Frågor och svar om kontrollorgan och extern kontroll av teknisk sprit

Lyssna

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som kontrollorgan och säljare av teknisk sprit har om kontrollorganets uppdrag.

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan och klickar sedan på Lyssna.

Kontrollorgan och extern kontroll av teknisk sprit

Lyssna

Du hittar mer information på vår webbsida:

Kontrollorgan och extern kontroll teknisk sprit

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla försäljningar under den innevarande perioden ska kontrolleras. Den enda kontrollen som får göras stickprovsvis är kontroll av att cisternernas öppningar och övriga möjliga uttagsställen är försedda med lås eller numrerade plomberingar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Dokumentationen ska innehålla de delar som framgår av 8 § i HSLF-FS 2022:63. Därutöver finns det krav i 9 kap. 13 § alkohollagen på att bokföringen ska vara utformad på ett sådant sätt att kontroll är möjlig. Om kontrollorganet inte kan kontrollera 8 § på grund av hur bokföringen är utformad innebär detta en brist i efterlevnad av lagen. Kontrollorganet ska då ange i kontrollrapporten att det inte gick att kontrollera dokumentationen eftersom den var bristfällig. Folkhälsomyndigheten kan därefter fatta beslut om att ett tillsynsärende ska öppnas.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Dokumentationen ska finnas tillgänglig och sparas i minst två år enligt 8 § HSLF-FS 2022:63. Dokumentationen ska omfatta alla de 7 punkter som framgår av paragrafen. Om säljaren inte kan uppvisa en sådan dokumentation innebär det en brist i efterlevnad av lagen och ska anges i kontrollrapporten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är bara försäljning inom Sverige som ska kontrolleras. Kravet att anlita kontrollorgan är bara riktat till de som säljer teknisk sprit på den svenska marknaden och inte till de som för ut eller exporterar teknisk sprit.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla kontroller av dokumentation av försäljning, denaturering och kravet i 6 kap. 4 § alkohollagen ska göras minst en gång per kvartal. Möjliga uttagsställen ska kontrolleras minst två gånger per år.

Det finns därmed möjlighet att kontrollen av möjliga uttagsställen kan göras mer slumpmässigt, men även att den kan sammanfalla med kontroll av dokumentation, denaturering och kravet i 6 kap. 4 § alkohollagen. Kontrollen av dokumentation, denaturering och kravet i 6 kap. 4 § alkohollagen behöver dock göras vid samma kontrolltillfälle.

Hela bokföringen ska kontrolleras under årets gång. Kontrollen över en period ska göras minst en gång per kvartal, så att Folkhälsomyndigheten om det konstaterats brister kan kräva åtgärder vid en tillsyn utan att det har gått alldeles för lång tid. Kontrollerna får dock göras oftare. Så länge hela dokumentationen över perioden innan har kontrollerats minst en gång per kvartal har man följt föreskrifterna. Samma sak gäller för kontroll av de möjliga uttagsställena. De får göras oftare än två gånger per kalenderår och kontrollerna ska ha gjorts under kalenderåret.

Det är upp till kontrollorganet och säljaren av teknisk sprit att komma överens om hur de lägger upp det så att

  • kontrollerna av dokumentation om försäljning, denaturering och kravet i 6 kap. 4 § alkohollagen kan göras minst en gång per kvartal
  • kontrollen av att cisternernas öppningar samt övriga möjliga uttagsställen är försedda med lås eller numrerade plomberingar kan göras minst två gånger om året.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Den som säljer teknisk sprit ansvarar för att lämna in kontrollintyget och kontrollrapporten till Folkhälsomyndigheten. Kontrollorganet och säljaren kan dock komma överens om att kontrollorganet skickar in formulären. Om vi inte får in intyget eller rapporten, tar vi alltid kontakt med säljaren för att få in handlingarna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kravet på att anlita ett ackrediterat kontrollorgan ställs bara på de som säljer teknisk sprit. Liksom för alla alkoholhaltiga varor, behöver en verksamhetsutövare ta ställning till om varan är teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat. Definitionerna framgår av 1 kapitlet i alkohollagen. I Folkhälsomyndighetens vägledning för de som bedriver handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat finns mer stöd kring hur man definierar de olika alkoholhaltiga varor som omfattas av alkohollagen.

Vägledning för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du som är verksamhetsutövare behöver anlita ett ackrediterat kontrollorgan när du säljer teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad. För att säkerställa att ett kontrollorgan är ackrediterat, vänd dig till Swedac. Swedac har information om alla ackrediterade kontrollorgan.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. Kravet på att anlita ett ackrediterat kontrollorgan ställs bara på de som säljer teknisk sprit på den svenska marknaden. Den som importerar teknisk sprit, men inte säljer den vidare på den svenska marknaden, behöver inte anlita ett kontrollorgan.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är alltid ägaren till den tekniska spriten som ansvarar för hanteringen och ser till att när den ska säljas eller hanteras gör det enligt alkohollagen och föreskrifterna. Till exempel ska förvaringen fortfarande vara säker. Om Folkhälsomyndigheten skulle få signaler om att tillsyn behövs på dessa områden kan vi öppna ett tillsynsärende för att kontrollera om reglerna följs.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kravet på att kontroll ska utföras ligger hos säljaren. Om säljaren inte har sålt något finns det inga brister i efterlevnaden av reglerna.

Säljaren kan ansöka om dispens, om hen anser att hen inte kan uppfylla de krav som har ställts i föreskrifterna på grund av särskilda skäl.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En säljare ska förvissa sig om att köparen har rätt att köpa eller sälja varan vidare, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd i HSLF-FS 2022:63, om hur det bör gå till. De allmänna råden är inget krav utan ett sätt som en verksamhetsutövare bör tillämpa lagen på. Om verksamhetsutövaren tillämpar lagen på detta sätt kan Folkhälsomyndigheten vid en tillsyn bedöma att man efterlever lagen.

Om apoteket vid försäljning har visat att det är registrerat som apotek genom en kopia av sitt tillstånd hos Läkemedelsverket, har verksamhetsutövaren kunnat förvissa sig att köparen har rätt att köpa varan.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Säljaren ska säkerställa att cisternernas öppningar och övriga möjliga uttagsställen är försedda med lås eller numrerade plomberingar före, under och efter förflyttningar av sprit till en köpare. Det framgår av 13 § i HSLF-FS 2022:63.

I situationer där spriten finns utanför skatteupplaget finns det en ökad risk för avledning. Därför finns det en generell regel om säker förvaring i 12 § och en mer detaljerad reglering som gäller specifikt vid förflyttningar av sprit i cisterner i 13 §.

Det finns ingen definition av cistern i alkohollagstiftningen. Enligt den svenska akademiens ordlista är en cistern en större behållare för vätska eller gas. Arbetsmiljöverket som har tillsyn över cisterner informerar på sin webbsida att en cistern kan rymma flera hundra kubikmeter vätska, men att små cisterner på ett par kubikmeter är också vanliga. Förvaring av stora mängder teknisk sprit kan ske i cisterner och de används för att transportera sprit i lösvikt för så kallade bulktransporter (se Ds 2009:32 Teknisk sprit m.m. sida 93). Exempel på möjliga uttagsställen på cisterner kan vara rörledningar till och från cisterner samt ventiler, kranar och manluckor. Dessa ska vara försedda med lås eller plombering vid förflyttningar av sprit från en säljare till en köpare. Om en säljare använder plomberingarna ska dessa vara numrerade och numreringen ska dokumenteras. Numreringen i kombination med rutiner gör det möjligt att förebygga och kontrollera att det inte kan ske avledning i samband med transporten och leveransen.

Mindre emballage (styckegods) som inte är cisterner ska förvaras på ett säkert sätt under leveransen, t.ex. i en låst eller plomberad lastbil eller tågvagn, enligt 12 §.

Observera att det generella kravet på säker förvaring av sprit utanför skatteupplaget alltid gäller och att Folkhälsomyndigheten kan komma att kontrollera att kravet följs genom tillsyn. Det ingår dock inte i kontrollorganets uppgifter att kontrollera efterlevnaden av 12 §. Kontrollorganet kan däremot ta stöd av de rutiner som ska finnas enligt 12 § för att kontrollera att 13 § efterlevs.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan