Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn

Lyssna

Du som har haft ett stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker, varit godkänd som upplagshavare eller registrerad som varumottagare för alkoholdrycker samt du som varit godkänd av Skatteverket för att bedriva handel med teknisk sprit någon gång under rapporteringsperioden, behöver rapportera in vissa uppgifter.

Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att föra statistik över verksamhet enligt alkohollagen (2010:1622). För att kunna göra det tar myndigheten in uppgifter från tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd (restaurangrapport), från tillverkare och partihandlare av alkoholdrycker (statistikrapport försäljning/tillverkning) och från de som bedriver handel med teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad (statistikrapport teknisk sprit).

Vem ska rapportera

Du som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat under rapporteringsperioden behöver lämna in uppgifter till kommunen om din försäljning, en så kallad restaurangrapport.

Du som är eller har varit godkänd av Skatteverket som upplagshavare eller registrerad som varumottagare för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat under rapporteringsperioden behöver lämna in uppgifter till Folkhälsomyndigheten om vilka volymer du tillverkat, sålt inom Sverige, importerat, fört in, exporterat och fört ut. Även din beräknade tillverkning av spritdrycker året efter rapporteringsperioden ska lämnas in.

Du som är eller har varit godkänd av Skatteverket som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sprit (etylalkohol) under redovisningsperioden behöver lämna in uppgifter till Folkhälsomyndigheten om volym sprit som du tillverkat och volymer teknisk sprit som du har sålt inom Sverige, importerat, fört in, exporterat och fört ut. Du som tillverkat sprit som använts till teknisk sprit eller importerat eller fört in teknisk sprit ska även redovisa användningsområdet när spriten använts i den egna verksamheten.

Hur går rapporteringen till

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan registrera din restaurangrapport antingen genom vår e-tjänst eller genom att skicka blanketten till kommunen. En förtryckt restaurangrapport skickas ut till dig som är tillståndshavare vid slutet av året från den kommun där serveringsstället är beläget. Om du inte fått någon restaurangrapport eller tappat bort den, kan du kontakta kommunen för att få en ny. Frågor om restaurangrapporten besvaras av kommunen.

Du som får tillverka sprit eller alkoholdrycker, bedriva partihandel med alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat eller bedriva handel med teknisk sprit kan registrera din statistikrapport antingen genom vår e-tjänst eller genom att skicka blanketten till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten skickar ut en förtryckt statistikrapport till berörda verksamhetsutövare i början av varje år. Om du inte har fått någon statistikrapport eller tappat bort den kan du kontakta oss för att få en ny. Frågor om statistikrapport försäljning/tillverkning och teknisk sprit besvaras av Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna du lämnar ska avse perioden 1 januari–31 december. Rapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter rapporteringsperioden. Kommunens respektive Folkhälsomyndighetens adress finns längst ned på den förtryckta blanketten.

På sidan Frågor och svar om rapportering av restaurangrapport och statistikrapport har vi samlat information om hur du rapporterar din restaurang- och statistikrapport.

Frågor och svar om rapportering av restaurangrapport och statistikrapport

Hur används uppgifterna

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta in uppgifter från tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen. Uppgifterna som du rapporterar in används av Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och för att föra statistik.

Uppgiftsskyldighet och sekretess

Du som är tillståndshavare, tillverkare, partihandlare eller bedriver handel med teknisk sprit är skyldig enligt alkohollagen att lämna de uppgifter som är nödvändiga för att Folkhälsomyndigheten ska kunna föra statistik över verksamheten. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat beskrivs närmare vilka uppgifter som ska rapporteras in.

De rapporter som inkommer till Folkhälsomyndigheten är allmänna handlingar och kan därför begäras ut. Vi gör alltid en sekretessprövning kring vilka uppgifter som kan lämnas ut om en handling begärs ut. Uppgifter i en rapport om en verksamhetsutövares personliga eller ekonomiska förhållanden lämnas inte ut om det kan innebära skada eller men för den enskilde eller dess närstående. För uppgifter i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Vi uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.