Frågor och svar om alkoholdrycksliknande preparat

Lyssna

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om alkoholdrycksliknande preparat.

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan och klickar sedan på Lyssna.

Alkoholdrycksliknande preparat

Lyssna

Alkoholdrycksliknande preparat är en underkategori till alkoholhaltiga preparat och avser en vara som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel. Ett alkoholdrycksliknande preparat kan ur konsumtionssynpunkt jämställas med alkoholdrycker eller kan annars antas användas som berusningsmedel. Produkter som har stora likheter med alkoholdrycker som exempelvis alkoholhaltig glass, frusna drinkar och jello-shots kan alltså sannolikt räknas som alkoholdrycksliknande preparat. Till kategorin kan även produkter som har karaktär av någon typ av alkoholhaltigt tilltugg räknas, exempelvis gelégodis med whiskysmak eller oliver förstärkta med alkohol.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kriterier som har betydelse för bedömningen av om en produkt är ett alkoholdrycksliknande preparat är:

  • om det innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol
  • preparatets sammansättning och smak
  • om preparatet genom upptining, kylning, avskiljning av beståndsdelar eller tillförsel av vätska går att omvandla till en alkoholdryck
  • hur preparatet marknadsförs

Produkter som uppvisar stora likheter med alkoholdrycker som till exempel en slush med alkohol och alkoholhaltig glass, kan sannolikt bedömas som ett alkoholdrycksliknande preparat. Det kan även vara fråga om produkter som fungerar som ersättning för, eller komplement till alkoholdrycker, exempelvis ett alkoholhaltigt tilltugg. Om produkten är avsedd att konsumeras på ett sätt som gör det möjligt att bli berusad, är det förmodligen ett alkoholdrycksliknande preparat. Detta trots att produkten i sig inte har tillverkats med något berusningssyfte från producentens sida.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I första hand är det du själv som avgör produkttyp. Är du osäker på om din produkt är ett alkoholdrycksliknande preparat kan du kontakta oss på Folkhälsomyndigheten och fråga om information kring hur man kan gå tillväga för att göra en bedömning av produkttyp.

Myndigheten kan inte ge något förhandsbesked kring produkttyp, men kan däremot vid tillsyn komma att göra en bedömning.

alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Bestämmelser om alkoholdrycksliknande preparat finns i alkohollagen (2010:1622). Du som bedriver handel med alkoholdrycksliknande preparat omfattas även av vissa bestämmelser i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Alkohollagen (2010:1622) (riksdagen.se)

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat

Notera att alkoholdrycksliknande preparat även kan omfattas av annan lagstiftning. En del av dessa preparat faller till exempel även in under livsmedelslagstiftningen och alkoholskattelagstiftningen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är endast Systembolaget som får sälja alkoholdrycksliknande preparat i detaljhandeln. Serveringsställen med tillstånd får sälja till konsumenter på serveringsstället. Partihandel med skattepliktiga alkoholdrycksliknande preparat får endast bedrivas av dig som har godkänts som upplagshavare eller registrerad varumottagare. Det är Skatteverket som utfärdar sådana godkännanden.

Förutom till Systembolaget får partihandlare sälja till:

  • annan partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor
  • den som har serveringstillstånd
  • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är endast Systembolaget och partihandlare med godkännande från Skatteverket som får föra in eller importera alkoholdrycksliknande preparat till landet.

Partihandlare ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari–31 december om de volymer alkoholdrycksliknande preparat som de sålt, fört in och ut från Sverige samt volymer som importerats och exporterats. Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst eller på blanketten Statistikrapport försäljning/tillverkning som är framtagen av Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars nästkommande år.

E-tjänst Alkohol- och tobaksregistret (atr.folkhalsomyndigheten.se)

Notera att det kan finnas ytterligare begränsningar för införsel eller import som följer av annan lagstiftning. En del av de alkoholdrycksliknande preparaten faller till exempel även in under livsmedelslagstiftningen och alkoholskattelagstiftningen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Privatinförsel av alkoholdrycksliknande preparat regleras på samma sätt som för alkoholdrycker enligt 4 kap. 4 § alkohollagen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alkohollagen reglerar inte frågor kring export och utförsel av alkoholdrycksliknande preparat. För övriga frågor kring utförsel och export kan du kontakta Skatteverket eller Tullverket.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Partihandlare ska lämna in uppgifter om de volymer alkoholdrycksliknande preparat som de sålt, fört in och ut från Sverige samt volymer som importerats och exporterats.

Du som är skyldig att lämna uppgifter ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari–31 december. Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst eller på blanketten Statistikrapport försäljning/tillverkning som är framtagen av Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars nästkommande år.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om preparatet uppfyller kriterierna för att klassas som ett alkoholdrycksliknande preparat får det enbart säljas på Systembolaget.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du som privatperson eller i egenskap av livsmedelsinspektör i en kommun upptäcker att ett alkoholdrycksliknande preparat säljs i butik kan du göra en anmälan till polisen. Det är endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med dessa produkter. Om du är livsmedelsinspektör har du dessutom underrättelseskyldighet att meddela Folkhälsomyndigheten om detta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För alkoholdrycksliknande preparat gäller samma straffbestämmelser som för alkoholdrycker i fråga om olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsyn över partihandel, införsel och import av alkoholdrycksliknande preparat. Vi presenterar vår årliga planerade tillsyn:

Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2024 – Tillsyn och marknadskontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter samt tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Det är kommunen och Polismyndigheten som har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycksliknande preparat.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du har frågor som rör marknadsföring av alkoholdrycksliknande preparat ska du vända dig till Konsumentverket som har ett tillsynsansvar över efterlevnaden av alkohollagens bestämmelser om marknadsföring. Gäller det marknadsföring av preparat kopplat till ett serveringsställe har kommunen också ansvar för tillsynen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Tillståndshavare som har stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari– 31 december gällande normalpriser för alkoholdrycksliknande preparat, omsättning för alkoholdrycksliknande preparat, samt inköpta volymer alkoholdrycksliknande preparat.

Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst eller på blanketten Restaurangrapport som är framtagen av Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna ska vara registrerade i e-tjänsten eller ha kommit in via blanketten till den kommun där serveringsstället finns, senast den 1 mars nästkommande år. Om serveringstillståndet gäller en trafikservering och uppgifterna inte lämnas via myndighetens e-tjänst, ska uppgifterna lämnas till den kommun där tillståndshavaren har sitt säte. Tillståndshavare som inte har sitt säte i Sverige ska lämna uppgifterna till Stockholms kommun. Om ett tillstånd upphör ska uppgifterna lämnas till kommunen inom 30 dagar från det att tillståndet upphört att gälla.

Läs mer

Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn

E-tjänst Alkohol- och tobaksregistret (atr.folkhalsomyndigheten.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Den som hade ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker när lagändringen trädde i kraft behöver inte ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycksliknande preparat. Övriga som vill servera alkoholdrycksliknande preparat efter ikraftträdandet av de nya reglerna behöver ansöka om tillstånd för denna kategori.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alkoholdrycksliknande preparat är en form av alkoholhaltigt preparat och omfattas inte av bestämmelserna om tillverkning i alkohollagen (2010:1622). Du behöver alltså inte vara godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för att tillverka alkoholdrycksliknande preparat.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Enligt 8 kap. 23 § alkohollagen (2010:1622), AL, får ingen medföra spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat från ett serveringsställe med serveringstillstånd. Det betyder med andra ord att avhämtningsförbudet även gäller alkoholdrycksliknande preparat. När det gäller alkoholhaltigt preparat är gränsen för alkoholhalt mer än 2,25 volymprocent alkohol. Detta innebär att de alkoholhaltiga varor som innehåller en alkoholhalt på upp till 2,25 volymprocent inte omfattas av avhämtningsförbudet enligt 8 kap. 23 § AL.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan