Folköl – beskrivning av detaljhandel och servering

Lyssna

I det här avsnittet kan du läsa en kort introduktion om vad som gäller vid detaljhandel och servering av folköl. Bland annat får du reda på definitionen av folköl och vilka krav som ställs på lokalen.

Folköl är en alkoholdryck som definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622). Den framställs genom jäsning med torkat eller rostat malt. Alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol. För att få servera eller sälja folköl måste man anmäla hanteringen till kommunen i förväg.

Försäljning av folköl

För att få sälja folköl till konsument, så kallad detaljhandel, ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och man ska också sälja matvaror där.

Servering av folköl

Även när det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs. Den ska också vara lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Vägledning om servering av folköl

Frågor och svar om servering av folköl

Information om servering på särskilda boenden

Anmälan till kommunen

Innan man börjar sälja eller servera folköl måste man anmäla det hos den kommun där försäljning respektive servering ska ske. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla.

Egenkontroll

Både den som säljer och serverar folköl ska utöva särskild kontroll, egenkontroll, över verksamheten. För egenkontrollen ska ett egenkontrollprogram tas fram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning respektive servering av folköl.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att det ska vara ett stöd för försäljningsstället och serveringsstället för att säkerställa att bestämmelserna i alkohollagen kommer att följas. Det blir en trygghet både för ansvariga personer och anställda. Ett egenkontrollprogram är också ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. Kommunen kan ge information om alkohollagens bestämmelser och om skyldigheten att ha en särskild kontroll över försäljning respektive servering av folköl.

Tillsyn

Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska ge råd och stöd på nationell och regional nivå. Kommunen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter, som kan göra tillsynsbesök på plats. Det betyder att både kommunen och Polismyndigheten kontrollerar att försäljning och servering inte bryter mot alkohollagens bestämmelser. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är i första hand att genomföra en löpande tillsyn. Kommunen kan besluta om en varning eller ett förbud mot att sälja folköl om man inte följer bestämmelserna i alkohollagen. Kommunen får också ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning eller servering av folköl.

Egenkontrollprogram av folkölsförsäljning

Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett exempel på ett egenkontrollprogram som är tänkt att vara ett stöd och hjälp för kommunerna i deras tillsynsarbete. Kommunerna kan dock ha egna formulär.

Egenkontrollprogram (PDF, 197 kB)