personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga som är 80 år och äldre. Täckningen är högst i gruppen SÄBO där 56 procent hunnit få en tredje dos, figur 1.

Figur 1. Täckning med 1, 2 och 3 doser vaccin mot covid-19 i grupperna SÄBO, personer med hemtjänst (med personlig omvårdnad) och övriga 80 år och äldre, 2021-10-28..

Stapeldiagram som visar täckningen med 1, 2 och 3 doser i de tre grupperna SÄBO, hemtjänst samt övriga som är 80 år och äldre.

Täckningsgrad vårdpersonal

Vaccinationstäckningen bland vårdpersonal har uppdaterats denna vecka. Generellt för all vårdpersonal har täckningen under oktober ökat med en procent för både en respektive två doser. Täckningen bland vårdpersonal på sjukhus är hög, i snitt över 90 procent, bland vårdpersonal på SÄBO något lägre men fortfarande högre än generellt i befolkningen i arbetsför ålder. Bland vårdpersonal i hemtjänsten och LSS däremot ligger täckningen strax under nivån i befolkningen generellt. Den statistiska träffsäkerheten bedöms vara sämre för vårdpersonal inom SÄBO, hemtjänst och LSS, då rörligheten på arbetsmarknaden är större jämfört med personalgruppen inom sjukhusvård. Uppgift om arbetsgivare baseras på inkomstdeklarationen från 2019 och mera aktuella data än så finns tyvärr inte på nationell nivå.

Täckningsgrad per födelseland, utbildning och inkomst

Den här veckan presenteras en jämförelse över tid (var fjärde vecka) utifrån 11 olika födelseländer (områden) i åldersgruppen 16 – 39 år. Täckningen (minst 1 dos) för samtliga födelseländer har successivt ökat mellan vecka 30 och 42, även om ökningen har minskat mellan v.34 och v.42. Den procentuella ökningen mellan senaste mättillfället (vecka 38) och vecka 42 har varit störst bland personer födda i Övriga Afrika (9 procent) och Afrika (8 procent).

Andel vaccinerade med minst 2 doser låg i vecka 30 på mellan 10 och 20 procent i samtliga grupper. Sedan har ökningen gått fortare i vissa grupper och ligger i v.42 på mellan 59 procent och 75 procent i Sverige, Övriga Norden, Asien, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika. Övriga områden har en täckningsgrad på mellan 36 och 48 procent (EU28, Övriga Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Övriga Afrika).

Vi ser fortfarande ett positivt samband mellan socioekonomi och täckning, dvs ju högre inkomst och längre utbildning, desto högre täckningsgrad. Skillnaderna minskar dock med åldern.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdateras varannan vecka. Nästa uppdatering blir 2021-10-29.

Den 13 oktober 2021 var det 47 procent av de kvinnor som fött barn i oktober som hade fått minst en dos och 43 procent som hade fått två doser vaccin. Samtidigt var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 30-39 år, 78 respektive 71 procent.

Vaccinationstäckning bland gravida