Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 36.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos respektive färdigvaccinerade för åldersgrupperna 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 och 90 år eller äldre samt totalt för alla uppräknade åldersgrupper.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka: Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre.

På nationell nivå har täckningen med en första dos fortsatt att öka mest i åldersgruppen 16-17 år med knappt 4 procentenheter medan ökning avstannat i övriga grupper. Täckningen med två doser har ökat mest i åldersgrupperna 16-17 och 18-29 år med 7 procentenheter, vilket innebär en andel fullvaccinerade på 16 respektive 53 procent.

Täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi

Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat med upp till 1 procentenhet. Den här veckan visar vi även en tidstrend över täckningen bland utlandsfödda mellan vecka 14 och vecka 36. Täckningsgraden bland personer födda utanför Europa följer i stort sett trenden bland övriga personer (se de streckade linjerna), men andelen vaccinerade är fortfarande lägre än bland personer födda i Sverige.

Bild 2. Vaccinationstäckning med 2 doser bland personer födda utanför Europa, per ålderskategori, över tid. Sammanställd 2021-09-15.

Linjediagram som visar vaccinationstäckning med två doser i procent, från vecka 14 till 36, för personer födda utanför Europa i åldersgrupperna 20-39, 40-59 och 60 år och äldre. Bland de äldsta har täckningen nått 75 %, 40-59 år 60% och för 20-39 år runt 40%.

Vi ser fortfarande ett positivt samband mellan socioekonomi och täckning, det vill säga ju högre inkomst och utbildning desto högre täckningsgrad. Skillnaderna minskar dock med åldern.