Vaccinationstäckning

Nationellt är täckningen med en dos 82 procent för alla som är 16 år och äldre och 73 procent är vaccinerade med två doser, när alla doser rapporterade under vecka 36 räknas med. Det är en oförändrad andel med en första dos jämfört med veckan innan, medan täckningen med två doser ökat med tre procentenheter. Det är önskvärt att täckningen även i yngre åldersgrupper närmar sig 90 procent och därför oroväckande att ökningstakten bromsat in.

Figur 1. Andel vaccinerade per åldersgrupp, t.o.m. vecka 36.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning med minst en dos respektive färdigvaccinerade för åldersgrupperna 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 och 90 år eller äldre samt totalt för alla uppräknade åldersgrupper.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Data finns också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka: Vaccinationstäckning för alla personer 16 år och äldre.

På nationell nivå har täckningen med en första dos fortsatt att öka mest i åldersgruppen 16-17 år med knappt 4 procentenheter medan ökning avstannat i övriga grupper. Täckningen med två doser har ökat mest i åldersgrupperna 16-17 och 18-29 år med 7 procentenheter, vilket innebär en andel fullvaccinerade på 16 respektive 53 procent.

Täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi

Jämfört med vecka 35 har skillnaderna mellan täckningen hos personer födda i Sverige och personer födda i andra födelseländer minskat med upp till 1 procentenhet. Den här veckan visar vi även en tidstrend över täckningen bland utlandsfödda mellan vecka 14 och vecka 36. Täckningsgraden bland personer födda utanför Europa följer i stort sett trenden bland övriga personer (se de streckade linjerna), men andelen vaccinerade är fortfarande lägre än bland personer födda i Sverige.

Bild 2. Vaccinationstäckning med 2 doser bland personer födda utanför Europa, per ålderskategori, över tid. Sammanställd 2021-09-15.

Linjediagram som visar vaccinationstäckning med två doser i procent, från vecka 14 till 36, för personer födda utanför Europa i åldersgrupperna 20-39, 40-59 och 60 år och äldre. Bland de äldsta har täckningen nått 75 %, 40-59 år 60% och för 20-39 år runt 40%.

Vi ser fortfarande ett positivt samband mellan socioekonomi och täckning, det vill säga ju högre inkomst och utbildning desto högre täckningsgrad. Skillnaderna minskar dock med åldern.