Frågor och svar om ANDTS-området

Lyssna

Här hittar du svar på övergripande frågor om ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar).

Övergripande frågor om ANDTS-området

Lyssna

Fram till 2021 hade vi i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till olika aktörer för ett mer kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Ideella organisationer, kommuner, regioner, länsstyrelser, universitet, högskolor och FoU-enheter tog del av utvecklingsmedlen. Vi har inte längre detta uppdrag.

Vi har följt upp en del av de ANDT-projekt som pågick åren 2016–2020. Gemensamt för just dessa var att de berörde temat att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av alkohol, narkotika eller tobak.

Rapporten För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016–2020

På vår webbsida om statsbidrag kan du läsa om medel som går att söka nu.

Statsbidrag

Om du vill läsa slutrapporten från något av ANDT-projekten kan du kontakta registrator.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan