Kombinerat bruk av ANTS

Lyssna

Här hittar du information om förekomsten av samtida bruk av alkohol, narkotika, tobak eller nikotin och spel om pengar (ANTS).

Kombinerat bruk av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar

Det är vanligt att personer har ett kombinerat bruk av alkohol, narkotika, tobak och nikotin eller spel om pengar. Här presenterar vi hur riskkonsumtion av alkohol, användning av cannabis senaste året, användning av tobaks- och nikotinprodukter under senaste året och riskabelt spelande, samvarierar baserat på nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor 2022.

Totalt uppger nästan 25 procent ett bruk och drygt 9 procent två eller flera bruk (figur 1). Resultaten liknar 2021 års resultat som publicerats i rapporten Risk- och skyddsfaktorer för ANTS.

Figur 1 Andel i befolkningen 16 år eller äldre som uppger ett, två och tre eller fler bruk av riskkonsumtion av alkohol, eller användning av cannabis eller tobaks- och nikotinprodukter, riskabelt spelande senaste året (ANTS). Källa: Hälsa på lika villkor 2022.

Figuren visar andelen i befolkningen som uppger 1, 2 och tre eller fler bruk. 1 bruk uppges av 25 procent, två bruk av 8 procent och tre eller fler bruk av 1,3 procent.

Bland de som uppger ett bruk av ANTS är det vanligt att uppge kombinerade bruk av ANTS. Till exempel är andelarna som använder tobaks- eller nikotinprodukter högre bland de som har ett riskbruk av alkohol, riskabelt spel om pengar eller som använt cannabis under senaste året (figur 2). Bland personer som har en riskkonsumtion av alkohol är det mer än dubbelt så vanligt att uppge ett tobaks- eller nikotinbruk jämfört med personer som inte riskkonsumerar alkohol (49 respektive 20 procent).

Det gäller även personer som använt cannabis senaste året, 63 procent uppger tobaks- eller nikotinanvändning bland de som använt cannabis medan andelen är 24 procent bland personer som inte använt cannabis. Även personer som uppger riskabelt spelande, uppger i högre utsträckning tobaks- och nikotinanvändning (42 respektive 23 procent).

Figur 2. Andel i befolkningen 16 år eller äldre med tobaks- eller nikotinbruk senaste året utifrån förekomst av riskkonsumtion av alkohol, cannabisanvändning senaste året och riskabelt spelande (%). Källa: Hälsa på lika villkor 2022.

Andelarna som använder tobaks- eller nikotinprodukter är högre bland de som har ett riskbruk av alkohol, riskabelt spel om pengar eller som använt cannabis under 2022

Samma mönster ser vi inom andra områden. Andelen med riskkonsumtion av alkohol är:

  • tre gånger högre bland personer som använt cannabis under senaste året,
  • tre gånger högre bland personer som använder tobak eller nikotin,
  • nästan dubbelt så hög bland personer med riskabelt spelande,

jämfört med personer utan respektive bruk.

Andelen som använt cannabis under det senaste året är:

  • mer än fyra gånger högre bland personer som har en riskkonsumtion av alkohol,
  • fem gånger högre bland personer som använder tobak eller nikotin,
  • nästan dubbelt så hög bland personer med riskabelt spelande,

jämfört med personer utan respektive bruk.

Andelen med riskabelt spelande är:

  • dubbelt så hög bland personer med riskkonsumtion av alkohol,
  • dubbelt så hög bland personer som använder tobak eller nikotin,
  • nästan dubbelt så hög bland personer som använt cannabis under det senaste året,

jämfört med personer utan respektive bruk.

Bruk av ANTS är vanligast bland män

Fler män än kvinnor uppger att de har ett bruk av ANTS, 3 av 10 män uppger riskkonsumtion av alkohol, användning av cannabis, användning av tobaks- eller nikotinprodukter eller riskabelt spelande, jämfört med 2 av 10 kvinnor (figur 3). Även kombinerat bruk, både två bruk och tre eller fler bruk, är vanligare bland män än bland kvinnor. Det är vanligast att inte använda cannabis, tobak eller nikotin, och att inte riskkonsumera alkohol eller spel om pengar bland både kvinnor och män (74 respektive 58 procent).

Figur 3. Andelar i befolkningen 16 år och äldre som uppger 0, 1, 2 eller 3 eller fler bruk bland kvinnor respektive män.

Figuren visar andelen bland kvinnor och män som uppger olika bruk. Bland kvinnor uppger 74 procent noll bruk, 20 procent 1 bruk, 5,8 procent två bruk och 0,7 procent tre eller fler bruk. Blan män uppger 58 procent noll bruk, 29 procent 1 bruk, 10 procent två bruk och 1,9 procent tre eller fler bruk.

Läs mer