Nedan visas vaccinationstäckning bland äldre i särskilt boende och personer 65 år och äldre som har omvårdande hemtjänst (dvs. inte de som enbart har matinköp eller trygghetslarm). Siffrorna i tabellen är minimivärden och den verkliga täckningen är troligen högre, beroende på en viss fördröjning i inrapporteringen. Variationen mellan regionerna antas främst bero på olika prioritering vad gäller hur snabbt man valt att vaccinera personalgruppen.

För att få fram statistiken (nedan) har information från Socialstyrelsens Register över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (SOL-registret) samkörts med Folkhälsomyndighetens Nationella Vaccinationsregister (NVR).

För ytterligare information om prioriteringsordningen se under Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Tabell 1. Vaccinationstäckning bland personer (65+) i särskilt boende och de med hemtjänst, per region och i riket per den 3 mars.
RegionSärskilt boende,
2 doser (%)
Särskilt boende,
minst 1 dos (%)
Hemtjänst,
2 doser (%)
Hemtjänst,
minst 1 dos (%)
Blekinge 83 91 20 64
Dalarna 81 92 43 62
Gotland 86 96 46 73
Gävleborg 89 93 29 60
Halland 89 95 60 77
Jämtland/ Härjedalen 81 82 24 67
Jönköping 92 96 47 76
Kalmar 91 95 49 72
Kronoberg 83 91 40 71
Norrbotten 90 95 39 72
Skåne 80 91 13 47
Stockholm 81 90 2 29
Södermanland 88 92 37 65
Uppsala 87 94 17 51
Värmland 89 94 53 77
Västerbotten 68 93 8 35
Västernorrland 82 89 31 45
Västmanland 80 92 31 59
Västra Götaland 75 88 25 52
Örebro 75 88 35 58
Östergötland 82 91 39 67
Riket 82 91 25 53

Vaccinationstäckning och rapporterade sjukdomsfall

De första vaccinationerna mot covid-19 gavs vecka 52, 2020. Under veckorna efter årsskiftet minskade antalet fall i alla åldersgrupper (läs mer i Folkhälsomyndighetens veckorapport om covid-19). Denna minskning ses även bland fall på särskilda boenden och bland personer med hemtjänst. Det är svårt att säga vilken minskning i dessa grupper som kan tillskrivas vaccinationerna, men dessa har sannolikt bidragit.

Antalet personer som bor i särskilda boenden för äldre och som har hemtjänst ändras ständigt. Alla kommer inte heller vilja eller kunna vaccinera sig. Därmed är det förväntat att andelen vaccinerade inte kommer att nå 100 procent. Ett visst bortfall mellan doserna är också förväntat.

Bild 1. Vaccinationer och bekräftade fall bland personer som bor på Säbo under vecka 8.

Stapeldiagrammet visar antalet fall minskar varje vecka sedan årsskiftet. Andelen vaccinerade ökar från vecka 52, men planar ut vecka 3.

Bild 2. Vaccinationer och bekräftade fall bland personer med hemtjänst under vecka 8.

Stapeldiagrammet visar antalet fall minskar varje vecka sedan årsskiftet. Andelen vaccinerade ökar från vecka 1, 2021.

Vaccinationstäckning bland personal

För vaccinationstäckning bland personal inom äldrevården och hemtjänst har vi använt information från SCBs register, som har samkörts med det Nationella vaccinregistret (NVR). Information om näringsgren och yrke baseras på systemen ”Standard för svensk näringsgrensindelning” (SNI) och ”Standard för svensk yrkesklassificering” (SSYK). En uppdatering av SSYK pågår (nya data kommer i slutet av mars) varför dessa data är ifrån 2018 och delvis gör att andelen som inte säkert kunnat klassas som vård- och omsorgspersonal är relativt stor (visas inte här). Särskilt inom hemtjänst finns en stor andel personal utan yrkesklassificering. SNI kodar för arbetsgivare varför all personal, även de som inte har kontakt med brukare, är inkluderad i totalsiffran.

Tabell 2. Vaccinationstäckning bland personal avseende följande SNI5-kod: 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer (SÄBO)
LänSjuksköterskor
Andel som fått 2 doser (%)
Sjuksköterskor
Andel som fått minst 1 dos (%)
Under-sköterskor och vårdbiträden
Andel som fått 2 doser (%)
Under-sköterskor och vårdbiträden
Andel som fått minst 1 dos (%)
Övrig personal
Andel som fått 2 doser (%)
Övrig personal
Andel som fått minst 1 dos (%)
Totalt
Andel som fått 2 doser (%)
Totalt
Andel som fått minst 1 dos (%)
Blekinge 56 64 55 63 18 25 45 52
Dalarna 31 45 17 43 8 17 15 37
Gotland 17 32 9 41 2 11 8 30
Gävleborg 50 58 45 56 19 25 40 50
Halland 36 56 34 49 13 24 29 43
Jämtland/ Härjedalen 39 49 22 29 8 10 19 24
Jönköping 45 59 31 50 14 24 27 43
Kalmar 53 68 26 53 14 29 24 48
Kronoberg 50 59 34 46 16 22 29 39
Norrbotten 55 66 33 58 18 30 31 53
Skåne 57 67 46 58 22 29 39 49
Stockholm 39 51 27 42 19 29 25 39
Södermanland 54 63 34 57 16 26 30 49
Uppsala 46 54 46 56 26 32 40 48
Värmland 52 65 38 65 17 34 34 58
Västerbotten 46 56 42 59 24 35 36 51
Västernorrland 39 61 38 57 14 26 34 52
Västmanland 46 57 35 52 22 32 33 47
Västra Götaland 20 42 10 34 5 16 9 30
Örebro 38 55 29 50 16 30 27 46
Östergötland 42 57 30 52 11 21 24 43
Total 39 54 30 49 15 25 27 42
Tabell 3. Vaccinationstäckning bland personal avseende följande SNI5-kod: 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer (hemtjänst)
LänSjuksköterskor
Andel som fått 2 doser (%)
Sjuksköterskor
Andel som fått minst 1 dos (%)
Under-sköterskor och vårdbiträden
Andel som fått 2 doser (%)
Under-sköterskor och vårdbiträden
Andel som fått minst 1 dos (%)
Övrig personal
Andel som fått 2 doser (%)
Övrig personal
Andel som fått minst 1 dos (%)
Totalt
Andel som fått 2 doser (%)
Totalt
Andel som fått minst 1 dos (%)
Blekinge 48 61 16 48 8 17 13 35
Dalarna 28 34 8 22 2 9 5 16
Gotland 9 38 4 20 7 31
Gävleborg 43 56 25 38 9 16 18 28
Halland 47 61 17 33 10 19 16 28
Jämtland/ Härjedalen 27 36 6 10 2 3 5 7
Jönköping 42 60 22 39 6 17 14 27
Kalmar 35 56 15 39 7 18 12 30
Kronoberg 43 58 21 35 6 12 13 23
Norrbotten 42 53 16 35 8 15 13 26
Skåne 47 60 17 44 7 15 13 31
Stockholm 24 46 18 32 11 19 14 25
Södermanland 47 63 16 40 5 19 12 30
Uppsala 28 46 13 26 6 10 9 17
Värmland 42 56 20 54 8 24 15 40
Västerbotten 41 69 18 34 4 9 10 19
Västernorrland 23 40 19 40 7 17 13 28
Västmanland 38 49 22 38 12 24 18 32
Västra Götaland 16 43 8 26 4 14 6 20
Örebro 29 55 19 36 7 21 14 29
Östergötland 41 58 15 32 5 12 11 23
Total 35 54 16 35 7 15 12 26