Risk- och skyddsfaktorer för ANTS

Lyssna

En förutsättning för att kunna förebygga användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) är kunskap om de faktorer som utgör en risk för, eller skyddar barn och unga från att börja använda eller utveckla problem kopplat till ANTS.

För att förebygga folkhälsoproblem behöver vi veta varför problemet uppstår, och ett sätt att göra det är att lära sig mer om risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ett utfall, till exempel att barn och unga ska börja använda eller få problem av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar. Skyddsfaktorer är faktorer som skyddar människor från ohälsa kopplad till olika levnadsvanor och dämpar effekten av riskfaktorer.

Modellen över hälsans bestämningsfaktorer beskriver olika nivåer av faktorer som påverkar folkhälsan. Den visar att folkhälsan bestäms av:

  • samhälleliga förutsättningar (t.ex. normer, välfärdssystem och miljö)
  • livsvillkor och levnadsförhållanden (t.ex. utbildning och arbete)
  • sociala sammanhang (t.ex. relationer med familj och vänner)
  • levnadsvanor (t.ex. användning av ANTS)
  • faktorer hos individen i form av ålder, kön och genetiska förutsättningar.

Risk- och skyddsfaktorer verkar på alla dessa olika nivåer. Faktorerna samverkar och bidrar tillsammans till en ökad risk för ohälsa. Samtidigt kan skyddande faktorer som till exempel trygga uppväxtvillkor, utbildning och goda familjerelationer minska risken.

Gemensamma riskfaktorer för ANTS hos barn och unga

Vi har kartlagt forskningen i de nordiska länderna om risk- och skyddsfaktorer för att barn och unga ska börja använda tobak, alkohol, narkotika eller få problem med spel om pengar och utifrån detta identifierat ett antal gemensamma riskfaktorer. Vi har inte tagit fram risk- och skyddsfaktorer för användning av dopning, inga gemensamma skyddsfaktorer har heller kunnat identifieras i studierna.

Gemensamma riskfaktorer ANTS:

  • lägre socioekonomisk position utifrån föräldrars utbildningsnivå, yrke och bostadsområde.
  • sämre skolprestationer som låga, ofullständiga eller inga slutbetyg från grundskolan.
  • frånvaro av trygga uppväxtvillkor, exempelvis att växa upp med en förälder eller i familjehem, förälder med psykisk sjukdom, förälder med alkohol- eller narkotikadiagnos eller problem med spel om pengar, förälder som får fängelsestraff eller med våld i hemmet.
  • användning av någon av substanserna eller att spela om pengar.
  • individuella förutsättningar som adhd, beteendeproblem eller att vara pojke.

Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga

Det är viktigt att komma ihåg att de identifierade riskfaktorerna sällan har ett direkt orsakssamband med ANTS-relaterade problem och att det fortfarande är få barn som växer upp med de omständigheter som är identifierade som kommer att få sådana problem.

Familj som äter runt ett bord visar på att föräldrar och din familjesituation är viktiga i arbetet med att förebygga ANTS.

Litteraturöversikter om risk- och skyddsfaktorer

De identifierade gemensamma riskfaktorerna bygger på tre litteraturöversikter där vi studerat risk- och skyddsfaktorer för att barn och unga ska börja använda tobak, alkohol eller narkotika och sammanställt resultaten i följande rapporter och faktablad:

Vi har också studerat risk- och skyddsfaktorer för problem med spel om pengar baserat på analyser av den svenska befolkningsundersökningen om spel om pengar och hälsa (Swelogs) och internationella litteraturöversikter. En sammanställning finns på spelprevention.se.

Så kan kunskapen användas i det förebyggande arbetet

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer kan användas i arbetet med att kartlägga och analysera den lokala situationen, följa utvecklingen över tid och utvärdera de åtgärder som vidtas. Den kan även vara en hjälp till att prioritera inom det förebyggande arbetet.

Eftersom det finns samband när det gäller orsaker, användning och problem kopplade till alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar kan ett hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ett område med utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer gynna flera områden samtidigt. Förutsättningarna för narkotikaförebyggande arbete ser dock något annorlunda ut eftersom användningen är kriminaliserad. Det finns också kopplingar mellan ANTS och andra folkhälsoområden, till exempel psykisk ohälsa.

Genom att fokusera på att allmänt främja en god hälsoutveckling och samtidigt identifiera och stärka personer med flera riskfaktorer och få skyddsfaktorer tidigt, kan samhället bidra till färre ANTS-relaterade problem och ökad jämlikhet i hälsa.

Stöd i arbetet med risk- och skyddsfaktorer

Dialogduken kan användas som verktyg för att arbeta med risk- och skyddsfaktorer i det ANTS-förebyggande arbetet. Dialogduken bygger på Snabbguidens två första faser och kan skrivas ut i A4 och A3.

Här kan du hitta data om risk- och skyddsfaktorer

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Data på lokal nivå om till exempel tobaksbruk, alkoholkonsumtion, psykiska besvär, gymnasiebehörighet, ekonomisk standard:

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Indikatorlabbet – Statistikverktyg för uppföljning inom ANDTS

Data om kommunernas ANDTS-förebyggande arbete, serveringstillstånd och serveringstider:

Indikatorlabbet (extern webbplats)

Mer kunskap behövs om faktorer på olika nivåer

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om risk- och skyddsfaktorer för ANTS. Det behövs fler studier av god kvalitet för att få en tydligare bild av risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer: vilka de är, hur de påverkar varandra och hur de förändras i betydelse över tid.

Det finns även flera risk- och skyddsfaktorer, för samtliga ANTS-områden, än vad som presenteras i våra rapporter. Det kan handla om att det saknas forskning om vissa risk- och skyddsfaktorer eller att litteraturöversikterna har ställt, delvis olika, krav på till exempel mätmetoder och studiekvalitet.

Bilden förmedlar budskapet att man ännu inte har en tydlig bild av all kunskap. En hand håller i ett förstoringsglas. Man ser detaljer som bokstäver och siffror under förstoringsglaset tydligt. Man ser också att det finns bokstäver och siffor utanför förstoringsglaset men att de är otydliga.