Frågor och svar om tillverkning och försäljning av hand- och ytdesinfektionsmedel

Lyssna

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om tillverkning och försäljning av handsprit och andra desinfektionsmedel.

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan och klickar sedan på Lyssna.

Handel med desinfektionsmedel

Lyssna

Ja, handsprit och andra desinfektionsmedel som innehåller över 2,25 volymprocent alkohol (etylalkohol) regleras av:

Med alkohol avses etylalkohol.

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det krävs inget godkännande eller tillstånd från oss för att få sälja desinfektionsmedel om det är ett alkoholhaltigt preparat. För handel med alkoholhaltiga preparat gäller i stort sett samma villkor som för handel i allmänhet men det finns vissa begränsningar och allmänna krav (som regleras i 6 kap. alkohollagen och i föreskrifterna). Du behöver däremot anmäla handel med alkoholhaltiga preparat om du tillverkar, för in eller importerar desinfektionsmedlen för att sedan sälja dem.

Om desinfektionsmedlet däremot klassas som teknisk sprit behöver du vara godkänd som upplagshavare hos Skatteverket. Du behöver även anmäla försäljning av teknisk sprit till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan ska göras i samband med att verksamheten påbörjas, men du behöver inte vänta på svar innan du börjar sälja varorna.

Formulär för anmälan av försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (PDF, 266 kB)

För att få köpa teknisk sprit för att tillverka desinfektionsmedel behöver du vara godkänd av Skatteverket som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare. Även sjukhus får köpa sprit för medicinskt ändamål vilket innefattar tillverkning av desinfektionsmedel för användning i vården.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du som säljer alkoholhaltiga preparat som t.ex. ett desinfektionsmedel behöver känna till att:

 • Du får inte sälja preparatet om det finns särskild anledning att anta det ska användas i berusningssyfte.
 • Preparatet får inte genom smak- eller färgsättning, genom sin förpackning eller på annat liknande sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdryck eller på annat sätt uppmuntra till intag.
 • Preparatet ska vara denaturerat i enlighet med Folkhälsomyndig -hetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Denaturering innebär att det tillsätts ämnen som har en avskräckande effekt för att motverka förtäring.
 • Du behöver anmäla till oss om du säljer desinfektionsmedel som du tillverkat, fört in eller importerat till Sverige, men du behöver inte invänta svar för att få påbörja handeln.

Om desinfektionsmedlet klassas som teknisk sprit behöver du förhålla dig till regler som gäller vid försäljning av teknisk sprit.

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Bestämmelser finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Etanolen i desinfektionsmedel som är ett alkoholhaltigt preparat ska denatureras med minst 100 g isopropanol per kilo ren etanol i kombination med en av följande formuleringar:

 • 20 gram metylisobutylketon
 • 13 gram normalbutanol
 • 1,3 gram tertiärbutanol
 • 10 gram etylacetat
 • 10 gram dietylftalat
 • 0,01 gram denatoniumbensoat + 1 gram tertiär-butanol
 • 6 gram dietylftalat + 1 gram tertiärbutanol

I ytdesinfektionsmedel får 100 gram isopropanol ersättas med 20 gram metyletylketon.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, teknisk sprit som är fullständigt denaturerad enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 får användas som den är och vid framställning av desinfektionsmedel. Detta gäller både om desinfektionsmedlet är ett alkoholhaltigt preparat eller teknisk sprit.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kraven om denaturering i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat gäller alla som handlar med etanolinnehållande desinfektionsmedel.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, men det förutsätter att etanolen är denaturerad enligt kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Alkohollagstiftningen reglerar endast desinfektionsmedel som innehåller mer än 2,25 volymprocent etanol.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, den som tillverkar, hanterar och tillhandahåller desinfektionsmedel kan omfattas av andra lagar. Här har vi samlat olika lagstiftningar som kan gälla din verksamhet parallellt med alkohollagstiftningen.

Skatteverket har ansvar för de godkännanden som krävs för att få köpa teknisk sprit för att tillverka desinfektionsmedel. Etanolbaserade desinfektionsmedel omfattas av regler i lagen om alkoholskatt.

Alkoholskatt (skatteverket.se)

Kemikalieinspektionen har ansvar för regler om tillhandahållande och användning av hand- och ytdesinfektionsmedel.

Desinfektionsmedel (kemi.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för regler om transport och tillstånd för att hantera brandfarlig vätska.

Regler och tillstånd vid hantering av brandfarlig vätska - handsprit mm (msb.se)

Farligt gods och information kopplat till transport av covid-19 (msb.se)

Arbetsmiljöverket har ansvar för regler om märkning av förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som används eller lagerhålls på arbetsplatser.

Märkning på arbetsplatsen - 18, 19 §§ (av.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Handel med teknisk sprit

Lyssna

Teknisk sprit används huvudsakligen inom yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan t.ex. vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. Teknisk sprit regleras i:

Med alkohol avses etylalkohol.

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du behöver vara godkänd som upplagshavare för att få sälja, införa, importera, föra ut och exportera teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad och som till exempel ska användas som insatsråvara vid tillverkning av desinfektionsmedel. Det är Skatteverket som utfärdar detta godkännande.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För att få köpa teknisk sprit krävs att du är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare av Skatteverket. Även sjukhus får köpa för medicinskt ändamål vilket innefattar tillverkning av desinfektionsmedel för användning i vården.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. Teknisk sprit som ska användas för att tillverka desinfektionsmedel får enbart säljas till

 • den som godkänts av Skatteverket som upplagshavare,
 • den som godkänts av Skatteverket som skattebefriad förbrukare för sådana varor,
 • sjukhus för medicinskt ändamål och
 • universitet för vetenskapligt ändamål.

Med teknisk sprit menas att den är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål. Du måste alltid kontrollera att mottagaren får köpa och att spriten kommer att användas för att tillverka desinfektionsmedel. Spriten måste också vara denaturerad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, ni får sälja teknisk sprit till sjukhus för medicinska ändamål, men då måste kraven på denaturering följas enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och ni måste vara godkända som upplagshavare av Skatteverket.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För att få tillverka sprit krävs att du är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sådana varor. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden. Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om du inte har rätt att tillverka sprit.

Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. Kraven på denaturering i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska följas av alla som handlar med teknisk sprit som ska användas för tillverkning av desinfektionsmedel. De bestämmelser som innebar att det kunde vara tillåtet tidigare slutade gälla den 1 mars 2023.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan